تفسیر سوره مطففین

تفسیر سوره مطففین

دوره تفسیر سوره مطففین با محوریت تفسیر شریف المیزان برگزار می شود.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۳۱ : ۲۰ : ۹۶
ساعت
۲۶۴
دانشجو
۹۱
جلسه
( نفر۴ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
قرآن_و_حدیث

نفرات برتر

رضا داداشی
( ۱۹۸ ۸۳ )
...ابوالفضل
( ۱۷۸ ۳۶ )
( ۱۷۷ ۰ )
avatar
...مسعود نور
( ۱۷۴ ۷۲ )
...سادات ابر
( ۱۴۴ ۹۰ )

جلسه اول - کلیات بحث
(رایگان)

۳۶ : ۴۰

جلسه دوم - نمودار کلی سوره

۱۲ : ۵۶

جلسه سوم - بررسی واژه تطفیف

۵۰ : ۵۳

جلسه چهارم - تطفیف در کتاب التحقیق

۵۳ : ۵۹

جلسه پنجم - بررسی نتیجه ی تمرین عملی

۶ : ۵۶

جلسه ششم - بررسی لفظ ویل و موارد استعمال آن در کتب لغت

۳۳ : ۵۹

جلسه هفتم- ادامه ی معنای لغت ویل

۱۲ : ۵۹

جلسه هشتم- موارد استعمال ویل در قرآن و بیان شبهه اعتقادی در عذاب الهی

۷ : ۲ : ۱

جلسه نهم - بررسی مصادیق ویل

۳۱ : ۵۸

جلسه دهم - مصادیق ویل و بررسی واژه صدید

۱۴ : ۰ : ۱

جلسه یازدهم - تجسم عمل

۱۱ : ۵ : ۱

جلسه دوازدهم - مصداق شناسی ویل، صدید و رجس

۳ : ۵۶

جلسه سیزدهم - تجربه نزدیک به مرگ، آری یا نه

۱۴ : ۳ : ۱

جلسه چهاردهم - مطففین و مصدقین

۳۹ : ۳ : ۱

جلسه پانزدهم - حدیث روانشناسی امیرالمومنین علیه السلام

۱۵ : ۱ : ۱

جلسه شانزدهم - مصادیق ویل در قرآن

۱۱ : ۵۷

جلسه هفدهم

۳۰ : ۲ : ۱

جلسه هجدهم - بررسی واژه ویل در قرآن

۴۶ : ۱۳ : ۱

جلسه نوزدهم

۵۵ : ۱۱ : ۱

جلسه بیستم

۳۸ : ۱۴ : ۱

جلسه بیست و یکم - کم فروشی

۵۴ : ۱۹ : ۱

جلسه بیست و دوم - تفسیر موضوعی کم فروشی

۵۹ : ۱۶ : ۱

جلسه بیست و سوم - آثار کم فروشی

۴۲ : ۲۱ : ۱

جلسه بیست و چهارم - اثر کم فروشی

۱۹ : ۱۰ : ۱

جلسه بیست و پنجم - کم فروشی

۱۲ : ۱۱ : ۱

جلسه بیست و ششم - فساد و آلودگی اقتصادی

۴۵ : ۰ : ۱

جلسه بیست و هفتم - کم فروشی و ایفاء کیل

۱۶ : ۱۷

جلسه بیست و هشتم - تفسیر روایی آیات ۱تا ۳

۲۰ : ۱۵ : ۱

جلسه بیست و نهم - بررسی آیه چهارم

۱۷ : ۰ : ۱

جلسه سی ام - ادامه آیه چهارم، ابزار خدا برای اصلاح جامعه

۳۲ : ۵۶

جلسه سی و یکم

۲۹ : ۵۳

جلسه سی و دوم

۳۱ : ۱۷ : ۱

جلسه سی و سوم

۴۶ : ۲۸ : ۱

جلسه سی و چهارم

۴۶ : ۲۴ : ۱

جلسه سی و پنجم - بررسی کلمه ظن

۵۴ : ۱۲ : ۱

جلسه سی و ششم - استعمالات واژه ظن

۴۴ : ۱۷ : ۱

جلسه سی و هفتم - تبیین مفهوم و مصادیق ظن

۴۳ : ۲۰ : ۱

جلسه سی و هشتم

۴۹ : ۲۱ : ۱

جلسه سی و نهم

۳۲ : ۱۷ : ۱

جلسه چهلم

۵۷ : ۳۱ : ۱

جلسه چهل و یکم - شرح اصول کافی ملاصدرا (وظایف و آداب متعلم )

۲۷ : ۱۲ : ۱

جلسه چهل و دوم - ادامه ی شرح اصول کافی ملاصدرا (وظایف و آداب متعلم )

۹ : ۱۲ : ۱

جلسه چهل و سوم - ادامه ی شرح اصول کافی ملاصدرا (وظایف و آداب متعلم )

۹ : ۳۰ : ۱

جلسه چهل و چهارم - ادامه ی شرح اصول کافی ملاصدرا ( معرفی بهترین علم )

۴۳ : ۵۹

جلسه چهل و پنجم - تفاوت معنای لغوی ظن و جهل

۲۹ : ۹ : ۱

جلسه چهل و ششم - بررسی لغت ظن (مقاییس اللغة، مفردات راغب)

۳۳ : ۱۱ : ۱

جلسه چهل و هفتم - ادامه ی کلام راغب در معنای ظن و استعمالات مختلف آن

۱ : ۱۳ : ۱

جلسه چهل و هشتم - ادامه ی کلام راغب در لغت ظن

۴۷ : ۱ : ۱

جلسه چهل و نهم - معنای لغت ظن از چندین کتب لغت

۳۲ : ۲۶ : ۱

جلسه پنجاهم - جمع بندی مباحث معنای استعمالی ظن

۱۶ : ۱۹ : ۱

جلسه پنجاه و یکم - قاعده فلسفی " کل ما یقع به الادراک لیس الا النور " از فیض کاشانی

۱۱ : ۹ : ۱

جلسه پنجاه و دوم - بررسی معنای استعمالی لغت شک

۵ : ۱۰ : ۱

جلسه پنجاه و سوم - جمع بندی معنای لغت شک - بررسی معنای لغت یقین در کتب لغت

۰ : ۱۶ : ۱

جلسه پنجاه و چهارم - معنای یقین در مفردات راغب

۵۰ : ۱۵ : ۱

جلسه پنجاه و پنجم - بررسی واژه ریب در کتب لغت

۴۲ : ۵ : ۱

جلسه پنجاه و ششم - بررسی واژه خرص در کتب لغت

۲۲ : ۱۱ : ۱

جلسه پنجاه و هفتم - تفاوت واژه خرص و کذب

۳۳ : ۱۰ : ۱

جلسه پنجاه و هشتم - واژه علم از العین و نکاتی درمورد علم حروف

۳۵ : ۱۱ : ۱

جلسه پنجاه و نهم - بررسی واژه علم در کتب لغت

۵۱ : ۱۹ : ۱

جلشه شصتم - بررسی معنای لغت مریه

۳۰ : ۱۸ : ۱

جلسه شصت و یکم - ادامه بررسی لغت مریه، بررسی لغت زعم

۵۶ : ۶ : ۱

جلسه شصت و دوم - بررسی لغت " زعم " و "حسب"

۲۷ : ۱۵ : ۱

جلسه شصت و سوم - بررسی لغت خَیل (خیال)

۲۴ : ۱۶ : ۱

جلسه شصت و چهارم - ادامه بررسی لغت خیال

۵۱ : ۰ : ۱

جلسه شصت و پنجم - بررسی لغت خیل در التحقیق مرحوم مصطفوی

۴۵ : ۸ : ۱

جلسه شصت و ششم - تفاوت علم و رؤیت

۱۴ : ۴۵

جلسه شصت و هفتم - رابطه اشتدادی، مکملی، تقابلی الفاظ در قرآن

۳۳ : ۱۳ : ۱

جلسه شصت و هشتم بخش اول - رابطه ی الفاظ قرآن

۲۳ : ۴۲

جلسه شصت و هشتم بخش دوم - رابطه ی الفاظ قرآن

۲۸ : ۴۲

جلسه شصت و نهم بخش اول

۹ : ۴۰

جلسه شصت و نهم بخش دوم

۹ : ۴۰

جلسه هفتادم - روح معنا

۴۸ : ۱۱ : ۱

جلسه هفتاد و یکم بخش اول

۱۱ : ۴۲

جلسه هفتاد و یکم بخش دوم

۹ : ۴۲

جلسه هفتاد و دوم - بررسی علم در آیات قران کریم

۵۲ : ۱۴ : ۱

جلسه هفتاد و سوم

۵۹ : ۱۵ : ۱

جلسه هفتاد و چهارم بخش اول

۴۸ : ۴۲

جلسه هفتاد و چهارم بخش دوم

۵۳ : ۴۲

جلسه هفتاد و پنجم بخش اول- بررسی علم در قرآن

۹ : ۴۰

جلسه هفتاد و پنجم بخش دوم - بررسی علم در قرآن

۱۰ : ۴۰

جلسه هفتاد و ششم

۵۳ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتاد و هفتم

۵۹ : ۱۰ : ۱

جلسه هفتاد و هشتم - بخش اول

۳۸ : ۴۱

جلسه هفتاد و هشتم - بخش دوم

۳۶ : ۴۱

جلسه هفتاد و نهم بخش اول

۳۹ : ۴۰

جلسه هفتاد و نهم بخش دوم

۴۳ : ۴۰

جلسه هشتادم

۵۴ : ۴ : ۱

جلسه هشتاد و یکم بخش اول - بررسی آیات علم در قرآن

۳۷ : ۴۷

جلسه هشتاد و یکم بخش دوم - بررسی آیات علم در قرآن

۴۲ : ۴۷

جلسه هشتاد و دوم بخش اول - تتمه بحث علم در آیه نبا به بیان علامه

۲۲ : ۴۲

جلسه هشتاد و دوم بخش دوم - تتمه بحث علم درآیه نبا به بیان علامه

۲۲ : ۴۲

دوره های مرتبط