دوره نقد و بررسی مسیحیت

دوره نقد و بررسی مسیحیت

آموزة «تجسّد» یکی از باورهای اساسی راست کیشی مسیحی است که اصول دیگری چون تثلیث و فدیه مبتنی بر آن است این عقیده، از آغاز با مجادلات کلامی متعددی درباره ماهیت و چگونگی اتحاد دو طبیعت انسانی و الهی در عیسی مسیح و نحوه کاربرد زبان شناختی آن، در قرون متأخر مواجه بوده است. در این دوره، ابتدا منشأ پیدایش نظریه تجسّد و شواهدی بر طبیعت انسانی و الوهی مسیح، از منبع اصلی مسیحیت یعنی کتاب مقدس و نیز اعتقادنامه کالسدون بررسی شده و سپس دو رویکرد عمده اندیشمندان مسیحی درباره آن، یعنی مفهوم حقیقی و مجازی، تبیین گردیده و در نهایت نقدهایی بر رویکرد اول مانند: نامفهوم بودن، متناقض بودن و . . . مطرح شده است.

اطلاعات

محمد کاشانی

محمد کاشانی

متخصص در حوزه مسیحیت
۲۶ : ۲۲ : ۲
ساعت
۵۳۱
دانشجو
۵
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
کلامی_و_اعتقادی

نفرات برتر

...مينا فرحا
( ۳۵ ۵ )
avatar
...سمانه رست
( ۲۷ ۵ )
...سارا سلیم
( ۱۸ ۵ )
مهدی خلیلی
( ۱۵ ۵ )
...ایلیا وکی
( ۱۳ ۰ )
کتاب های مسیحیت

کتاب های مسیحیت
(رایگان)

۱۴ : ۲۶
احکام کتاب مقدس

احکام کتاب مقدس

۲۲ : ۳۱
زن در متون مقدس مسیحی

زن در متون مقدس مسیحی

۲۲ : ۲۶
خشونت در کتاب مقدس

خشونت در کتاب مقدس

۱۷ : ۳۲
بشارت های کتاب مقدس به پیامبر اسلام

بشارت های کتاب مقدس به پیامبر اسلام (۱)

۱۱ : ۲۶

دوره های مرتبط