مدیریت زمان و برنامه‌ ریزی، با رویکرد معرفتی و تربیتی

مدیریت زمان و برنامه‌ ریزی، با رویکرد معرفتی و تربیتی

کارگاهی تدبرمحور و تربیتی با موضوع فهم زمان و خصوصیات عمل در بستر زمان، بر اساس ادعیه حضرت فاطمه زهراء سلام‌الله علیها (دعای حیات طیبه، ادعیه تعقیبات، و دعاهای روزانه)، همراه با آموزش اصول و مهارت‌های مدیریت زمان و برنامه‌ریزی

 

سرفصل‌ها و اهداف رفتاری دوره:

 

1- شناخت اوقات شبانه‌روز و خصوصیات آن‌ها و ضرورت وقت‌دارشدن

2- عمل در زندگي و ضرورت و کارکرد عمل، با دو زیربخش سرنوشت و سبیل‌سازی

3- بررسی ابعاد عمل در زندگی از دو بُعد صالح‌سازی و سهل‌سازی

4- ساختار بهینه‌سازی وجود انسان، برای بروز عمل صالح

5- بررسی بسترهای عمل (چهار رُکن اساسی در سرنوشت انسان)

6- امام عمل: وجوه 12گانه «خیر» در عمل

7- برنامه و ذخیره‌سازی

8- برنامه و مقاوم‌سازی

9- برنامه و مراقبت‌سازی

10- برنامه و اعطاءسازی

11- برنامه و بقاءسازی

12- نگاهی به دعاهای روزانه حضرت زهرا س، از بُعد برنامه‌ریزی

13- پیش‌نیازهای برنامه‌ریزی

14- انواع برنامه‌ریزی

15- محتوای برنامه

و...

 

هفته ای یک جلسه از این دوره برگزار می شود و شامل 5 جلسه می باشد.

برای سال جدیدتان متفاوت برنامه ریزی کنید...

اطلاعات

حسن پُرسا

حسن پُرسا

پژوهشگر دانشگاه و فعال فکری و قرآنی
۱۲ : ۵۷ : ۱۴
ساعت
۲۸۸
دانشجو
۱۷
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارت‌های_زندگی

نفرات برتر

...منیره ندا
( ۲۵ ۵ )
رضا قلیچ
( ۱۸ ۰ )
avatar
...حمیده محم
( ۱۷ ۰ )
...نرگس سلطا
( ۱۷ ۱۷ )
...محدثه عبا
( ۱۷ ۰ )
فصل اول، مبانی مدیریت زمان

جلسه اول، مقدمه>> بخش اول
(رایگان)

۱۵ : ۴۱

جلسه اول - مقدمه>> بخش دوم

۵۹ : ۴۴

جلسه دوم - بخش اول

۲۵ : ۴۳

جلسه دوم - بخش دوم

۴۷ : ۳۶

جلسه سوم - بخش اول

۱۱ : ۲۶

جلسه سوم - بخش دوم

۱۸ : ۱۹

جلسه چهارم - بخش اول

۰ : ۴۱

جلسه چهارم - بخش دوم

۵۹ : ۳۵

جلسه پنجم

۱۳ : ۴۳
فصل دوم، آموزش مدیریت زمان به فرزندان

جلسه اول

۴۷ : ۲۶

جلسه دوم

۲۶ : ۴۴

جلسه سوم

۱۹ : ۱۹ : ۱
مدیریت زمان و برنامه ریزی با رویکرد دینی

جلسه اول

۱۲ : ۲۷ : ۱

جلسه دوم

۴۸ : ۱۳ : ۱

جلسه سوم

۵۴ : ۲۹ : ۱

جلسه چهارم

۴۱ : ۵۵

جلسه پنجم

۵۸ : ۴۷ : ۱

دوره های مرتبط