صله رحم

صله رحم

11 جلسه از سلسله جلسات سبک زندگی اسلامی تقدیم می شود.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۳۰ : ۵۲ : ۱۱
ساعت
۱,۸۸۳
دانشجو
۱۱
جلسه
( نفر۱۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سبک_زندگی

نفرات برتر

avatar
...ریحانه عل
( ۲۹۱ ۱ )
سهیلا صفری
( ۲۱۳ ۱۱ )
...اکرم رجای
( ۴۵ ۱۱ )
avatar
...زهره کدخد
( ۴۴ ۰ )
...نرجس یزدا
( ۴۱ ۰ )

جلسه اول

۴۶ : ۵۲

جلسه دوم

۱۶ : ۶ : ۱

جلسه سوم

۹ : ۶ : ۱

جلسه چهارم

۴۴ : ۱۱ : ۱

جلسه پنجم

۴۷ : ۴ : ۱

جلسه ششم

۲۳ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتم

۲۲ : ۷ : ۱

جلسه هشتم

۴۸ : ۵۵

جلسه نهم

۳۲ : ۵۹

جلسه دهم

۱۲ : ۰ : ۱

جلسه یازدهم

۳۱ : ۱۱ : ۱

دوره های مرتبط