امام تعالی

بستر علم‌آموزی مفید و مضر

توضیحات
* بستر علم‌آموزی مفید و مضر
* ظلم‌های نامحسوس
* نگاه‌های صفر و یک نداشته باشیم!
* جایگاه علم در هستی
* نسبت علم با انسان
* تفاوت فعل و عمل
* تحقق، کلید واژه مهم تعالی
* ما دنبال تحقق باشیم یا علم؟
* این فرمول را فراموش نکنیم!
* دنبال تحقق باشیم نه جذب کردن!
تعالی

مدل تربیتی دو طائفه تمدن‌ساز

۲۰ : ۳۵ : ۱

خاصیت علم حقیقی

۲۴ : ۳۰ : ۱

تعالی در کلام امام خمینی ره

۳۶ : ۵ : ۱

در مدرسه تعالی دنبال چه هستیم؟

۳۹ : ۱ : ۱

بستر علم‌آموزی مفید و مضر

۳۰ : ۳۰ : ۱

آیا علم در برزخ کاربرد دارد؟

۳ : ۱۴ : ۱

تحقق معارف، جهاد همه جانبه

۴۴ : ۸ : ۱

شبکه دعاة، شبکه رعاة، شبکه حماة

۹ : ۱۷ : ۱

جنبش تعالی

۲ : ۹ : ۱
مدرسه تعالی

مدرسه تعالی چه رسالتی دارد؟

۵۴ : ۲۲ : ۱

پرسش و پاسخ، نحوه کارکرد مدرسه تعالی چگونه است؟

۱۵ : ۳۳ : ۱