واژگان در قرآن

واژگان در قرآن

بسم الله

ما بسیاری از واژه ها را از قرآن شنیدیم اما معنی دقیقش را نمی دانیم. خیلی وقت ها اگر تنها دقایقی کوتاه در این واژه ها تدبر کنیم، بسیاری از تفکرات و اعتقاداتمان اصلاح می شود و به دنبال آن بسیاری از مشکلاتمان حل می شود.

در این دوره کوتاه درباره بعضی از واژه های قرآن توضیح داده می شود. واژه هایی که خیلی برای ما آشناست و فکر می کنیم معنای آنها را می فهمیم.

اطلاعات

هانی چیت چیان

هانی چیت چیان

استاد
۵۵ : ۳۶ : ۲
ساعت
۱,۲۰۶
دانشجو
۳۸
جلسه
( نفر۲ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
قرآن_و_حدیث

نفرات برتر

avatar
...ریحانه عل
( ۱۱۷ ۳۸ )
...مریم فراه
( ۷۹ ۴ )
مریم رئیسی
( ۷۴ ۳۶ )
...محمدحسین
( ۶۶ ۲۴ )
زهرا سهیلی
( ۶۲ ۲۸ )
رب

جلسه اول_ربوبیت

۴۵ : ۴

جلسه دوم_بهره از ربوبیت

۵۴ : ۴

جلسه سوم_برنامه ریزی

۵۲ : ۵
هدایت

جلسه اول_هدایت

۱۲ : ۴

جلسه دوم_هدایت یافتگی با اهل بیت

۵۹ : ۳

جلسه سوم_هدایت و رویکرد اجتماعی

۵۳ : ۵
دعوت

جلسه اول_دعوت

۱۵ : ۴

جلسه دوم_انواع دعوت

۱۱ : ۳

جلسه سوم_درخواست و دعا

۳۴ : ۵
بعثت

جلسه اول_برانگیختن

۴۵ : ۳

جلسه دوم_برانگیختن (۲)

۵۳ : ۱

جلسه سوم_فلسفه بعثت

۵۱ : ۴
نماز

جلسه اول، واژه نماز

۴۵ : ۴

جلسه دوم، نگاه تا بی نهایت

۲۸ : ۳

جلسه سوم، ارکان نماز

۷ : ۴
نیایش

جلسه اول، واژه نیایش

۱۱ : ۴

جلسه دوم، تفاوت دعا و سوال

۳۶ : ۴

جلسه سوم، بهانه ای برای نیایش

۲۵ : ۴
طهارت

جلسه اول، واژه طهارت

۴۹ : ۳

جلسه دوم، چگونه به طهارت برسیم؟

۲۳ : ۴

جلسه سوم، جمع بندی

۵ : ۲
قربانی

جلسه اول، واژه قربانی

۱۷ : ۴

جلسه دوم، فلسفه قربانی

۹ : ۵

جلسه سوم، تقوا از شروط پذیرش قربانی

۴۲ : ۴
حج

جلسه اول، واژه حج

۵۹ : ۴

جلسه دوم، حج و حجت

۱۵ : ۲
جهاد

جلسه اول، واژه جهاد

۳۳ : ۲

جلسه دوم، انواع جهاد

۴۹ : ۲

جلسه سوم، بهترین جهاد

۲۷ : ۳
کرامت

جلسه اول، واژه کرامت

۳۹ : ۳

جلسه دوم، واژه کرامت (۲)

۲ : ۴

جلسه سوم، اکرام یتیم

۴۹ : ۳
شرافت

جلسه اول، واژه شرافت

۵۹ : ۳

جلسه دوم، جایگاه شرافت

۲۹ : ۳

جلسه سوم، شرافت حقیقی

۳۵ : ۴
صداقت

جلسه اول، واژه صداقت

۴۰ : ۴

جلسه دوم، دروغ مصلحتی

۲۵ : ۴

جلسه سوم، صدق و کذب

۱۳ : ۵

دوره های مرتبط