شرح چهل حدیث

شرح چهل حدیث

‏ ‏‎‎‎‏«‏‎‎‎‏ اربعین حدیث» یا «شرح چهل حدیث»، یکی از آثار گرانبهای اخلاقی و عرفانی امام خمینی (س) است که به زبان فارسی نوشته شده است. در این اثر، چهل حدیث از روایات پیشوایان دین از کتاب شریف اصول کافی (34 حدیث اوّل ـ غیر از حدیث11 ـ در مسائل اخلاقی و 6 حدیث آخر در مسائل اعتقادی) به وجهی مبسوط و با بیانی شیوا و اثرگذار شرح شده اند.

این کتاب توسط آیت الله محمد باقر تحریری در این دوره آموزشی شرح داده شده است.

اطلاعات

آیت الله تحریری

آیت الله تحریری

استاد
۱۰ : ۳۰ : ۹۶
ساعت
۳,۱۷۶
دانشجو
۱۶۴
جلسه
( نفر۶ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
اخلاقی

نفرات برتر

علی صبوری
( ۲۷۲ ۰ )
علی قزیانس
( ۱۶۵ ۱۶۴ )
مهدی ساری
( ۱۶۲ ۰ )
...علی اکبر
( ۱۳۶ ۴۹ )
عذرا صادقی
( ۸۳ ۸۳ )
حدیث 1 تا 20

جلسه اول

۴۷ : ۳۸

جلسه دوم

۵۲ : ۳۹

جلسه سوم

۵ : ۴۴

جلسه چهارم

۴۲ : ۴۵

جلسه پنجم

۳۰ : ۵۰

جلسه ششم

۲۳ : ۴۸

جلسه هفتم

۱۰ : ۳۷

جلسه هشتم

۱۵ : ۳۲

جلسه نهم

۳۷ : ۴۲

جلسه دهم

۱۸ : ۴۴

جلسه یازدهم

۳۵ : ۴۳

جلسه دوازدهم

۲۷ : ۴۵

جلسه سیزدهم

۲۸ : ۳۹

جلسه چهاردهم

۰ : ۴۳

جلسه پانزدهم

۵۳ : ۳۸

جلسه شانزدهم

۴۵ : ۳۹

جلسه هفدهم

۴۶ : ۳۶

جلسه هجدهم

۵۶ : ۲۷

جلسه نوزدهم

۴۱ : ۴۲

جلسه بیستم

۶ : ۴۳

جلسه بیست و یکم

۴۲ : ۳۹

جلسه بیست و دوم

۵۶ : ۳۹

جلسه بیست و سوم

۴۴ : ۳۹

جلسه بیست و چهارم

۵۰ : ۲۶

جلسه بیست و پنجم

۲۴ : ۳۷

جلسه بیست و ششم

۰ : ۴۰

جلسه بیست و هفتم

۱۴ : ۳۲

جلسه بیست و هشتم

۲۹ : ۳۵

جلسه بیست و نهم

۱۶ : ۳۶

جلسه سی ام

۲۲ : ۳۰

جلسه سی و یکم

۲۶ : ۲۲

جلسه سی و دوم

۳۴ : ۳۶

جلسه سی و سوم

۲۴ : ۳۴

جلسه سی و چهارم

۴۵ : ۳۶

جلسه سی و پنجم

۳۵ : ۳۴

جلسه سی و ششم

۳ : ۳۰

جلسه سی و هفتم

۳۷ : ۲۴

جلسه سی و هشتم

۱۳ : ۳۱

جلسه سی و نهم

۱۷ : ۳۱

جلسه چهلم

۴۲ : ۲۶

جلسه چهل و یکم

۱۵ : ۳۱

جلسه چهل و دوم

۸ : ۲۸

جلسه چهل و سوم

۱۱ : ۳۲

جلسه چهل و چهارم

۳۳ : ۳۸

جلسه چهل و پنجم

۵۷ : ۳۶

جلسه چهل و ششم

۳۴ : ۳۷

جلسه چهل و هفتم

۸ : ۳۷

جلسه چهل و هشتم

۳۹ : ۳۲

جلسه چهل و نهم

۳۶ : ۳۸

جلسه پنجاهم

۲۹ : ۳۸

جلسه پنجاه و یکم

۲۶ : ۳۸

جلسه پنجاه و دوم

۱۶ : ۴۱

جلسه پنجاه و سوم

۳۱ : ۳۶

جلسه پنجاه و چهارم

۳۸ : ۴۰

جلسه پنجاه و پنجم

۴۷ : ۳۳

جلسه پنجاه و ششم

۱۳ : ۴۰

جلسه پنجاه و هفتم

۲ : ۳۶

جلسه پنجاه و هشتم

۵۸ : ۴۱

جلسه پنجاه و نهم

۳۸ : ۳۵

جلسه شصتم

۲۵ : ۳۱

جلسه شصت و یکم

۱۱ : ۲۸

جلسه شصت و دوم

۳۹ : ۲۷

جلسه شصت و سوم

۳۹ : ۲۱

جلسه شصت و چهارم

۲۵ : ۳۰

جلسه شصت و پنجم

۵۲ : ۲۵

جلسه شصت و ششم

۶ : ۲۹

جلسه شصت و هفتم

۵۳ : ۳۱

جلسه شصت و هشتم

۱۲ : ۲۸

جلسه شصت و نهم

۳ : ۲۹

جلسه هفتادم

۰ : ۰

جلسه هفتاد و یکم

۵۹ : ۴۱

جلسه هفتاد و دوم

۵۲ : ۳۲

جلسه هفتاد و سوم

۲۴ : ۲۷

جلسه هفتاد و چهارم

۲۳ : ۲۳

جلسه هفتاد و پنجم

۴۸ : ۲۸

جلسه هفتاد و ششم

۲۴ : ۳۴

جلسه هفتاد و هفتم

۱ : ۳۲

جلسه هفتاد و هشتم

۳ : ۳۶

جلسه هفتاد و نهم

۵۷ : ۳۵

جلسه هشتادم

۵۶ : ۱۹

جلسه هشتاد و یکم (جلسه پایانی)

۳۹ : ۳۴
حدیث 21 تا 40

1

۳ : ۳۲

2

۳۲ : ۳۱

3

۰ : ۳۲

4

۱ : ۳۰

5

۴۳ : ۳۷

6

۱۳ : ۳۵

7

۹ : ۳۲

8

۵۰ : ۳۰

9

۴۰ : ۳۷

10

۳۵ : ۳۸

11

۰ : ۳۶

12

۴۴ : ۳۳

13

۳۸ : ۳۴

14

۱۲ : ۳۰

15

۳۷ : ۲۷

16

۶ : ۳۱

17

۱۸ : ۳۵

18

۴۲ : ۳۶

19

۴۳ : ۳۵

20

۳۰ : ۳۴

21

۱۷ : ۳۶

22

۳۶ : ۳۱

23

۲۶ : ۲۷

24

۲۲ : ۳۳

25

۲۷ : ۳۰

26

۲۹ : ۴۰

27

۳۹ : ۳۷

28

۷ : ۴۰

29

۴۳ : ۳۴

30

۰ : ۴۱

31

۲۷ : ۳۶

32

۲۳ : ۳۵

33

۴۲ : ۴۲

34

۶ : ۳۲

35

۵۵ : ۳۷

36

۱۷ : ۳۶

37

۴۵ : ۳۸

38

۰ : ۴۲

39

۵ : ۴۱

40

۱۰ : ۴۵

41

۳۰ : ۴۶

42

۵ : ۳۶

43

۱۱ : ۳۰

44

۵۰ : ۳۸

45

۴۷ : ۳۲

46

۱۵ : ۲۵

47

۱۲ : ۳۸

48

۲۵ : ۳۶

49

۵۹ : ۳۸

50

۴۷ : ۳۹

51

۳۸ : ۳۷

52

۲۵ : ۳۷

53

۳۵ : ۳۷

54

۳۷ : ۳۹

55

۲۵ : ۳۷

56

۰ : ۳۷

57

۵۰ : ۴۱

58

۹ : ۳۷

59

۱۳ : ۳۸

60

۱۸ : ۳۸

61

۳۶ : ۳۰

62

۶ : ۳۳

63

۴۶ : ۳۳

64

۱ : ۳۳

65

۳۰ : ۳۸

66

۳ : ۴

67

۲۱ : ۴۰

68

۵۳ : ۳۶

69

۵۰ : ۳۷

70

۳۸ : ۴۳

71

۱۹ : ۳۶

72

۴۹ : ۳۶

73

۲۴ : ۲۸

74

۵۱ : ۳۵

75

۲۸ : ۳۸

76

۱۲ : ۴۲

77

۴۵ : ۴۱

78

۴۴ : ۴۳

79

۲۳ : ۴۵

80

۵۷ : ۳۸

81

۴۰ : ۳۳

82

۳۸ : ۲۷

83

۱۴ : ۳۲

دوره های مرتبط