شرح بدایه الحکمه

شرح بدایه الحکمه

کتاب بداية الحكمة، اثر علامه سيد‌‎محمدحسين طباطبايى در زمينه آموزش فلسفه اسلامى است كه در آن يك دوره مباحث فلسفى از آغاز (كليات مباحث وجود) تا انجام (اثبات ذات و صفات و افعال واجب‌الوجود) به‌صورت ساده و همراه با استدلال بيان شده است.

 

مخاطبان اين اثر كسانى هستند كه فلسفه مقدماتی را گذارنده اند و مى‌خواهند براى اولين بار با آن آشنا شوند و استدلال‌هاى عقلى را بياموزند. اثر مذكور ساليان مديدى است كه به‌صورت متن آموزشى در دوره آغازين در مراكز علمى تدريس مى‌شود و ترجمه و شرح‌هاى گوناگونى بر آن نوشته شده است.

 

 

 

ساختار

اين اثر از يك مقدمه (تعريف، موضوع و هدف اين فنّ)، و دوازده مرحله به ترتيب ذيل تشكيل شده:

 

1. كليات مباحث وجود (شامل دوازده فصل)؛

 

2. انقسام وجود به خارجى و ذهنى (شامل يك فصل)؛

 

3. انقسام وجود به «في نفسه» و «في غيره» و انقسام «في نفسه» به «لنفسه» و «لغيره» (شامل سه فصل)؛

 

4. موادّ ثلاث: وجوب، امتناع و امكان (شامل نُه فصل)؛

 

5. ماهيت و احكامش (شامل هشت فصل)؛

 

6. مقولات عشر و آن اجناس عالى است كه انواع ماهيات به آن مى‌رسد (شامل يازده فصل)؛

 

7. علّت و معلول (شامل يازده فصل)؛

 

8. انقسام موجود به واحد و كثير (شامل ده فصل)؛

 

9. سبق و لحوق و قدم و حدوث (شامل سه فصل)؛

 

10. قوه و فعل (شامل شانزده فصل)؛

 

11. علم و عالم و معلوم (شامل دوازده فصل)؛

 

12. مباحث مرتبط به واجب‌الوجود - اثبات ذات و صفات و افعال - (شامل چهارده فصل).

اطلاعات

علی امینی نژاد

علی امینی نژاد

استاد
۵۳ : ۱ : ۱۰۳
ساعت
۱,۱۳۰
دانشجو
۱۱۰
جلسه
( نفر۳ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
فلسفه

نفرات برتر

...مینا بهلو
( ۱۲۳ ۰ )
( ۸۶ ۰ )
...علیرضا جل
( ۷۸ ۱۲ )
عباس صابری
( ۵۸ ۳۶ )
...محمدجعفر
( ۵۳ ۴۵ )
جلسات 1 تا 40

جلسه اول

۱۲ : ۳۲

جلسه دوم

۱۸ : ۳۸

جلسه سوم

۳۹ : ۱۱ : ۱

جلسه چهارم

۲۹ : ۹ : ۱

جلسه پنجم

۶ : ۱۰ : ۱

جلسه ششم

۴۹ : ۱ : ۱

جلسه هفتم

۱۷ : ۵۳

جلسه هشتم

۲۱ : ۵۸

جلسه نهم

۹ : ۴۵

جلسه دهم

۱۳ : ۴۹

جلسه یازدهم

۲۸ : ۴۴

جلسه دوازدهم

۱۸ : ۴۶

جلسه سیزدهم

۴۴ : ۴۳

جلسه چهاردهم

۱۹ : ۴۴

جلسه پانزدهم

۲۶ : ۵۱

جلسه شانزدهم

۱۵ : ۳ : ۱

جلسه هفدهم

۳۷ : ۴۳

جلسه هجدهم

۱۵ : ۶ : ۱

جلسه نوزدهم

۴۴ : ۱۴ : ۱

جلسه بیستم

۳۷ : ۱۰ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۰ : ۵۵

جلسه بیست و دوم

۲۱ : ۳ : ۱

جلسه بیست و سوم

۵۰ : ۰ : ۱

جلسه بیست و چهارم

۴۹ : ۵۸

جلسه بیست و پنجم

۳۵ : ۳ : ۱

جلسه بیست و ششم

۵۶ : ۱ : ۱

جلسه بیست و هفتم

۵۶ : ۰ : ۱

جلسه بیست و هشتم

۳ : ۱۵ : ۱

جلسه بیست و نهم

۴۱ : ۵۷

جلسه سی ام

۱۷ : ۴ : ۱

جلسه سی و یکم

۲۲ : ۵۹

جلسه سی و دوم

۳۳ : ۴ : ۱

جلسه سی و سوم

۵ : ۲۰ : ۱

جلسه سی و چهارم

۴۴ : ۵۴

جلسه سی و پنجم

۴ : ۶ : ۱

جلسه سی و ششم

۹ : ۵۲

جلسه سی و هفتم

۳۶ : ۴ : ۱

جلسه سی و هشتم

۴۹ : ۷ : ۱

جلسه سی و نهم

۴۳ : ۲۰ : ۱

جلسه چهل ام

۴۴ : ۵۶
جلسات 41 تا 80

جلسه چهل و یکم

۴۵ : ۵۲

جلسه چهل و دوم

۴۴ : ۵۶

جلسه چهل و سوم

۱۴ : ۱۰ : ۱

جلسه چهل و چهارم

۴ : ۹ : ۱

جلسه چهل و پنجم

۳۵ : ۹ : ۱

جلسه چهل و ششم

۴۲ : ۵۵ : ۱

جلسه چهل و هفتم

۴ : ۱۱ : ۱

جلسه چهل و هشتم

۴۹ : ۲۲ : ۱

جلسه چهل و نهم

۱ : ۵ : ۱

جلسه پنجاهم

۴۱ : ۴۸

جلسه پنجاه و یکم

۲۳ : ۴۳

جلسه پنجاه و دوم

۲۹ : ۴۸

جلسه پنجاه و سوم

۳۶ : ۴۳

جلسه پنجاه و چهارم

۴۹ : ۳ : ۱

جلسه پنجاه و پنجم

۳۳ : ۵۴

جلسه پنجاه و ششم

۴۰ : ۵۱

جلسه پنجاه و هفتم

۴۲ : ۵۷

جلسه پنجاه و هشتم

۱۶ : ۴۵

جلسه پنجاه و نهم

۴۱ : ۴۶

جلسه شصتم

۴۷ : ۵۱

جلسه شصت و یکم

۴۳ : ۵۹

جلسه شصت و دوم

۵۱ : ۵۱

جلسه شصت و سوم

۶ : ۵۹

جلسه شصت و چهارم

۱ : ۵۶

جلسه شصت و پنجم

۳۰ : ۵۳

جلسه شصت و ششم

۲۰ : ۱ : ۱

جلسه شصت و هفتم

۵۱ : ۴۶

جلسه شصت و هشتم

۳۷ : ۱۴ : ۱

جلسه شصت و نهم

۴۰ : ۵ : ۱

جلسه هفتادم

۰ : ۰ : ۱

جلسه هفتاد و یکم

۴۷ : ۴۶

جلسه هفتاد و دوم

۴۹ : ۵۱

جلسه هفتاد و سوم

۲۷ : ۵۲

جلسه هفتاد و چهارم

۳ : ۵۶

جلسه هفتاد و پنجم

۳۲ : ۵ : ۱

جلسه هفتاد و ششم

۲۴ : ۵۰

جلسه هفتاد و هفتم

۲۳ : ۵۰

جلسه هفتاد و هشتم

۱۶ : ۳۰ : ۱

جلسه هفتاد و نهم

۵۷ : ۵۲

جلسه هشتادم

۲ : ۵۱
جلسات 81 تا 120

جلسه هشتاد و یکم

۴۵ : ۵۵

جلسه هشتاد و دوم

۱۴ : ۴۷

جلسه هشتاد و سوم

۵۰ : ۵۱

جلسه هشتاد و چهارم

۲۲ : ۵۱

جلسه هشتاد و پنجم

۱۱ : ۵۴

جلسه هشتاد و ششم

۲۰ : ۵۰

جلسه هشتاد و هفتم

۳۹ : ۴۷

جلسه هشتاد و هشتم

۲۹ : ۴۸

جلسه هشتاد و نهم

۴۵ : ۵۱

جلسه نودم

۱۸ : ۴۹

جلسه نود و یکم

۳۱ : ۵۵

جلسه نود و دوم

۳۲ : ۴۷

جلسه نود و سوم

۵۰ : ۴۸

جلسه نود و چهارم

۱۶ : ۵۵

جلسه نود و پنجم

۱۰ : ۴۹

جلسه نود و ششم

۰ : ۴۹

جلسه نود و هفتم

۵۴ : ۳۹

جلسه نود و هشتم

۰ : ۳۵

جلسه نود و نهم

۱ : ۴۴

جلسه صدم

۴۸ : ۵۲

جلسه صد و یکم

۳۰ : ۴۴

جلسه صد و دوم

۵۰ : ۴۲

جلسه صد و سوم

۵۰ : ۴۶

جلسه صد و چهارم

۲۵ : ۴۳

جلسه صد و پنجم

۴۹ : ۴۳

جلسه صد و ششم

۷ : ۵۰

جلسه صد و هفتم

۴۳ : ۵۶

جلسه صد و هشتم

۱۷ : ۴۷

جلسه صد و نهم

۵۷ : ۴۵

جلسه صد و دهم

۴۳ : ۴۳

دوره های مرتبط