شرح نهج البلاغه

شرح نهج البلاغه

نهج‌البلاغه کتابی شامل خطبه‌ها، نامه‌ها و جملات کوتاه حکیمانه امام علی(ع) است، که به عقیده برخی پس از قرآن کریم و احادیث نبوی، مهمترین منبع شناخت اسلام و ارزش‌های دینی است. سید رضی که به عنوان یکی از عالمان بزرگ شیعی معرفی شده در اواخر قرن چهارم هجری این مجموعه را جمع آوری کرده است. او درخواست دوستانش را برای جمع آوری مجموعه سخنان فصیح و بلیغ امیر‌المومنین، مهمترین انگیزه خود برای تالیف این کتاب عنوان کرده است.

اطلاعات

استاد مجاهدی

استاد مجاهدی

استاد
۲۴ : ۲۵ : ۲۸
ساعت
۱,۲۰۰
دانشجو
۹۴
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
قرآن_و_حدیث

نفرات برتر

avatar
طاهره شرفی
( ۱۰۲ ۰ )
......حِزْبَ
( ۹۶ ۵۷ )
زینب فیصلی
( ۹۴ ۰ )
avatar
بروجردیان
( ۶۶ ۵۵ )
آسیه قاسمی
( ۳۳ ۴ )
شرح خطبه 7

جلسه اول

۵۶ : ۱۷

جلسه دوم

۲ : ۱۹

جلسه سوم

۲۰ : ۱۵

جلسه چهارم

۵۴ : ۱۶

جلسه پنجم

۵۱ : ۷

جلسه ششم

۹ : ۲۰

جلسه هفتم

۴۵ : ۸

جلسه هشتم

۵۷ : ۱۴
شرح خطبه 8 و 9 و 10

جلسه اول

۲۳ : ۲۸
شرح خطبه 11

جلسه اول

۱۴ : ۱۹

جلسه دوم

۴۱ : ۱۶

جلسه سوم

۴۶ : ۱۵

توصیه های اخلاقی و احادیث ناب

۱۷ : ۴۱
شرح خطبه 12

جلسه اول

۵۸ : ۱۵

جلسه دوم

۵۹ : ۲۰
شرح خطبه 20

جلسه اول

۲۶ : ۱۸

جلسه دوم

۱۱ : ۱۷
شرح خطبه 21

جلسه اول

۴۸ : ۲۳

جلسه دوم

۲ : ۲۷

جلسه سوم

۳۰ : ۱۸

جلسه چهارم

۳۹ : ۱۵

جلسه پنجم

۵۹ : ۱۲
شرح خطبه 23

جلسه اول

۲۰ : ۲۱

جلسه دوم

۵۹ : ۱۰

جلسه سوم

۴۱ : ۲۵

جلسه چهارم

۵۹ : ۲۲

جلسه پنجم

۵۷ : ۲۶

جلسه ششم

۳۴ : ۱۹
شرح خطبه 25

جلسه اول

۸ : ۲۵
شرح خطبه 29

جلسه اول

۲۰ : ۱۸

جلسه دوم

۵۹ : ۱۳
شرح خطبه 39

جلسه اول

۲۸ : ۱۸
شرح خطبه 52

جلسه اول

۲۸ : ۱۶
شرح خطبه 63 و 64

جلسه اول

۱۳ : ۱۷

جلسه دوم

۹ : ۲۲

جلسه سوم

۲۶ : ۱۶

جلسه چهارم

۱۱ : ۱۱
شرح خطبه 69

جلسه اول

۴۱ : ۱۲

جلسه دوم

۱۱ : ۱۶

جلسه سوم

۱ : ۲۰
شرح خطبه 71

جلسه اول

۲۰ : ۱۵

جلسه دوم

۳۰ : ۲۱
شرح خطبه 79

جلسه اول

۵۷ : ۱۸

جلسه دوم

۲۴ : ۱۷
شرح خطبه 80

جلسه اول

۱۲ : ۲۲

جلسه دوم

۵۶ : ۱۸
شرح خطبه 81

جلسه اول

۱۴ : ۱۷

جلسه دوم

۲ : ۲۲

جلسه سوم

۵۴ : ۷
شرح خطبه 82

جلسه اول

۵۱ : ۸

جلسه دوم

۳۱ : ۱۲
شرح خطبه 83

جلسه اول

۱۹ : ۱۲

جلسه دوم

۴۹ : ۱۹

جلسه سوم

۵۳ : ۲۸

جلسه چهارم

۳۵ : ۱۸

جلسه پنجم

۳۲ : ۱۲

جلسه ششم

۸ : ۱۶

جلسه هفتم

۳۷ : ۱۷

جلسه هشتم

۳۶ : ۱۲

جلسه نهم

۸ : ۱۷

جلسه دهم

۲۴ : ۱۵

جلسه یازدهم

۵۴ : ۱۹
شرح خطبه 160

جلسه اول

۷ : ۲۳

جلسه دوم

۳۲ : ۲۲

جلسه سوم

۱۱ : ۲۲

جلسه چهارم

۵۱ : ۲۴

جلسه پنجم

۴۵ : ۱۶

جلسه ششم

۳۷ : ۱۲

جلسه هفتم

۴ : ۲۰

جلسه هشتم

۳۰ : ۱۹

جلسه نهم

۱۰ : ۲۱
شرح خطبه 222

جلسه اول

۲۵ : ۲۱

جلسه دوم

۵۵ : ۲۰

جلسه سوم

۱۵ : ۱۹

جلسه چهارم

۳۹ : ۹

جلسه پنجم

۱ : ۱۷
شرح خطبه 224

جلسه اول

۱۲ : ۱۴

جلسه دوم

۸ : ۱۷

جلسه سوم

۳۷ : ۱۶

جلسه چهارم

۵۲ : ۲۲
شرح خطبه 225

جلسه اول

۴۱ : ۱۹
شرح خطبه 226

جلسه اول

۲۲ : ۱۶

جلسه دوم

۱۶ : ۱۷

جلسه سوم

۳۲ : ۲۱

جلسه چهارم

۲۳ : ۲۴
شرح خطبه 227

جلسه اول

۲۲ : ۱۶

جلسه دوم

۱۶ : ۱۷

جلسه سوم

۳۲ : ۲۱

جلسه چهارم

۲۳ : ۲۴
شرح خطبه 227

جلسه اول

۲۸ : ۱۳

جلسه دوم

۸ : ۱۳
شرح خطبه 228

جلسه اول

۵۹ : ۶
شرح خطبه 229

جلسه اول

۸ : ۱۲
شرح خطبه 230

جلسه اول

۴۵ : ۱۶

دوره های مرتبط