تحریر الوسیله

تحریر الوسیله

‏یکی از آثار ماندگار حضرت امام خمینی ‏‏قدس سره‏‏ کتاب شریف تحریر الوسیله به عنوان کتاب احکام است. این اثر‏‎ ‎‏گرانقدر گذشته از ویژگی های منحصر به فرد مؤلف آن، از امتیازات متعددی برخوردار‏‎ ‎‏است که در کمتر کتاب فتوایی می توان از آن سراغ گرفت. دربرداشتن عمده ابواب فقهی‏‎ ‎‏مورد نیاز، به همراه مباحث نوین فقهی و دوری از فروعات نادر را می توان از مهمترین‏‎ ‎‏خصوصیات آن بر شمرد

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۱۶ : ۱۰ : ۲۲
ساعت
۹۳۱
دانشجو
۲۶
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
احکام

نفرات برتر

avatar
طاهره شرفی
( ۴۸ ۲۶ )
...زهرا هادی
( ۴۰ ۰ )
...رمضان حسی
( ۲۹ ۱۷ )
...فهیمه باد
( ۲۶ ۰ )
avatar
...وجیهه کاظ
( ۲۶ ۲۶ )
باب اجتهاد و تقلید

جلسه اول

۱۵ : ۵۵

جلسه دوم

۲۵ : ۱۰ : ۱

جلسه سوم

۴۷ : ۵۱

جلسه چهارم

۱۳ : ۵۴

جلسه پنجم

۳۶ : ۳۴

جلسه ششم

۵۷ : ۴۸

جلسه هفتم

۴۹ : ۵۰

جلسه هشتم

۱ : ۳ : ۱

جلسه نهم

۲۶ : ۳ : ۱
باب طهارت احکام استبراء

جلسه اول

۰ : ۵۹

جلسه دوم

۵۱ : ۵۶

جلسه سوم

۳ : ۱ : ۱

جلسه چهارم

۴۵ : ۳۹
باب طهارت احکام استنجاء

جلسه اول

۲۸ : ۵۱
باب طهارت احکام تخلی

جلسه اول

۵۱ : ۳۶

جلسه دوم

۵۱ : ۴۴

جلسه سوم

۵۲ : ۵۲
باب طهارت احکام نجاسات

جلسه اول

۱۸ : ۵۳

جلسه دوم

۵۲ : ۴۷

جلسه سوم

۱۱ : ۴۳

جلسه چهارم

۲۸ : ۴۱

جلسه پنجم

۱۵ : ۴۰
باب طهارت آبها

جلسه اول

۹ : ۴۷

جلسه دوم

۱ : ۴۸

جلسه سوم

۱۹ : ۴۷

جلسه چهارم

۳۳ : ۶ : ۱

دوره های مرتبط