ادبیات قرآن

ادبیات قرآن

درس ادبیات قرآن با تکیه بر سوره مبارکه الرحمن ارائه گردیده است.

در این درس آموزش صرف و نحو با روشی بدیع و قرآنی و طرحی نو صورت می پذیرد.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۵۷ : ۴۵ : ۱۸
ساعت
۱,۷۱۱
دانشجو
۲۵
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارتی

نفرات برتر

avatar
عبدالمهدی
( ۴۳ ۲۵ )
ABD ABD
( ۴۳ ۲۵ )
علی غیاثی
( ۳۰ ۰ )
عبدالهی
( ۲۸ ۲۳ )
...یاشار پنا
( ۲۶ ۲۵ )

جلسه اول

۳۳ : ۴۶

جلسه دوم

۴۳ : ۳۰

جلسه سوم

۵۱ : ۴۵

جلسه چهارم

۱۶ : ۴۹

جلسه پنجم

۵۵ : ۵۳

جلسه ششم

۳۸ : ۴۴

جلسه هفتم

۸ : ۵۱

جلسه هشتم

۵۷ : ۴۱

جلسه نهم

۱۱ : ۴۴

جلسه دهم

۱۲ : ۴۳

جلسه یازدهم

۳۶ : ۴۹

جلسه دوازدهم

۵۷ : ۳۰

جلسه سیزدهم

۳۴ : ۵۸

جلسه چهاردهم

۳۲ : ۴۶

جلسه پانزدهم

۲ : ۲۹

جلسه شانزدهم

۳۵ : ۲۷

جلسه هفدهم

۲۱ : ۳۱

جلسه هجدهم

۱ : ۵۵

جلسه نوزدهم

۲۹ : ۴۷

جلسه بیستم

۵۶ : ۴۳

جلسه بیست و یکم

۳۰ : ۵۲

جلسه بیست و دوم

۱ : ۵۶

جلسه بیست و سوم

۳۵ : ۴۷

جلسه بیست و چهارم

۲۱ : ۳۶

جلسه بیست و پنجم

۳ : ۲ : ۱

دوره های مرتبط