آثار شکر نعمت های خداوند

زیست شاکرانه در مکتب امام موسی کاظم(علیه‌السلام)

توضیحات
*آغاز دعا باشرایط دشواری که امام موسی کاظم(ع) با آن مواجه هستند.
*پروردگار سوگند یاد میکند اگر شکر کردید بدون شک زیاد میکنم واگر کفران کردید عذاب من سخت است.
*این دعا یادآوری نعمت‌ها؛ به خصوص نعمت‌هایی است که قدرشان را نمی‌دانسته یا فراموش کرده‌ایم. 
* بندی که تکرار می‌شود.
*ترکیب دو صفت قدرت و بردباری پرودگار
*در هر بند نعمتی ذکر و در پایان آن حمد الهی بیان می‌شود.
*تشبیه وکنایه ها
* ناخوشایندهایی که مانند ابر برطرف کردی
*نعمتهایی که از بالا بر من سرازیر کردی مانند باران
*جوی های کرامتی که بر من روان کردی
*چشم بد خواهانی که بر من بستی
*لباس عافیت بر من پوشاندی
*گرفتاریهای قوی را از من دور کردی
*اموری که به نفع من جاری شدند
* مرا به نعمت هایت از شاکران و در برابر عطاهایت‏ از ذاکران قرار بده!

شکر در آیات قرآن

۳۰ : ۲۲

دعوت خداوند به شکرگزاری

۸ : ۱۹

قسم الهی در باب سپاس و ناسپاسی

۱۳ : ۲۱

روایات و احادیث در باب شکر

۲۳ : ۱۶

توجه به داشته ها

۲۴ : ۲۲

بیان شکر

۳۱ : ۲۰

شکرگزاری در آیات قرآن

۳۳ : ۱۹

افزایش نعمت

۲۵ : ۱۹

شکر قلبی و لسانی

۲ : ۱۹

داشته های خود را به حساب آوریم

۳۳ : ۱۶

اهمیت تشکر از مردم

۲۴ : ۱۶

ناتوانی و کوتاهی انسان از شکر

۲۹ : ۲۳

حقیقت شکر

۵۲ : ۱۶

شکر نعمت

۲۴ : ۲۱

توصیف خداوند

۵۵ : ۱۷

شکر خداوند در دعای جوشن صغیر

۱۷ : ۲۰

شرح دعای جوشن صغیر

۳۲ : ۱۴

خواص دعای جوشن کبیر

۱ : ۱۸

زیست شاکرانه در مکتب امام موسی کاظم(علیه‌السلام)

۵۳ : ۱۸

جلسه بیستم_حمد و سپاس الهی

۱ : ۱۷

شکر خداوند در دعای جوش صغیر

۳۱ : ۲۳

مضامین عالی جوشن صغیر

۱۹ : ۲۳

شکر نعمات پروردگار

۲۶ : ۱۶

شکر آزادی

۴۸ : ۱۹

جلوه شاکرانه زیستن در مکتب امام موسی کاظم (ع)

۲۳ : ۱۸

عبارات شکر در دعای جوشن صغیر

۳۸ : ۱۶

شکر خداوند در جوشن صغیر (۲)

۳۹ : ۱۶

شکر خداوند در دعای جوشن صغیر (۳)

۱۲ : ۱۶

آثار شکر نعمت های خداوند

۰ : ۱۴

یادآوری نعمات

۲۰ : ۲۱

فرازهایی از دعای جوشن صغیر

۴۶ : ۲۱

اهمیت سجده

۲۸ : ۲۴

اهمیت سجده (۲)

۱۰ : ۲۱

اولین تکلیف

۱۵ : ۱۱

حقیقت بندگی

۲۱ : ۱۳