آثار شکر نعمت های خداوند

دعوت خداوند به شکرگزاری

توضیحات
*خطاب به مؤمنین
*هر کس شکر کند به نفع خود شکر کرده است.
*قاعده کلی
*لام: در ادبیات، نشانه تأکید است.
*اگر شکر کنید ، بدون شک به شما افزایش می‌دهیم.
-علم وفهم
-فرزند
-مال ونیازهای زندگی
-سلامتی
-رشد ومعرفت
*إِنَّ: تأکید قسم خداوند ، حتما بدون شک عذابش شدید است.
*شکری که خداوند از ان بهره نمیبرد.
*هر کس شکر کند برای خودش شکر کرده است‌.
*دعوت به شکر برای انسان
*بهره مندی انسان از شکر
*کفر ورزیدن و ناسپاسی را خداوند از بندگان نمی‌پذیرد.
*رضایت خداوند از شکر گزاری بندگان.
*کلام امام علی علیه السلام در نهج البلاغه:
نعمت را با کم شکر کردن از دست ندهید.

شکر در آیات قرآن

۳۰ : ۲۲

دعوت خداوند به شکرگزاری

۸ : ۱۹

قسم الهی در باب سپاس و ناسپاسی

۱۳ : ۲۱

روایات و احادیث در باب شکر

۲۳ : ۱۶

توجه به داشته ها

۲۴ : ۲۲

بیان شکر

۳۱ : ۲۰

شکرگزاری در آیات قرآن

۳۳ : ۱۹

افزایش نعمت

۲۵ : ۱۹

شکر قلبی و لسانی

۲ : ۱۹

داشته های خود را به حساب آوریم

۳۳ : ۱۶

اهمیت تشکر از مردم

۲۴ : ۱۶

ناتوانی و کوتاهی انسان از شکر

۲۹ : ۲۳

حقیقت شکر

۵۲ : ۱۶

شکر نعمت

۲۴ : ۲۱

توصیف خداوند

۵۵ : ۱۷

شکر خداوند در دعای جوشن صغیر

۱۷ : ۲۰

شرح دعای جوشن صغیر

۳۲ : ۱۴

خواص دعای جوشن کبیر

۱ : ۱۸

زیست شاکرانه در مکتب امام موسی کاظم(علیه‌السلام)

۵۳ : ۱۸

جلسه بیستم_حمد و سپاس الهی

۱ : ۱۷

شکر خداوند در دعای جوش صغیر

۳۱ : ۲۳

مضامین عالی جوشن صغیر

۱۹ : ۲۳

شکر نعمات پروردگار

۲۶ : ۱۶

شکر آزادی

۴۸ : ۱۹

جلوه شاکرانه زیستن در مکتب امام موسی کاظم (ع)

۲۳ : ۱۸

عبارات شکر در دعای جوشن صغیر

۳۸ : ۱۶

شکر خداوند در جوشن صغیر (۲)

۳۹ : ۱۶

شکر خداوند در دعای جوشن صغیر (۳)

۱۲ : ۱۶

آثار شکر نعمت های خداوند

۰ : ۱۴

یادآوری نعمات

۲۰ : ۲۱

فرازهایی از دعای جوشن صغیر

۴۶ : ۲۱

اهمیت سجده

۲۸ : ۲۴

اهمیت سجده (۲)

۱۰ : ۲۱

اولین تکلیف

۱۵ : ۱۱

حقیقت بندگی

۲۱ : ۱۳