آثار شکر نعمت های خداوند

جلسه بیستم_حمد و سپاس الهی

توضیحات
* یادآوری نعمتها و تکرار آنها در هر بخش
*سخنان امام موسی کاظم (علیه السلام) :
_ چه بسا گمان نیکی که ما به تو بردیم وتو به حقیقت تبدیلش کردی
_چه بسا مشکل وفقری پیش آمد وجبران کردی
_چه بسا مواجه شدم بافقر بسیار سخت و شکننده که  متحولش کردی
_بندگان درخواست کردند عطا نمودی
_احسان وفضل وکرم تو باز است وعطا کردی
_غفلت کردم از وعده های عذابی که دادی
_با تو مخالفت کردم واز نفس شیطان اطاعت کردم
_تو از بزرگی وکرمت احسان کردی
_بدی کردم ،خوبی کردی، یار من بودی
_بنده ای ذلیل هستم واعتراف به یگانگی تو دارم
_اعتراف میکنم وشهادت می‌دهم پیوسته نعمتت بر من وارد می‌شد 
_قسم به عزتت و قسم به نیکی ها وخوبیها و قسم به حق محمد وآل محمد
_ بر پیامبر و خاندان گرامی اش صلوات فرستاده
_خدایا من را از  سپاسگزاران و یاد کنندگان نعمت های خودت قرار بده.

شکر در آیات قرآن

۳۰ : ۲۲

دعوت خداوند به شکرگزاری

۸ : ۱۹

قسم الهی در باب سپاس و ناسپاسی

۱۳ : ۲۱

روایات و احادیث در باب شکر

۲۳ : ۱۶

توجه به داشته ها

۲۴ : ۲۲

بیان شکر

۳۱ : ۲۰

شکرگزاری در آیات قرآن

۳۳ : ۱۹

افزایش نعمت

۲۵ : ۱۹

شکر قلبی و لسانی

۲ : ۱۹

داشته های خود را به حساب آوریم

۳۳ : ۱۶

اهمیت تشکر از مردم

۲۴ : ۱۶

ناتوانی و کوتاهی انسان از شکر

۲۹ : ۲۳

حقیقت شکر

۵۲ : ۱۶

شکر نعمت

۲۴ : ۲۱

توصیف خداوند

۵۵ : ۱۷

شکر خداوند در دعای جوشن صغیر

۱۷ : ۲۰

شرح دعای جوشن صغیر

۳۲ : ۱۴

خواص دعای جوشن کبیر

۱ : ۱۸

زیست شاکرانه در مکتب امام موسی کاظم(علیه‌السلام)

۵۳ : ۱۸

جلسه بیستم_حمد و سپاس الهی

۱ : ۱۷

شکر خداوند در دعای جوش صغیر

۳۱ : ۲۳

مضامین عالی جوشن صغیر

۱۹ : ۲۳

شکر نعمات پروردگار

۲۶ : ۱۶

شکر آزادی

۴۸ : ۱۹

جلوه شاکرانه زیستن در مکتب امام موسی کاظم (ع)

۲۳ : ۱۸

عبارات شکر در دعای جوشن صغیر

۳۸ : ۱۶

شکر خداوند در جوشن صغیر (۲)

۳۹ : ۱۶

شکر خداوند در دعای جوشن صغیر (۳)

۱۲ : ۱۶

آثار شکر نعمت های خداوند

۰ : ۱۴

یادآوری نعمات

۲۰ : ۲۱

فرازهایی از دعای جوشن صغیر

۴۶ : ۲۱

اهمیت سجده

۲۸ : ۲۴

اهمیت سجده (۲)

۱۰ : ۲۱

اولین تکلیف

۱۵ : ۱۱

حقیقت بندگی

۲۱ : ۱۳