آثار شکر نعمت های خداوند

شکر خداوند در جوشن صغیر (۲)

توضیحات
* ادامه مبحث پیشین :
_ در مورد شخص گرفتار
_ چه بسیار بنده ای که  درحالی که فقیر، عریان، نیازمند است 
_  پریشان، گرسنه، تشنه است
_  انتظار می‌برد که چه کسی به او احسان کند
_  چه بسا بنده آبرومندی که نزد تو از من آبرومندتر است
_  بیشتر از من عبادت می کند
_  دچار غل و زنجیر، اسیر دست ستمگر است
_ یا به بلای سختی گرفتار شده
_ در حالی که مردم به من خدمت می‌کنند
_ در نعمت و تندرستی ام، گرامی ام داشته اند و در سلامت کاملم
_خدایا حمد وشکر مخصوص توست بر این عافیتی که به من دادی
_ مرا جز شکر گزاران قرار بده
_ چه بسیار بنده ای که :
شب را درحالی که علیل، دردمند، به راست و چپ از درد می غلتید
هیچ  لذّت خوراکی و آشامیدنی را درک نمی کند
من این مشکل را ندارم در آرامشم
_ پس خدایی جز تو نیست تو منزه ای
_خدایی که شکست نمی‌خورد و دارای صبر هستی
_ من را جز عبادت کنندگان ویاد کنندگانت قرار بده
_ خدایا به رحمت خودت به من رحم کن

شکر در آیات قرآن

۳۰ : ۲۲

دعوت خداوند به شکرگزاری

۸ : ۱۹

قسم الهی در باب سپاس و ناسپاسی

۱۳ : ۲۱

روایات و احادیث در باب شکر

۲۳ : ۱۶

توجه به داشته ها

۲۴ : ۲۲

بیان شکر

۳۱ : ۲۰

شکرگزاری در آیات قرآن

۳۳ : ۱۹

افزایش نعمت

۲۵ : ۱۹

شکر قلبی و لسانی

۲ : ۱۹

داشته های خود را به حساب آوریم

۳۳ : ۱۶

اهمیت تشکر از مردم

۲۴ : ۱۶

ناتوانی و کوتاهی انسان از شکر

۲۹ : ۲۳

حقیقت شکر

۵۲ : ۱۶

شکر نعمت

۲۴ : ۲۱

توصیف خداوند

۵۵ : ۱۷

شکر خداوند در دعای جوشن صغیر

۱۷ : ۲۰

شرح دعای جوشن صغیر

۳۲ : ۱۴

خواص دعای جوشن کبیر

۱ : ۱۸

زیست شاکرانه در مکتب امام موسی کاظم(علیه‌السلام)

۵۳ : ۱۸

جلسه بیستم_حمد و سپاس الهی

۱ : ۱۷

شکر خداوند در دعای جوش صغیر

۳۱ : ۲۳

مضامین عالی جوشن صغیر

۱۹ : ۲۳

شکر نعمات پروردگار

۲۶ : ۱۶

شکر آزادی

۴۸ : ۱۹

جلوه شاکرانه زیستن در مکتب امام موسی کاظم (ع)

۲۳ : ۱۸

عبارات شکر در دعای جوشن صغیر

۳۸ : ۱۶

شکر خداوند در جوشن صغیر (۲)

۳۹ : ۱۶

شکر خداوند در دعای جوشن صغیر (۳)

۱۲ : ۱۶

آثار شکر نعمت های خداوند

۰ : ۱۴

یادآوری نعمات

۲۰ : ۲۱

فرازهایی از دعای جوشن صغیر

۴۶ : ۲۱

اهمیت سجده

۲۸ : ۲۴

اهمیت سجده (۲)

۱۰ : ۲۱

اولین تکلیف

۱۵ : ۱۱

حقیقت بندگی

۲۱ : ۱۳