علم اصول فقه مقدماتی

علم اصول فقه مقدماتی

تدریس حلقه اولی کتاب دروس فی علم الاصول شهید صدر در 27 جلسه می باشد. این درس جزء دروس بخش مقدماتی مدرسه تعالی می باشد.

امام خمینی ره درباره علم اصول فقه می فرمایند: دقت در این علم، ذهن را قوی می سازد و انسان را موشکاف می کند. بر این اساس، آنکه قدردانِ عمر خویش است، به امور بی بهره نمی پردازد و تلاش خود را در نیازهای معاش و معاد مصرف می کند. به اندازه ای که استنباط بر آن تکیه دارد، دنبال می کند و زائدها را حذف می نماید. (امام خمینی، الرسائل، ج 2، ص 97 و 98، با اندکی تلخیص، انتشارات اسماعیلیان، قم، 1385 ق.)

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۱۲ : ۴۵ : ۲۳
ساعت
۱,۱۷۳
دانشجو
۲۷
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
اصول_فقه

نفرات برتر

محمد مهری
( ۱۰۷ ۷ )
avatar
...محبوبه بخ
( ۸۰ ۲۶ )
avatar
مژده یرخ
( ۶۳ ۱۴ )
...معصومه خس
( ۵۶ ۲۶ )
نرگس زموده
( ۴۶ ۲۲ )
تمهید

جلسه اول

۴۳ : ۵۵

جلسه دوم

۱۳ : ۳ : ۱

جلسه سوم

۵۸ : ۵۲

جلسه چهارم

۲۷ : ۵۱

جلسه پنجم

۱۶ : ۲۰

جلسه ششم

۵۶ : ۵۸
ادله محرزه

جلسه اول

۲۷ : ۵۷

جلسه دوم

۳۴ : ۳۳
دلیل شرعی

جلسه نهم

۱۱ : ۵۰

جلسه دهم

۷ : ۵۲

جلسه یازدهم

۲۸ : ۴۹

جلسه دوازدهم

۳۸ : ۵۰

جلسه سیزدهم

۲۵ : ۱۴ : ۱

جلسه چهاردهم

۱۹ : ۵۴

جلسه پانزدهم

۱۹ : ۵ : ۱

جلسه شانزدهم

۴۰ : ۵ : ۱

جلسه هفدهم

۵۱ : ۶ : ۱

جلسه هجدهم

۵۲ : ۲۰ : ۱

جلسه نوزدهم

۹ : ۳۱

جلسه بیستم

۲۰ : ۴۶

جلسه بیست و یکم

۳۴ : ۳۸

جلسه بیست و دوم

۴۰ : ۲۲ : ۱

جلسه بیست و سوم

۲۶ : ۳۱
دلیل عقلی

جلسه بیست و چهارم

۴ : ۵۳

جلسه بیست و پنجم

۳۳ : ۴۶

جلسه بیست و ششم

۲۲ : ۵۷

جلسه بیست و هفتم

۴۰ : ۳۴

دوره های مرتبط