آثار شکر نعمت های خداوند

شکر نعمات پروردگار

توضیحات
* ویژگی های دعای جوش صغیر:
_با عباراتی سنگین و با سجع و قافیه ادامه دارد و بر شکر نعمتها تکیه بسیار کرده است
_مقایسه بین نعمتهایی که ما داریم ونعمتهایی که دیگران ندارند
_ابتلائاتی که افراد مختلف به آن گرفتارهستند و مادر مقایسه با آنها از ان ابتلائات در امنیت وآرامش هستیم
_هر سطری بعداز هر فرازی عین همان عبارت تکرار شده بدون کم یا زیاد
_مقایسه های متعدد بین صاحبان بلا وکسی که دعای جوشن را می خواند و از آن در امان است
_عبارت تکرار می‌شود
_خدایا چه بسیار بنده‌ای که روز را به شب رسانده است و ترسان و هراسان در تنگنایی قرار گرفته است
_زمین با تمام وسعتش برایش تنگ است :
از شدت نگرانی ها
پناهگاهی نمی یابد
راه نجاتی ندارد
_در حالیکه من در امان ، آرامش و عافیت هستم
_خدایا حمد وستایش وشکر برای توست
_پروردگارا، ای خدایی که قدرت داری و صبوری
درود بر محمد وآل محمد بفرست
_خدایا من را جزء شکر کنندگان ویادکنندگان نعماتت قرار بده

شکر در آیات قرآن

۳۰ : ۲۲

دعوت خداوند به شکرگزاری

۸ : ۱۹

قسم الهی در باب سپاس و ناسپاسی

۱۳ : ۲۱

روایات و احادیث در باب شکر

۲۳ : ۱۶

توجه به داشته ها

۲۴ : ۲۲

بیان شکر

۳۱ : ۲۰

شکرگزاری در آیات قرآن

۳۳ : ۱۹

افزایش نعمت

۲۵ : ۱۹

شکر قلبی و لسانی

۲ : ۱۹

داشته های خود را به حساب آوریم

۳۳ : ۱۶

اهمیت تشکر از مردم

۲۴ : ۱۶

ناتوانی و کوتاهی انسان از شکر

۲۹ : ۲۳

حقیقت شکر

۵۲ : ۱۶

شکر نعمت

۲۴ : ۲۱

توصیف خداوند

۵۵ : ۱۷

شکر خداوند در دعای جوشن صغیر

۱۷ : ۲۰

شرح دعای جوشن صغیر

۳۲ : ۱۴

خواص دعای جوشن کبیر

۱ : ۱۸

زیست شاکرانه در مکتب امام موسی کاظم(علیه‌السلام)

۵۳ : ۱۸

جلسه بیستم،حمد و سپاس الهی

۱ : ۱۷

شکر خداوند در دعای جوش صغیر

۳۱ : ۲۳

مضامین عالی جوشن صغیر

۱۹ : ۲۳

شکر نعمات پروردگار

۲۶ : ۱۶

شکر آزادی

۴۸ : ۱۹

جلوه شاکرانه زیستن در مکتب امام موسی کاظم (ع)

۲۳ : ۱۸

عبارات شکر در دعای جوشن صغیر

۳۸ : ۱۶

شکر خداوند در جوشن صغیر (۲)

۳۹ : ۱۶

شکر خداوند در دعای جوشن صغیر (۳)

۱۲ : ۱۶

آثار شکر نعمت های خداوند

۰ : ۱۴

یادآوری نعمات

۲۰ : ۲۱

فرازهایی از دعای جوشن صغیر

۴۶ : ۲۱

اهمیت سجده

۲۸ : ۲۴

اهمیت سجده (۲)

۱۰ : ۲۱

اولین تکلیف

۱۵ : ۱۱

حقیقت بندگی

۲۱ : ۱۳