کلام نوین اسلامی

کلام نوین اسلامی

پرسش های بنادین انسان درباره جهان هستی و چگونگی تفسیر آن، تاریخی به درازای اندیشه بشری دارد. پاسخگویی به این پرسش ها موجب ارضای حس کنجکاوی و جنبه عقلی انسان می شود. بدیهی است دین که پاسخگوی نیازهای همه ابعاد وجودی انسان است تفسیزی خاص از خدا، انسان وجهان هستی ارائه کرده است. از این رو انسان گذشته و بشر امروز و فردا همگی نیازمند دین اند. انسان معاصر با چالش های فروانی رو به روست که در پرتو دین پاسخ بدانها را خواهد یافت. شبهات اعتقادی که برای انسان های عصر حاضر به وجود آمده است پاسخ های متناسب با زمان جدید را می طلبد. متکلان ما از گذشته در صدد پاسخ به اشکالات ناظر به دین برآمده اند. اما پاره ای از شبهات جدید، پاسخ های متفاوت از جواب های گذشته می طلبد.

این دوره برای کسانی است که دوره اولیه کلام و عقایدی را گذرانده اند مناسب است و در 40 جلسه ارائه می شود.

جلسات در حال بارگزاری است...

اطلاعات

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه

استاد
۵۲ : ۳۴ : ۳۳
ساعت
۶۵۵
دانشجو
۴۰
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
کلامی_و_اعتقادی

نفرات برتر

...بهزاد کیا
( ۷۸ ۳۶ )
avatar
طاهره شرفی
( ۴۵ ۰ )
سمیه عظیمی
( ۱۶ ۱۴ )
علی و زهرا
( ۱۱ ۳ )
...امید جمشی
( ۱۰ ۰ )
چیستی کلام جدید

چیستی کلام جدید1
(رایگان)

۵۵ : ۴۷

چیستی کلام جدید 2

۲۶ : ۴۸
معقولیت گزاره های دینی

معقولیت گزاره های دینی

۱۲ : ۴۶
خداشناسی مدرن

خداشناسی مدرن1

۱۲ : ۴۳

خداشناسی مدرن2

۴ : ۳۲

خداشناسی مدرن3

۵۵ : ۵۸
علیت و الحاد

علیت و الحاد

۵۰ : ۵ : ۱
شبهه شرور

شبهه شرور

۴ : ۵۷

شبهه شرور (2)

۲ : ۰ : ۱

شبهه شرور (3)

۲۴ : ۱۱ : ۱

شبهه شرور (4)

۱۲ : ۲ : ۱
چیستی دین

چیستی دین1

۱۰ : ۴۵

چیستی دین2

۳۹ : ۵۴
تجربه دینی

تجربه دینی

۴۰ : ۴۷
انتظارات بشر از دین

انتظارات بشر از دین

۴۳ : ۵۳
منشاء دین

منشاء دین1

۲ : ۴۸

منشاء دین2

۴۸ : ۴۹

منشاء دین3

۵۶ : ۴۱
حقیقت ایمان دینی

حقیقت ایمان دینی

۴ : ۴۰
کارکردهای دین و معنای زندگی

کارکردهای دین و معنای زندگی

۵۵ : ۴۳
پلورالیزم دینی

پلورالیزم دینی1

۵۵ : ۴۳

پلورالیزم دینی2

۳۴ : ۵۶
معیارهای ارزیابی ادیان

معیارهای ارزیابی ادیان

۷ : ۴۷
وحی شناسی

وحی شناسی1

۲۶ : ۴۸

وحی شناسی2

۲۹ : ۴۸

وحی شناسی3

۲ : ۴۶
شبهات جدید خاتمیت

شبهات جدید خاتمیت

۵۳ : ۵۱
شبهات جدید امامت

شبهات جدید امامت

۲۱ : ۴۲
شبهه علمای ابرار

شبهه علمای ابرار

۲۳ : ۴۰
زبان اسلام

زبان اسلام

۹ : ۴۴
چیستی هرمنوتیک

چیستی هرمنوتیک

۱۰ : ۱۸ : ۱
قرائت های مختلف از دین و قبض و بسط شریعت

قرائت های مختلف از دین و قبض و بسط شریعت

۲۶ : ۱۲ : ۱
جامعیت اسلام

جامعیت اسلام

۷ : ۴۲
سکولاریزم و ایدئولوژی

سکولاریزم و ایدئولوژی

۴۳ : ۴۸
ایدئولوژی و ذاتی و عرضی دین

ایدئولوژی و ذاتی و عرضی دین

۴۹ : ۵۱
اسلام و عقلانیت مدرن

اسلام و عقلانیت مدرن

۴۹ : ۴۳
علم و دین

علم و دین

۹ : ۵۲

علم و دین

۱۵ : ۴۷
اسلام و تکنولوژی

اسلام و تکنولوژی

۳ : ۵۴
تفسیرهای جدید جاودانگی

تفسیرهای جدید جاودانگی

۴۹ : ۳۶

دوره های مرتبط