شرح کتاب سه دقیقه در قیامت

شرح کتاب سه دقیقه در قیامت

شرح کتاب سه دقیقه در قیامت، روایتی است از خاطرات یکی از مدافعین حرم که زیر عمل جراحی برای لحظه‌هایی از دنیای خاکی می‌رود و تجربه‌ای نزدیک به مرگ دارد.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۲۱ : ۳۸ : ۱۲۸
ساعت
۴,۳۸۱
دانشجو
۹۵
جلسه
( نفر۲۵ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
اخلاقی

نفرات برتر

avatar
...رسول بختی
( ۳۲۹ ۰ )
avatar
nakhl abi
( ۲۳۸ ۹۲ )
فهیمه
( ۲۰۷ ۹۵ )
( ۱۶۵ ۰ )
...الهام قند
( ۱۶۰ ۰ )

جلسه اول

۳۰ : ۳۰

جلسه دوم

۵۷ : ۴۲

جلسه سوم

۲۹ : ۱۵ : ۱

جلسه چهارم

۲۴ : ۵۸

جلسه پنجم

۹ : ۱ : ۱

جلسه ششم

۱۱ : ۵۶

جلسه هفتم

۱۰ : ۱۶ : ۱

جلسه هشتم

۲۴ : ۲۱ : ۱

جلسه نهم

۵۰ : ۲۸ : ۱

جلسه دهم

۴۱ : ۵۹

جلسه یازدهم

۷ : ۳۲ : ۱

جلسه دوازدهم

۲۳ : ۳۰ : ۱

جلسه سیزدهم

۱۷ : ۲۸ : ۱

جلسه چهاردهم

۵۰ : ۲۲ : ۱

جلسه پانزدهم

۴۴ : ۳۱ : ۱

جلسه شانزدهم

۵ : ۱۵ : ۱

جلسه هفدهم

۵۴ : ۲۲ : ۱

جلسه هجدهم

۲۲ : ۱۹ : ۱

جلسه نوزدهم

۱۷ : ۱۷ : ۱

جلسه بیستم

۳۶ : ۲۷ : ۱

جلسه بیست و یکم

۴۸ : ۱۹ : ۱

جلسه بیست و دوم

۵۸ : ۳۵ : ۱

جلسه بیست و سوم

۱۳ : ۳۸ : ۱

جلسه بیست و چهارم

۲ : ۲۳ : ۱

جلسه بیست و پنجم

۱۶ : ۲۸ : ۱

جلسه بیست و ششم

۲۴ : ۲۶ : ۱

جلسه بیست و هفتم

۵۴ : ۱۸ : ۱

جلسه بیست و هشتم

۴۷ : ۳۵ : ۱

جلسه بیست و نهم

۲۹ : ۳۴ : ۱

جلسه سی ام

۴۸ : ۱۰ : ۱

جلسه سی و یکم

۲۸ : ۴ : ۱

جلسه سی و دوم

۵۶ : ۲۷ : ۱

جلسه سی و سوم

۱۴ : ۲۰ : ۱

جلسه سی و چهارم

۴۱ : ۳۰ : ۱

جلسه سی و پنجم

۵۱ : ۵۵

جلسه سی و ششم

۵۳ : ۱۴ : ۱

جلسه سی و هفتم

۳۰ : ۲۸ : ۱

جلسه سی و هشتم

۴۸ : ۲۸ : ۱

جلسه سی و نهم

۳۲ : ۲۶ : ۱

جلسه چهلم

۱۶ : ۳۱ : ۱

جلسه چهل و یکم

۱۷ : ۲۸ : ۱

جلسه چهل و دوم

۴۰ : ۴۲ : ۱

جلسه چهل و سوم

۳۴ : ۳۰ : ۱

جلسه چهل و چهارم

۱۵ : ۰ : ۱

جلسه چهل و پنجم

۱۹ : ۲۷ : ۱

جلسه چهل و ششم

۳۶ : ۰ : ۱

جلسه چهل و هفتم

۰ : ۱۷ : ۱

جلسه چهل و هشتم

۱۹ : ۱۷ : ۱

جلسه چهل و نهم

۱۲ : ۱۵ : ۱

جلسه پنجاهم

۴ : ۳ : ۱

جلسه پنجاه و یکم

۱۴ : ۳۵ : ۱

جلسه پنجاه و دوم

۳۳ : ۵۸

جلسه پنجاه و سوم

۳۴ : ۲ : ۱

جلسه پنجاه و چهارم

۴۹ : ۳۱ : ۱

جلسه پنجاه و پنجم

۲ : ۱۱ : ۱

جلسه پنجاه و ششم

۲۹ : ۲۴ : ۱

جلسه پنجاه و هفتم

۸ : ۱ : ۱

جلسه پنجاه و هشتم

۵۶ : ۳۱ : ۱

جلسه پنجاه و نهم

۹ : ۳۶ : ۱

جلسه شصتم

۲۸ : ۲۷ : ۱

جلسه شصت و یکم

۱۲ : ۳۰ : ۱

جلسه شصت و دوم

۱ : ۲۱ : ۱

جلسه شصت و سوم

۱ : ۱۸ : ۱

جلسه شصت و چهارم

۲۰ : ۳۸ : ۱

جلسه شصت و پنجم

۵۹ : ۴۰ : ۱

جلسه شصت و ششم

۲۶ : ۲۸ : ۱

جلسه شصت و هفتم

۵۰ : ۲۹ : ۱

جلسه شصت و هشتم

۲ : ۲۵ : ۱

جلسه شصت و نهم

۹ : ۲۹ : ۱

جلسه هفتادم

۳۴ : ۰ : ۱

جلسه هفتاد و یکم

۱۹ : ۱۱ : ۱

جلسه هفتاد و دوم

۲۷ : ۸ : ۱

جلسه هفتاد و سوم

۴۲ : ۱۰ : ۱

جلسه هفتاد و چهارم

۲۲ : ۹ : ۱

جلسه هفتاد و پنجم

۲۴ : ۲۲ : ۱

جلسه هفتاد و ششم

۳۲ : ۱۴ : ۱

جلسه هفتاد و هفتم

۱۱ : ۱۱ : ۱

جلسه هفتاد و هشتم

۹ : ۲ : ۱

جلسه هفتاد و نهم

۳۷ : ۱۳ : ۱

جلسه هشتادم

۲۲ : ۳۲ : ۱

جلسه هشتاد و یکم

۱۶ : ۲۹ : ۱

جلسه هشتاد و دوم

۲۲ : ۲۵ : ۱

جلسه هشتاد و سوم

۴۳ : ۳۳ : ۱

جلسه هشتاد و چهارم

۱۸ : ۳۵ : ۱

جلسه هشتاد و پنجم

۹ : ۳۸ : ۱

جلسه هشتاد و ششم

۴ : ۴۳ : ۱

جلسه هشتاد و هفتم

۳۰ : ۳۱ : ۱

جلسه هشتاد و هشتم

۵۹ : ۲۲ : ۱

جلسه هشتاد و نهم

۵۷ : ۲۸ : ۱

جلسه نودم

۵۱ : ۲۵ : ۱

جلسه نود و یکم

۳۲ : ۳۲ : ۱

جلسه نود و دوم

۴۴ : ۲۹ : ۱

جلسه نود و سوم

۲۵ : ۳۳ : ۱

جلسه نود و چهارم

۵۳ : ۳۶ : ۱

جلسه نود و پنجم ( جلسه پایانی)

۱۳ : ۳۲ : ۱

دوره های مرتبط