دوره مقدماتی تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس 12 - سوره مبارکه عبس

توضیحات
_گزاره تعقلی سوره مبارکه عبس:
*انسان با تزکیه، کارآمد و انسان متکبر ناکارآمد
*نقش جاری شدن حقایق قرآن در وجود شخص
*تفاوت عاقبت انسانها با واکنششان در مقابل ذکر
_گزاره تفکری سوره مبارکه عبس:
*نشانه ی انسان با تزکیه
*جریان زندگی وابسته به ذکر
*ما همه در جریان خلقت وهم در موضوع طعام ،وابسته به افاضه خداییم
*علت فرار انسان در قیامت از نزدیکانش
_گزاره طهارتی سوره مبارکه عبس:
انسان باید با سعی و خشیت(پذیرفتن قلبی)،ذکر را در خود جاری کند و صاحب کرامت و ارزش شود.
_جمع بندی سوره مبارکه عبس:
*اصلی ترین مسئله زندگی ،ذکر
*قرآن را باید در اولویت زندگی قرار داد.
مقدمات

مقدمات تدبر در قرآن - بخش مقدمه

۱۹ : ۱۲

مقدمات تدبر در قرآن - بخش فاتحه

۳۰ : ۱۵
ویژگی ها، روش های مراجعه و آداب تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس اول

۴۴ : ۶

مقدمات تدبر در قرآن - درس دوم

۳۹ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس سوم

۴۵ : ۲۲
تدبر در سوره

مقدمات تدبر در قرآن - درس 4 - سوره مبارکه فلق

۴۶ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 5 - سوره مبارکه ناس

۴۸ : ۲۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 6 - سوره مبارکه نصر

۱۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 7 - سوره مبارکه ماعون

۰ : ۱۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 8 - سوره مبارکه همزه

۲ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 9 - سوره مبارکه زلزال

۱۱ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس 10 - سوره مبارکه ضحی

۱۹ : ۲۰

مقدمات تدبر در قرآن - درس 11 - سوره مبارکه انشراح

۵۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 12 - سوره مبارکه عبس

۴۰ : ۲۳
پرسش پاسخ

جلسه وبینار پرسش پاسخ

۷ : ۵۰ : ۱