با هم تا بهشت

با هم تا بهشت

در این دوره کوتاه با این مباحث می توانید آشنا شوید:

شناخت ماهیت زوجیت

تفاوتهای روابط زوجین با دیگر روابط انسانی

ضرورت نیاز شناسی متقابل

هوش و هیجان همزیستی

ضرورت توجه به ضوابط ؛خوب بودن کافی نیست.

چگونگی کرامت بخشی و حفظ شان و منزلت یکدیگر

معنای واقعی تفاهم و درک متقابل

اطلاعات

محمد نصیری

محمد نصیری

استاد
۳۳ : ۳۸ : ۴
ساعت
۷۹
دانشجو
۳
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سبک_زندگی

نفرات برتر

avatar
عبدالمهدی
( ۷ ۳ )
...مبینا قاس
( ۳ ۰ )
avatar
...فاطمه خدا
( ۳ ۳ )
...مریم دولت
( ۳ ۰ )
...آزاده پار
( ۳ ۰ )

جلسه اول
(رایگان)

۱۸ : ۳۹ : ۱

جلسه دوم

۱ : ۳۶ : ۱

جلسه سوم

۱۴ : ۲۳ : ۱

دوره های مرتبط