منطق مقدماتی

منطق مقدماتی

پدیده فکر از امتیازات انسان محسوب می شود و هم از این رو است که ناطقیت به معنای قدرت تعقل و اندیشه به عنوان فصل ممیز انسان از دیگر حیوانات مشرده شده است. 

منطق علمی است برای شکوفایی فکر با دوری از خطا و اشتباه. هر کسی که می خواهد در فکر کردن دچار خطا و اشتباه نشود لازم هست منطق را به خوبی بفهمد و منطقی بیندیشد. 

این دوره به عنوان مقدمه تمامی دوره های مدرسه تعالی محسوب می شود که بر اساس کتاب آسان و روان اموزش منطق - انتشارات دارالعلم تدریس شده است.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۳۰ : ۳۱ : ۱۵
ساعت
۱,۰۰۳
دانشجو
۳۲
جلسه
( نفر۴ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
منطق

نفرات برتر

...علیرضا جل
( ۳۰۴ ۳۲ )
مهری عراقی
( ۱۶۲ ۲۷ )
...فاطمه بیگ
( ۱۵۲ ۳۲ )
جواد یاوری
( ۱۳۸ ۳۲ )
حجت رنجبری
( ۱۳۱ ۳۲ )
جلسه اول

جلسه اول- بخش اول- ضرورت فراگیری منطق
(رایگان)

۳۸ : ۲۹

جلسه اول-بخش دوم-موضوع علم منطق

۴۵ : ۳۳

جلسه اول- بخش سوم -فایده منطق

۲۷ : ۲۴
جلسه دوم

جلسه دوم- بخش اول- تدوین گر منطق

۱۹ : ۲۸

جلسه دوم- بخش دوم- بحث الفاظ

۲۹ : ۳۲

جلسه دوم -بخش سوم- بحث الفاظ (2)

۴۵ : ۳۱
جلسه سوم

جلسه سوم- بخش اول - بحث تصدیق

۲۴ : ۲۷

جلسه سوم- بخش دوم- مفهوم و مصداق کلی و جزئی

۰ : ۲۹

جلسه سوم- بخش سوم- نسبت های چهارگانه - کلیات خمس

۱۶ : ۳۳
جلسه چهارم

جلسه چهارم- بخش اول- اقسام کلیات خمس

۴۵ : ۳۰

جلسه چهارم- بخش دوم- اقسام کلیات خمس (2)

۳۲ : ۲۳

جلسه چهارم- بخش سوم- تعریف و اقسام آن

۵ : ۲۷
جلسه پنجم

جلسه پنجم- بخش اول- تعریف و اقسام آن (2)

۳۱ : ۲۶

جلسه پنجم- بخش دوم- قواعد تعریف

۱۸ : ۲۶

جلسه پنجم - بخش سوم

۵۳ : ۲۶
جلسه ششم

جلسه ششم - بخش اول

۲۶ : ۲۸

جلسه ششم - بخش دوم

۲۶ : ۳۲

جلسه ششم - بخش سوم

۱۹ : ۳۳
جلسه هفتم

جلسه هفتم - بخش اول

۳۸ : ۳۱

جلسه هفتم - بخش دوم

۱۴ : ۲۰

جلسه هفتم - بخش سوم

۳ : ۳۶
جلسه هشتم

جلسه هشتم - بخش اول

۵۲ : ۲۵

جلسه هشتم - بخش دوم

۳۴ : ۳۰

جلسه هشتم - بخش سوم

۳۶ : ۲۳
جلسه نهم

جلسه نهم - بخش اول

۴۳ : ۲۸

جلسه نهم - بخش دوم

۴۴ : ۲۸

جلسه نهم - بخش سوم

۶ : ۲۸
جلسه دهم

جلسه دهم - بخش اول

۳۷ : ۲۸

جلسه دهم - بخش دوم

۳۰ : ۲۸

جلسه دهم - بخش سوم

۵۴ : ۳۰
جلسه یازدهم

جلسه یازدهم - بخش اول

۱۷ : ۳۴

جلسه یازدهم - بخش دوم

۲۴ : ۳۰

دوره های مرتبط