آموزش احکام (احکام عبادات)

تکلیف

توضیحات
*شرایط تکلیف
*نشانه های بلوغ
*راه های شناخت احکام
*اقسام تقلید
فصل تقلید

تکلیف
(رایگان)

۳۲ : ۳۳

شرایط مرجع تقلید

۴۰ : ۲۱

راه هاي شناخت مجتهد جامع‌الشرائط

۲۰ : ۳۴

معنای ولایت فقیه و ضرورت ولایت فقیه

۵۶ : ۳۱
فصل دوم طهارت

آبها
(رایگان)

۵۸ : ۱۹

تخلی
(رایگان)

۳۵ : ۱۹

نجاسات

۱۶ : ۲۸

نجاسات بخش دوم

۴۵ : ۱۹

چگونگي اثبات نجاست وسایل پاک

۳۶ : ۲۷

انواع مطهرات

۳۹ : ۱۷

انواع مطهرات۲

۲۳ : ۱۹

اصل اولیه در طهارت

۵۴ : ۱۷

کیفیت وضو

۲۹ : ۳۵

شرایط وضو (۱)

۳۷ : ۱۷

شرایط وضو (۲)

۲۶ : ۲۱

اقسام وضو

۴۰ : ۲۶

غایات وضو

۸ : ۲۶

معنا و اقسام غسل

۳۳ : ۱۴

شرایط و احکام غسل

۳۹ : ۱۴

غسل جنابت

۲۹ : ۲۳

غسل های مخصوص بانوان

۲۶ : ۱۴

احکام درگذشتگان (۱)

۲۴ : ۱۴

احکام درگذشتگان (۲)

۳۶ : ۱۱

احکام درگذشتگان (۳)

۳۱ : ۲۱

تیمم (۱)

۵۱ : ۲۱

تیمم (۲)

۴۱ : ۱۷
فصل سوم نماز

اقسام نمازها

۳ : ۱۷

لباس نمازگزار (مقدار پوشش در نماز)

۴۹ : ۲۳

لباس نمازگزار (۲)

۱۵ : ۱۳

مکان نمازگزار (۱)

۲ : ۱۹

شرایط مکان نمازگزار (۲)

۲۹ : ۱۹

احکام مسجد (1)

۱۷ : ۲۶

احکام مسجد (2)

۲۱ : ۱۵

قبله

۴۸ : ۱۷

نماز های یومیه (1)

۴۷ : ۲۰

نماز های یومیه (2)

۱۰ : ۱۹

نماز های یومیه (3)

۶ : ۱۳

نماز های یومیه (4) - واجبات نماز (1)

۲۲ : ۲۱

نماز های یومیه (5) - واجبات نماز (2)

۵۴ : ۲۲

نماز های یومیه (6) - واجبات نماز (3)

۳۶ : ۲۱

نماز های یومیه (7) - واجبات نماز (4)

۳۵ : ۳۰

نماز های یومیه (8) - واجبات نماز (5)

۵۸ : ۱۹

نماز های یومیه (9) - واجبات نماز (6)

۰ : ۲۵

نماز های یومیه (10) - واجبات نماز (7)

۳۹ : ۲۴

نماز های یومیه (11) - واجبات نماز (8)

۱۹ : ۱۸

نماز های یومیه (12) - واجبات نماز (9)

۱۴ : ۱۵

نماز های یومیه (13) - ترجمه نماز

۳۶ : ۱۵

نماز های یومیه (14) -مبطلات نماز

۳۱ : ۲۳

نماز های یومیه (15) - شکیات نماز

۳۰ : ۲۸

نماز های یومیه (16) - نماز جمعه

۵۸ : ۲۵

نماز های یومیه (17) - نماز مسافر

۴۷ : ۳۶

نماز های یومیه (18) - نماز مسافر(2)

۵۱ : ۲۴

نماز های یومیه (19) - نماز مسافر (3)

۴۸ : ۲۵

نماز های یومیه (20) - (نماز قضا)

۱۶ : ۳۰

نماز آیات ـ نماز عید فطر و قربان

۲ : ۲۳
فصل چهارم روزه

معنا ، اقسام و شرایط روزه

۹ : ۲۸

نیّت روزه

۲۱ : ۲۲

مفطرات روزه

۱۸ : ۱۷

مفطرات روزه(2)

۳۸ : ۱۹

کفاره روزه

۳۹ : ۲۰

کفاره روزه(2)

۱۲ : ۲۳

احکام روزه های قضا

۳۴ : ۲۴

ثبوت اول ماه رمضان

۳۰ : ۱۸
جلسات پرسش و پاسخ آنلاین

جلسه آنلاین - تکلیف تا نجاسات
(رایگان)

۱۱ : ۵۶

از ابتدای بحث نماز تا نمازهای یومیه
(رایگان)

۳۸ : ۵۱

جلسه پرسش و پاسخ شذره اول
(رایگان)

۱۰ : ۱ : ۱

جلسه پرسش و پاسخ شذره دوم
(رایگان)

۳۶ : ۲۰ : ۱

جلسه پرسش و پاسخ شذره دوم 2
(رایگان)

۹ : ۱۲ : ۱