آموزش مهارت مطالعه سیستمی با رویکرد تربیتی

آموزش مهارت مطالعه سیستمی با رویکرد تربیتی

کارگاه آموزشی مهارت های مطالعه سیستمی توسط استاد پارسا در هشت جلسه برگزار شد. این کارگاه تمام کسانی که کتاب در زندگیشان مهم است. کسانی که می خواهند مطالبی که می خوانند در ذهنشان بنشیند. آنهایی که برای وقت خود ارزش قائل اند و می خواهند با کیفیت و سریعتر کتاب بخوانند. مفید است.

اطلاعات

حسن پُرسا

حسن پُرسا

پژوهشگر دانشگاه و فعال فکری و قرآنی
۳۴ : ۴۸ : ۱۱
ساعت
۲۷۸
دانشجو
۸
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارت_مطالعه

نفرات برتر

س.گودرزی
( ۲۴ ۲ )
فهیمه
( ۲۲ ۸ )
avatar
...فاطمه شیر
( ۱۹ ۴ )
...علی باقری
( ۱۴ ۲ )
...مهدیه حات
( ۸ ۰ )

جلسه اول، مفهوم کل به جزء

۱ : ۲۳ : ۱

جلسه دوم

۷ : ۲۵ : ۱

جلسه سوم

۳۵ : ۲۰ : ۱

جلسه چهارم

۲۹ : ۵۰ : ۱

جلسه پنجم

۵۲ : ۲۹ : ۱

جلسه ششم

۴۳ : ۳۴ : ۱

جلسه هفتم

۱۵ : ۳۳ : ۱

جلسه هشتم

۳۲ : ۱۱ : ۱

دوره های مرتبط