مسجد تمدن ساز

جلسه دوم- چه مسجدی زباله‌دان می‌شود؟!

توضیحات
* مسجد دربرگیرنده تمام ابعاد زندگی
* دشمن هم برایمان مسجد می سازد اگر...
* چرا مسجد ضرار زباله دان مدینه شد؟
* مسجد هارون یا مسجد بهلول؟
* نقل ماجرای حاج آقا میرفندرسکی درباره مقایسه مسجد و کلیسا
* مسجد را بدون سقف بسازیم
* توصیه به خواندن نمازهای خاص در زیر آسمان
* اولین اقدام پیامبر اکرم(ص) پس از ورود به مدینه چه بود؟
* نکاتی پیرامون مکان ساختن مسجد طبق روایات
* هر زمینی نمی تواند مسجد باشد
* مسجد پایگاه مسلم بن عقیل برای کار تشکیلاتی

جلسه اول- جایگاه خدا در سبک زندگی

۵۷ : ۳۹

جلسه دوم- برکات ارتباط با مسجد

۴۲ : ۴۵

جلسه دوم- چه مسجدی زباله‌دان می‌شود؟!

۱ : ۴۷

جلسه چهارم- پیامبر، مسجد، ولایت

۶ : ۳۵

جلسه پنجم- نسبت مومن و منافق با مسجد

۳۶ : ۲۹

جلسه ششم- اهل مسجد و آثار اخروی

۳۸ : ۵۰

جلسه هفتم- مسجد پایگاه جهاد

۲۸ : ۴۷

جلسه هشتم- تشکیل اجتماع دینی

۴۰ : ۵۰

جلسه نهم (پایانی) - مسجد ذهنیت‌ساز!

۳۳ : ۴۲