آثار شکر نعمت های خداوند

شکر خداوند در دعای جوشن صغیر

توضیحات
* در شرح جوشن صغیر نقل شده ،هنگامی که هادى عبّاسى کشتن حضرت موسى کاظم (علیه السلام) را قصد کرد آن حضرت این دعا را خواند در نتیجه جدّش رسول خدا صلّى الله و علیه و آله را در خواب دید که به ایشان فرمود: حق تعالى دشمن تو را هلاک‏ خواهدکرد.
_خدایا ! چه بسا دشمنی که شمشیر دشمنی  برمن کشید 
_خنجر کینه اش را تند وتیز کرده
_تیرهایی برای هدف گرفتن من بکار گرفته
_در نتیجه دشمنی با این تجهیزات
_خدایا به ناتوانى من نگریستى‏ که تاب حوادث بزرگ را ندارم
_ضعف وتنهاییم را یافتی
_پشتم را با یاری خودت محکم کردی
_قوت و قدرت او را سست کردی
_و مقام و جایگاه مرا بر او برترى دادى
_و آنچه را از نیرنگ هایش به جانب من هدف گرفته بود به سوى خودش بازگردانى‏ و علیه او به کار بستى
_در حالی که آرام نشد واز شدت عصبانیت انگشتش را می‌گزید
_ سپاس اى پروردگار از توانایى ‏ات که شکست نپذیرد
_ بردبارى ‏ات‏ که شتاب نپذیرد
_ بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست
_ مرا در برابر نعمت هایت از شاکران
_در برابر عطاهایت از ذاکران قرار ده

شکر در آیات قرآن

۳۰ : ۲۲

دعوت خداوند به شکرگزاری

۸ : ۱۹

قسم الهی در باب سپاس و ناسپاسی

۱۳ : ۲۱

روایات و احادیث در باب شکر

۲۳ : ۱۶

توجه به داشته ها

۲۴ : ۲۲

بیان شکر

۳۱ : ۲۰

شکرگزاری در آیات قرآن

۳۳ : ۱۹

افزایش نعمت

۲۵ : ۱۹

شکر قلبی و لسانی

۲ : ۱۹

داشته های خود را به حساب آوریم

۳۳ : ۱۶

اهمیت تشکر از مردم

۲۴ : ۱۶

ناتوانی و کوتاهی انسان از شکر

۲۹ : ۲۳

حقیقت شکر

۵۲ : ۱۶

شکر نعمت

۲۴ : ۲۱

توصیف خداوند

۵۵ : ۱۷

شکر خداوند در دعای جوشن صغیر

۱۷ : ۲۰

شرح دعای جوشن صغیر

۳۲ : ۱۴

خواص دعای جوشن کبیر

۱ : ۱۸

زیست شاکرانه در مکتب امام موسی کاظم(علیه‌السلام)

۵۳ : ۱۸

جلسه بیستم_حمد و سپاس الهی

۱ : ۱۷

شکر خداوند در دعای جوش صغیر

۳۱ : ۲۳

مضامین عالی جوشن صغیر

۱۹ : ۲۳

شکر نعمات پروردگار

۲۶ : ۱۶

شکر آزادی

۴۸ : ۱۹

جلوه شاکرانه زیستن در مکتب امام موسی کاظم (ع)

۲۳ : ۱۸

عبارات شکر در دعای جوشن صغیر

۳۸ : ۱۶

شکر خداوند در جوشن صغیر (۲)

۳۹ : ۱۶

شکر خداوند در دعای جوشن صغیر (۳)

۱۲ : ۱۶

آثار شکر نعمت های خداوند

۰ : ۱۴

یادآوری نعمات

۲۰ : ۲۱

فرازهایی از دعای جوشن صغیر

۴۶ : ۲۱

اهمیت سجده

۲۸ : ۲۴

اهمیت سجده (۲)

۱۰ : ۲۱

اولین تکلیف

۱۵ : ۱۱

حقیقت بندگی

۲۱ : ۱۳