نحو کاربردی متوسطه

نحو کاربردی متوسطه

نحو کاربردی مقدماتی و متوسطه یک دوره نحو است که پاسخگوی بخش عمده‌ای از نیازهای جویندگان مباحث قرآنی و حدیث است.

مطالب به زبانی ساده و روان و به گونه‌‌ای تنظیم شده که مخاطب را گام به گام و با سیری منطقی به هدف می‌رساند. ورود به هر بحث به گونه‌ای است که می‌تواند الگویی عملی برای تدریس استادان محترم هم باشد.

«متن خوانی». پس از هر درس، متنی عربی از کتب نحوی آمده که مربوط به محتوای همان درس است. هدف از آوردن متنها آشنایی و آمادگی دانش‌پژوه برای مراجعه به کتابهای عربی است.

«اجرا و پیاده سازی»: در این قسمت، مطالب درس در آیات و ادعیه مورد بررسی قرار گرفته است.

«خود را امتحان کنید»: این بخش بستری است جهت پرورش توانایی حافظه‌ای، نوشتاری و احیای روحیه مباحثه و هم فکری با تکیه بر روایات اخلاقی.

«مطالعه و پژوهش»: با هدف ایجاد روحیه‌ی تحقیق در انتهای هر درس قرار گرفته است.

اطلاعات

سید حسین ایرانی

سید حسین ایرانی

مدرس ادبیات عرب
۱۳ : ۲۷ : ۳۲
ساعت
۳۲
دانشجو
۸۷
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارتی

نفرات برتر

...مينا فرحا
( ۶۲ ۳۸ )
...فاطمه بیگ
( ۳۸ ۳۸ )
...بهارسادات
( ۲۰ ۰ )
...مریم ضیاء
( ۱۴ ۱۰ )
...سیده زهرا
( ۱۲ ۱۲ )
درس اول، علم نحو

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۰ : ۳۳
درس دوم، اعراب

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۱۳ : ۱۶

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۱۱ : ۱۳

نحو کاربردی متوسطه، جلسه سوم

۱۹ : ۱۸

نحو کاربردی متوسطه، جلسه چهارم

۹ : ۱۲
درس سوم، انواع اعراب

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۵۶ : ۲۱

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۱۱ : ۱۷

نحو کاربردی متوسطه، جلسه سوم( حل تمرین)

۱۴ : ۱۷
درس چهارم، غیرمنصرف

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۳۱ : ۱۵

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۴۱ : ۲۱

نحو کاربردی متوسطه، جلسه سوم

۲۰ : ۲۶
درس پنجم، مبنیات

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۰ : ۰

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۴۴ : ۱۸
درس ششم، مبنیات 2

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۰ : ۱۳

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۴۵ : ۲۵

نحو کاربردی متوسطه، جلسه سوم

۵ : ۲۸

نحو کاربردی متوسطه، جلسه چهارم

۲۷ : ۱۸
درس هفتم، کلام

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۵۰ : ۱۸
درس هشتم، فاعل

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۵۲ : ۲۷

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۱۰ : ۱۷

نحو کاربردی متوسطه، جلسه سوم

۵۸ : ۲۴
درس نهم، مبتدا

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۲۰ : ۲۸
درس دهم، مبتدا و خبر 2

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۵۳ : ۱۴

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۲۴ : ۱۶

نحو کاربردی متوسطه، جلسه سوم

۵۲ : ۲۱

نحو کاربردی متوسطه، جلسه چهارم

۳۷ : ۱۵

نحو کاربردی متوسطه، جلسه پنجم

۱۶ : ۲۳
درس یازدهم، افعال ناقصه

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۱۷ : ۳۲
درس دوازدهم، افعال ناقصه 2

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۴۸ : ۱۶

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۵۶ : ۳۱

نحو کاربردی متوسطه، جلسه سوم

۴۲ : ۱۶
درس سیزدهم، حروف مشبهه بالفعل

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۰ : ۲۷
درس چهاردهم، حروف مشبهه بالفعل 2

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۱۴ : ۲۰

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۴۶ : ۳۱

نحو کاربردی متوسطه، جلسه سوم

۵۹ : ۲۹
درس پانزدهم، حروف شبیه به لیس

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۵ : ۲۹
درس شانزدهم، لای نفی جنس

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۵۱ : ۱۸

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۳۹ : ۱۷
درس هفدهم، افعال مقاربه

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۳۷ : ۲۱
درس 18 و درس 19، اسم های منصوب (مفعول به)

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۳۷ : ۲۱

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۱۹ : ۲۹
درس بیستم، حذف عامل مفعول به (1) >>> تحذیر

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۳۷ : ۲۷
درس بیست و یکم، حذف عامل مفعول به (2) >>> منادی

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۳۳ : ۳۱

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۱۶ : ۱۴
درس بیست و دوم، حذف عامل مفعول به (3) >>> استغاثه

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۳۹ : ۱۸
درس بیست و سوم، اسم های منصوب (مفعول مطلق)

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۴ : ۲۸

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۱۱ : ۱۵
درس بیست و چهارم، اسم های منصوب (مفعول فیه)

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۱۸ : ۲۹

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۵۵ : ۲۴
درس بیست و پنجم، اسم های منصوب (مفعول له و مفعول معه)

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۵۳ : ۱۰

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۲۳ : ۲۲
درس بیست و ششم، اسم های منصوب (حال)

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۳۴ : ۲۹

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۱۳ : ۲۲
درس بیست و هفتم، اسم های منصوب (تمییز)

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۲۸ : ۲۷
درس بیست و هشتم، اسم های منصوب (مستثنی)

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۰ : ۲۸

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۲۹ : ۲۱
درس بیست و نهم، مجرور به حرف جر (1)

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۴۳ : ۱۹

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۵۵ : ۲۵
درس سی ام، مجرور به حرف جر (2)

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۵۷ : ۲۲
درس سی و یکم، مجرور به حرف جر (3)

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۳۸ : ۲۶
درس سی و دوم، مجرور به اضافه

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۳۳ : ۲۸
درس سی و سوم، توابع (1) >>> نعت

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۲۲ : ۳۰

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۲۱ : ۱۸
درس سی و چهارم، توابع (2) >>> تاکید

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۳۷ : ۲۵
درس سی و پنجم، توابع (3) >>> بدل

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۳۶ : ۱۷
درس سی و ششم، توابع (4) >>> عطف بیان

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۵۴ : ۲۶
درس سی و هفتم، توابع (5) >>> عطف به حروف

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۴۹ : ۲۰

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۳ : ۲۴
درس سی و هشتم، اسم های عامل (1) >>> مصدر

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۳ : ۲۵
درس سی و نهم، اسم های عامل (2) >>> اسم فاعل و اسم مفعول

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۲۲ : ۳۱

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۱۲ : ۱۴
درس چهل ام، حالات اعرابی فعل >>> بناء و اعراب فعل

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۲۶ : ۲۲
درس چهل و یکم، اعراب فعل مضارع

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۹ : ۲۷
درس چهل و دوم، عوامل اعراب فعل مضارع (1) >>> مضارع منصوب

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۵۵ : ۲۸

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۳۲ : ۲۷

نحو کاربردی متوسطه، جلسه سوم

۱۴ : ۱۷
درس چهل و سوم، عوامل اعراب فعل مضارع (2) >>> مضارع مجزوم

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۴۸ : ۲۳
درس چهل و چهارم، افعال قلوب

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۲۶ : ۲۰
درس چهل و پنجم، افعال چند مفعولی

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۱۶ : ۳۱

نحو کاربردی متوسطه، جلسه دوم

۴۳ : ۱۳
درس چهل و ششم، افعال مدح و ذم و افعال تعجب

نحو کاربردی متوسطه، جلسه اول

۴۸ : ۲۰
درس چهل و هفتم، حروف

جلسه اول، حروف

۳۴ : ۲۸

جلسه دوم، حروف

۵۹ : ۱۲
درس چهل و هشتم، حروف(2)

جلسه اول، حروف(2)

۴۶ : ۲۸
درس چهل و نهم، حروف(3)

جلسه اول، حروف(3)

۱۸ : ۲۰
درس پنجاهم، جملات دارای محل اعراب

جلسه اول، جملات دارای محل اعراب

۲ : ۲۴
درس پنجاه و یکم، جملات بدون محل اعراب

جلسه اول، جملات بدون محل اعراب

۵۱ : ۱۸

دوره های مرتبط