شرح حدیث معراج

شرح حدیث معراج

سلسله جلسات شرح حدیث معراج توسط استاد فیاض بخش (حفظه الله)

حدیث معراج عصاره‏ ی مکالمات پروردگار با محبوب خود و در حرم سر الإسراء لیلة المعراج با خطابات انس «یا احمد، یا احمد» است. در این حدیث، شاگردْ اول مدرسه‏‌ی عشق، کوتاه‏ ترین و متقن‏ ترین راه سلوک به‏ سوی محبوب را مستقیماً از پروردگار می‏ آموزد و از عقبات ظرایف و لطایف طریق قرب حق سؤال می‏ کند و پاسخ آن را برای امت خود هدیه می‏ آورد. 

و به تعبیر استاد سعادت‏ پرور(ره) در مقدمه‏ ی کتاب سرالإسراء، روایت معراج، بیان مدارج سلوک انسان در مَدرَس مدرسه‏ ی عشق است که معلم آن حقیقت عالم و محبوب کل، و شاگرد آن قلب دایره‏ ی امکان و اشرف کائنات و خلیفةالرحمان، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) است. 

منبع: جلوه علوی

اطلاعات

استاد فیاض بخش

استاد فیاض بخش

استاد
۵۳ : ۵۱ : ۸۱
ساعت
۱,۶۱۷
دانشجو
۸۴
جلسه
( نفر۸ )
میزان پیشرفت دوره:
۶۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
درس_اخلاق

نفرات برتر

...علی اکبر
( ۱۶۰ ۴۴ )
...مریم فراه
( ۱۴۱ ۰ )
avatar
...محبوبه نا
( ۱۱۵ ۲ )
avatar
دادگر
( ۱۰۸ ۰ )
...طاهره نگا
( ۱۰۶ ۱۱ )

جلسه اول فراز یک

۵۰ : ۲ : ۱

جلسه دوم فراز یک

۲۱ : ۵۷

جلسه سوم فراز یک

۴۳ : ۵۶

جلسه چهارم فراز یک

۱۸ : ۵۵

جلسه پنجم فراز یک و دو

۲۷ : ۴۴

جلسه ششم فراز دو

۳۶ : ۳ : ۱

جلسه هفتم فراز دو

۴۳ : ۹ : ۱

جلسه هشتم فراز دو

۲۲ : ۵۵

جلسه نهم فراز دو

۱۵ : ۱۹ : ۱

جلسه دهم فراز سه و چهار

۵۶ : ۴۵

جلسه یازدهم فراز سه و چهار

۲۸ : ۵۱

جلسه دوازدهم فراز سه و چهار

۲ : ۷ : ۱

جلسه سیزدهم فراز سه و چهار و پنج

۳۹ : ۳۱ : ۱

جلسه چهارده فراز پنج

۴۵ : ۱۹ : ۱

جلسه پانزدهم فراز پنج

۳۴ : ۴ : ۱

جلسه شانزدهم ، پیرامون ماه مبارک رمضان

۲۹ : ۵۵

جلسه هفدهم فراز پنج و شش و هفت

۳۸ : ۵۹

جلسه هجدهم فراز هفت و هشت و نه

۲۱ : ۱۱ : ۱

جلسه نوزدهم فراز هفت وهشت و نه

۱۵ : ۵۷

جلسه بیستم فراز نه و ده

۵۶ : ۲ : ۱

جلسه بیست و یکم فراز یازده و دوازده

۵۹ : ۴۹

جلسه بیست و دوم فراز دوازده

۱۱ : ۳ : ۱

جلسه بیست و سوم فراز سیزده

۳۵ : ۲۹

جلسه بیست و چهارم فراز سیزده و چهارده

۵۶ : ۲ : ۱

جلسه بیست و پنجم فراز سیزده و چهارده

۲۸ : ۴۸

جلسه بیست و ششم فراز سیزده و چهارده

۱۱ : ۴ : ۱

جلسه بیست و هفتم فراز سیزده و چهارده

۵۵ : ۵۵

جلسه بیست و هشتم فراز سیزده و چهارده

۵ : ۱ : ۱

جلسه بیست و نهم فراز سیزده و چهارده

۳۸ : ۵ : ۱

جلسه سی ام فراز سیزده و چهارده

۳ : ۶ : ۱

جلسه سی و یکم فراز سیزده و چهارده

۵۸ : ۵۸

جلسه سی و دوم فراز سیرده و چهارده

۵۸ : ۴۸

جلسه سی و سوم فراز سیزده و چهارده

۱۵ : ۴۵

جلسه سی و چهارم فراز سیزده و چهارده

۴۱ : ۴۳

جلسه سی و پنجم فراز سیزده و چهارده

۵۲ : ۴۸

جلسه سی و ششم فراز سیزده و چهارده

۲۲ : ۴ : ۱

جلسه سی و هفتم فراز سیزده و چهارده

۳۸ : ۴۰ : ۱

جلسه سی و هشتم فراز سیزده و چهارده

۳۹ : ۵۶

جلسه سی و نهم فراز سیزده و چهارده

۴۶ : ۳ : ۱

جلسه چهلم فراز سیزده و چهارده

۴۹ : ۶ : ۱

جلسه چهل و یکم فراز پانزده

۴۵ : ۱ : ۱

جلسه چهل و دوم فراز پانزده

۵۰ : ۴۶

جلسه چهل و سوم فراز پانزده

۵۹ : ۴۶

جلسه چهل و چهارم فراز شانزده و هفده

۵۳ : ۲۹

جلسه چهل و پنجم فراز هجده و نوزده

۶ : ۳۸

جلسه چهل و ششم فراز بیست

۵۹ : ۳۹

جلسه چهل و هفتم فراز بیست

۵۸ : ۴۷

جلسه چهل و هشتم فراز بیست

۵۰ : ۴۳

جلسه چهل و نهم فراز بیست

۳۴ : ۴۵

جلسه پنجاهم فراز بیست

۲۵ : ۶ : ۱

جلسه پنجاه و یکم فراز بیست

۲۲ : ۵۳

جلسه پنجاه و دوم فراز بیست و بیست و یک و بیست و دو

۲ : ۳ : ۱

جلسه پنجاه و سوم فراز بیست و دو

۴۸ : ۴۸

جلسه پنجاه و چهارم فراز بیست و دوم

۰ : ۹ : ۱

جلسه پنجاه و پنجم فراز بیست و دو

۳۳ : ۳۱

جلسه پنجاه و ششم فراز بیست و دو

۱۲ : ۵۸

جلسه پنجاه و هفتم فراز بیست و دو

۲۵ : ۵۳

جلسه پنجاه وهشتم فرازبیست و دوم

۴۰ : ۳۵ : ۱

جلسه پنجاه و نهم فراز بیست و دو

۲۹ : ۴۳

جلسه شصتم فراز بیست و دو

۱۷ : ۵۳

جلسه شصت و یکم فراز بیست و سه

۴۳ : ۵۴

جلسه شصت و دوم فراز بیست و سوم

۱۷ : ۰ : ۱

جلسه شصت و سوم فراز بیست و چهارم

۱۳ : ۴۷

جلسه شصت و چهارم فراز بیست و چهار

۴۸ : ۵۶

جلسه شصت و پنجم فراز بیست و پنجم

۱ : ۳۰

جلسه شصت و ششم فراز بیست و پنجم

۵۵ : ۵۳

جلسه شصت و هفتم فراز بیست و پنجم

۵۰ : ۱۱ : ۱

جلسه شصت و هشتم فراز بیست و پنج

۴ : ۹ : ۱

جلسه شصت و نهم فراز بیست و پنجم

۳۷ : ۵۸

جلسه هفتادم فراز بیست و بیست و پنجم

۵۳ : ۵۰

جلسه هفتاد و یک فراز بیست و پنج و بیست و شش و بیست و هفت

۳۹ : ۵۹

جلسه هفتاد و دوم فراز بیست و هشت

۳ : ۶ : ۱

جلسه هفتاد و سوم فراز بیست و هشتم

۱۴ : ۵۹

جلسه هفتاد و چهارم فراز بیست و هشت

۱ : ۵۴

جلسه هفتاد و پنجم فراز بیست و هشتم

۲۷ : ۸ : ۱

جلسه هفتاد و ششم فراز بیست و نه

۶ : ۵۸

جلسه هفتاد و هفتم فراز سی

۴۶ : ۸ : ۱

جلسه هفتاد و هشت فراز سی

۵۹ : ۲۹

جلسه هفتاد و نه فراز سی

۳۳ : ۲ : ۱

جلسه هشتاد فراز سی

۱۷ : ۷ : ۱

جلسه هشتاد و یکم فراز سی

۵۸ : ۲۴ : ۱

جلسه هشتاد و دو فراز سی

۰ : ۵۵

جلسه هشتاد و سوم فراز سی

۵۷ : ۲۷ : ۱

جلسه هشتاد و چهارم فراز سی

۴۸ : ۲۲ : ۱

دوره های مرتبط