گستره بندگی

گستره بندگی

رساله حقوق امام سجاد (ع) منشوری است که شخصیت حقیقی انسان را به طور خاص بیان می کند، یعنی شخصیت آدمی چگونه و با چه اعمال و رفتار و اوصافی ظهور می یابد. این اظهار خضوع آگاهانه در برابر ذات اقدس الهی از راه های گوناگونی بروز می یابد که از آن به حق بزرگ خداوند -عبودیت خالصانه- تعبیر شده و با حقوق گوناگون دیگری که در رابطه وجودی انسان با سایر افراد شکل می گیرد قابل اجراست.

در این دوره، رابطه و شئون وجودی موجودات به ویژه انسان با حق تعالی بیان شده است و سپس اجرای آیات و روایات توضیح داده شده که این رابطه، چه اقتضائاتی دارد و با اجرای این اقتضائات، انسان به کمال حقیقی خود نائل می شود.

اطلاعات

آیت الله تحریری

آیت الله تحریری

استاد
۳۳ : ۱۴ : ۶۹
ساعت
۳۶
دانشجو
۱۰۲
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
اخلاقی

نفرات برتر

avatar
فروغ صادقی
( ۴۴ ۲۰ )
حجت رنجبری
( ۴۴ ۱ )
...سیده طیبه
( ۳۶ ۲۰ )
فوزیه نوری
( ۳۲ ۱۵ )
مریم سیادت
( ۲۶ ۲۰ )

جلسه اول
(رایگان)

۱۳ : ۴۱

جلسه دوم

۲۸ : ۴۱

جلسه سوم

۰ : ۳۴

جلسه چهارم

۲۲ : ۳۶

جلسه پنجم

۴۰ : ۵۲

جلسه ششم

۵۴ : ۲۷

جلسه هفتم

۱۳ : ۳۶

جلسه هشتم

۱۵ : ۳۳

جلسه نهم

۳ : ۳۶

جلسه دهم

۴۱ : ۴۵

جلسه یازدهم

۱۷ : ۴۶

جلسه دوازدهم

۲۸ : ۴۱

جلسه سیزدهم

۵۹ : ۴۷

جلسه چهاردهم

۱۰ : ۴۰

جلسه پانزدهم

۳۱ : ۳۳

جلسه شانزدهم

۵۰ : ۳۳

جلسه هفدهم

۳۴ : ۴۰

جلسه هجدهم

۰ : ۴۰

جلسه نوزدهم

۵۳ : ۳۸

جلسه بیستم

۳۱ : ۳۷

جلسه بیست و یکم

۱۸ : ۴۱

جلسه بیست و دوم

۳۵ : ۳۷

جلسه بیست و سوم

۱۲ : ۴۶

جلسه بیست و چهارم

۳۳ : ۴۵

جلسه بیست و پنجم

۳۰ : ۳۵

جلسه بیست و ششم

۵۰ : ۴۶

جلسه بیست و هفتم

۵۹ : ۴۵

جلسه بیست و هشتم

۲۲ : ۵۱

جلسه بیست و نهم

۲۶ : ۵۵

جلسه سی ام

۳ : ۵۱

جلسه سی و یکم

۲۸ : ۵۹

جلسه سی و دوم

۴۵ : ۵۰

جلسه سی و سوم

۵۴ : ۳۸

جلسه سی و چهارم

۲۰ : ۵۱

جلسه سی و پنجم

۲۸ : ۲۵

جلسه سی و ششم

۲۳ : ۲۶

جلسه سی و هفتم

۵۵ : ۳۸

جلسه سی و هشتم

۵۲ : ۳۵

جلسه سی و نهم

۵۹ : ۴۳

جلسه چهلم
(رایگان)

۲۴ : ۵۶

جلسه چهل و یکم

۷ : ۴۵

جلسه چهل و دوم

۲ : ۴۲

جلسه چهل و سوم

۴۰ : ۴۷

جلسه چهل و چهارم

۴۸ : ۳۴

جلسه چهل و پنجم

۴۰ : ۴۳

جلسه چهل و ششم

۱۳ : ۴۰

جلسه چهل و هفتم

۴۴ : ۴۲

جلسه چهل و هشتم

۵۷ : ۴۶

جلسه چهل و نهم

۹ : ۵۲

جلسه پنجاهم

۱۸ : ۵۲

جلسه پنجاه و یکم

۶ : ۴۷

جلسه پنجاه و دوم

۳۲ : ۵۰

جلسه پنجاه و سوم

۹ : ۴۸

جلسه پنجاه و چهارم

۵۷ : ۵۱

جلسه پنجاه و پنجم

۴۴ : ۳۰

جلسه پنجاه و ششم

۵۵ : ۵۱

جلسه پنجاه و هفتم

۳ : ۴۵

جلسه پنجاه و هشتم

۵۶ : ۴۹

جلسه پنجاه و نهم

۴۵ : ۳۴

جلسه شصتم

۴۵ : ۲۹

جلسه شصت و یکم

۴۶ : ۴۳

جلسه شصت و دوم

۳۲ : ۲۴

جلسه شصت و سوم

۵۴ : ۴۷

جلسه شصت و چهارم

۵۹ : ۳۱

جلسه شصت و پنجم

۷ : ۳۱

جلسه شصت و ششم

۲۴ : ۳۱

جلسه شصت و هفتم

۵۲ : ۴۷

جلسه شصت و هشتم

۱۵ : ۳۱

جلسه شصت و نهم

۲۴ : ۳۹

جلسه هفتادم

۲۳ : ۳۸

جلسه هفتاد و یکم

۳۹ : ۵۲

جلسه هفتاد و دوم

۱۰ : ۳۳

جلسه هفتاد و سوم

۲۲ : ۴۷

جلسه هفتاد و چهارم

۵۲ : ۳۵

جلسه هفتاد و پنجم

۵ : ۳۳

جلسه هفتاد و ششم

۲۳ : ۳۲

جلسه هفتاد و هفتم

۲۱ : ۳۹

جلسه هفتاد و هشتم

۴۶ : ۳۴

جلسه هفتاد و نهم

۱۰ : ۴۲

جلسه هشتادم
(رایگان)

۰ : ۳۷

جلسه هشتاد و یکم

۴۲ : ۴۷

جلسه هشتاد و دوم

۲ : ۴۳

جلسه هشتاد و سوم

۱۲ : ۳۰

جلسه هشتاد و چهارم

۵۱ : ۳۸

جلسه هشتاد و پنجم

۳۰ : ۳۵

جلسه هشتاد و ششم

۲۶ : ۴۴

جلسه هشتاد و هفتم

۱۱ : ۴۵

جلسه هشتاد و هشتم

۳۳ : ۴۸

جلسه هشتاد و نهم

۲۳ : ۳۸

جلسه نودم

۲۷ : ۳۴

جلسه نود و یکم

۴۲ : ۳۳

جلسه نود و دوم

۳۹ : ۲۷

جلسه نود و سوم

۲۲ : ۳۶

جلسه نود و چهارم

۲ : ۳۸

جلسه نود و پنجم

۱۸ : ۲۶

جلسه نود و ششم

۲۵ : ۴۱

جلسه نود و هفتم

۲۲ : ۴۱

جلسه نود و هشتم

۵۵ : ۳۲

جلسه نود و نهم

۳۰ : ۴۲

جلسه صدم

۵۷ : ۳۲

جلسه صد و یکم

۳ : ۴۰

جلسه صد و دوم

۴۹ : ۴۲

دوره های مرتبط