تحریر الوسیله

جلسه سوم

توضیحات
جلسه سوم
باب اجتهاد و تقلید

جلسه اول

۱۵ : ۵۵

جلسه دوم

۲۵ : ۱۰ : ۱

جلسه سوم

۴۷ : ۵۱

جلسه چهارم

۱۳ : ۵۴

جلسه پنجم

۳۶ : ۳۴

جلسه ششم

۵۷ : ۴۸

جلسه هفتم

۴۹ : ۵۰

جلسه هشتم

۱ : ۳ : ۱

جلسه نهم

۲۶ : ۳ : ۱
باب طهارت احکام استبراء

جلسه اول

۰ : ۵۹

جلسه دوم

۵۱ : ۵۶

جلسه سوم

۳ : ۱ : ۱

جلسه چهارم

۴۵ : ۳۹
باب طهارت احکام استنجاء

جلسه اول

۲۸ : ۵۱
باب طهارت احکام تخلی

جلسه اول

۵۱ : ۳۶

جلسه دوم

۵۱ : ۴۴

جلسه سوم

۵۲ : ۵۲
باب طهارت احکام نجاسات

جلسه اول

۱۸ : ۵۳

جلسه دوم

۵۲ : ۴۷

جلسه سوم

۱۱ : ۴۳

جلسه چهارم

۲۸ : ۴۱

جلسه پنجم

۱۵ : ۴۰
باب طهارت آبها

جلسه اول

۹ : ۴۷

جلسه دوم

۱ : ۴۸

جلسه سوم

۱۹ : ۴۷

جلسه چهارم

۳۳ : ۶ : ۱