برهان صدیقین

برهان صدیقین

بُرهان صدّیقین از براهین اثبات وجود خدا که بدون استفاده از مقدمات حسی و تجربی و با بحث از حقیقت هستی، وجود خداوند را اثبات می‌کند. پیش نیازهای اجباری این درس منطق مقدماتی و فلسفه مقدماتی می باشد.

اطلاعات

اصغر طاهرزاده

اصغر طاهرزاده

استاد
۲۳ : ۵۹ : ۷
ساعت
۸۶۷
دانشجو
۹
جلسه
( نفر۲ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
علوم_عقلی

نفرات برتر

حجت رنجبری
( ۲۶ ۹ )
...رمضان حسی
( ۲۱ ۹ )
avatar
عبدالمهدی
( ۱۵ ۹ )
...الف رحمتی
( ۱۵ ۹ )
...محسن قره
( ۱۲ ۹ )

جلسه اول

۱۹ : ۵۶

جلسه دوم

۵۱ : ۵۷

جلسه سوم

۶ : ۵۵

جلسه چهارم

۴۴ : ۵۵

جلسه پنجم

۱۹ : ۵۹

جلسه ششم

۱۸ : ۴۶

جلسه هفتم

۴۱ : ۵۱

جلسه هشتم

۱۵ : ۴۶

جلسه نهم

۵۰ : ۵۰

دوره های مرتبط