نحو کاربردی پیشرفته

نحو کاربردی پیشرفته

نحو کاربردی پیشرفته یک دوره نحو برای کسانی است که مرحله مقدماتی و متوسطه را گذرانده و از آمادگی نسبی برای متن خوانی و مواجهه با متون عربی بر خور دارند، در نحو پیشرفته، کتاب مورد تدریس «الهدایة فی النحو فی ثوبها الجدید» با نگاهی به نحو کاربردی پیشرفته، تدریس میشود.

اطلاعات

سید حسین ایرانی

سید حسین ایرانی

مدرس ادبیات عرب
۲۱ : ۳۰ : ۴۳
ساعت
۲۲
دانشجو
۱۱۷
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارتی

نفرات برتر

سمیه رسولی
( ۳۹ ۳۴ )
avatar
زهرا لطفی
( ۱۰ ۴ )
...فاطمه بیگ
( ۷ ۷ )
احمدرضا
( ۶ ۰ )
ز الف
( ۶ ۵ )
درس اول، تعریف علم نحو، غرض و موضوع آن

جلسه اول
(رایگان)

۷ : ۲۷

جلسه دوم

۵۷ : ۲۳

جلسه سوم

۲۴ : ۲۲
درس دوم، تعریف الاسم المعرب و حکمه

جلسه اول

۲۰ : ۱۴
درس سوم، اصناف علامات اعراب الاسماء

جلسه اول

۵۴ : ۱۶

جلسه دوم

۳۲ : ۲۷

جلسه سوم

۵۱ : ۲۷
درس چهارم، الفاعل

جلسه اول

۴ : ۲۹

جلسه دوم

۳ : ۲۷

جلسه سوم

۱۰ : ۱۴
درس پنجم، نائب الفاعل

جلسه اول

۰ : ۲۳
درس ششم، المبتدا و الخبر

جلسه اول

۲۷ : ۳۱

جلسه دوم

۵۲ : ۳۰

جلسه سوم

۵۸ : ۱۵

جلسه چهارم

۵۸ : ۱۸
درس هفتم، النواسخ

جلسه اول

۳۹ : ۳۱

جلسه دوم ( افعال ناقصه1)

۸ : ۳۰

جلسه سوم ( افعال ناقصه2)

۲۵ : ۱۴
درس هشتم، النواسخ ( افعال المقاربه)

جلسه اول

۴۰ : ۲۲
درس نهم، النواسخ ( حروف شبیه لیس)

جلسه اول

۹ : ۲۸
درس دهم، النواسخ (حروف مشبهه بالفعل)

جلسه اول

۵۶ : ۲۵

جلسه دوم

۳۰ : ۱۴

جلسه سوم

۱۹ : ۲۲
درس یازدهم، النواسخ( "لا" النافیه للجنس)

جلسه اول

۱۹ : ۳۰

جلسه دوم

۲۳ : ۱۷
درس دوازدهم، منصوبات( المفعول المطلق)

جلسه اول

۱۴ : ۳۱

جلسه دوم

۴۹ : ۲۸
درس سیزدهم، منصوبات (المفعول به)

جلسه اول

۷ : ۲۲

جلسه دوم

۲۸ : ۲۲

جلسه سوم

۵۴ : ۱۹
درس چهاردهم، منصوبات (المنادی)

جلسه اول

۳۱ : ۲۰

جلسه دوم

۴۶ : ۱۶
درس پانزدهم، منصوبات (مفعول فیه)

جلسه اول

۵ : ۲۹

جلسه دوم

۲۷ : ۱۶
درس شانزدهم، منصوبات (مفعول له)

جلسه اول

۳۴ : ۲۰
درس هفدهم، منصوبات (مفعول معه)

جلسه اول

۲۲ : ۳۰
درس هجدهم، منصوبات (حال)

جلسه اول

۴۹ : ۲۲

جلسه دوم

۱۴ : ۲۹

جلسه سوم

۲۵ : ۲۲
درس نوزدهم، منصوبات (التمییز)

جلسه اول

۴۶ : ۲۴

جلسه دوم

۱۲ : ۲۵

جلسه سوم

۵۰ : ۲۲

جلسه چهارم

۲۵ : ۲۴
درس بیستم، منصوبات (منصوب به نزع خافض)

جلسه اول

۲۵ : ۲۹
درس بیست و یکم، منصوبات (المستثنی)

جلسه اول

۵۶ : ۲۷

جلسه دوم

۵۴ : ۱۶
درس بیست و دوم، المجرورات (المجرور بالاضافه)

جلسه اول

۵۰ : ۲۹

جلسه دوم

۲۹ : ۲۴

جلسه سوم

۵۸ : ۲۵
درس بیست و سوم، المجرورات (المجرور بحرف الجر)

جلسه اول

۱۱ : ۲۵

جلسه دوم

۱۲ : ۱۸

جلسه سوم

۳ : ۲۵

جلسه چهارم

۱۵ : ۲۱

جلسه پنجم

۴۴ : ۲۰
درس بیست و چهارم، المجرورات (معانی حروف الجر)

جلسه اول

۳ : ۲۰

جلسه دوم

۲۳ : ۱۷

جلسه سوم

۳ : ۲۲

جلسه چهارم

۲۱ : ۲۰

جلسه پنجم

۳۷ : ۲۴

جلسه ششم

۲۹ : ۷
درس بیست و پنجم، توابع (نعت)

جلسه اول

۳۷ : ۲۶

جلسه دوم

۳۳ : ۲۵

جلسه سوم

۳۴ : ۲۰
درس بیست و ششم، توابع (تاکید)

جلسه اول

۵۶ : ۲۶

جلسه دوم

۶ : ۱۵
درس بیست و هفتم، توابع (بدل)

جلسه اول

۴۲ : ۲۱
درس بیست و هشتم، توابع (ادامه بدل، عطف بیان)

جلسه اول

۱ : ۲۲

جلسه دوم

۱۶ : ۲۰
درس بیست و نهم، توابع (عطف حروف)

جلسه اول

۱۲ : ۲۲

جلسه دوم

۴۳ : ۲۴

جلسه سوم

۲۶ : ۱۶

جلسه چهارم

۳۹ : ۱۵

جلسه پنجم

۳۱ : ۲۱
درس سی ام، مصدر

جلسه اول

۵۵ : ۲۶
درس سی و یکم، اسم فاعل

جلسه اول

۲۹ : ۱۵

جلسه دوم

۱۴ : ۱۷
درس 32 و درس 33، اسم مبالغه و اسم مفعول

جلسه اول

۴۰ : ۲۵
درس سی و چهارم، صفت مشبهه

جلسه اول

۱۳ : ۲۲
درس سی و پنجم، اسم تفضیل

جلسه اول

۱۳ : ۲۳
درس سی و ششم، عدد

جلسه اول

۲۲ : ۲۴
درس سی و هفتم، اعراب الممیز

جلسه اول

۲۳ : ۱۰
درس سی و هشتم، اسم المنصرف و غیرالمنصرف

جلسه اول

۵۳ : ۲۵

جلسه دوم

۱۹ : ۲۸

جلسه سوم

۱۸ : ۲۳
درس سی و نهم، ضمائر

جلسه اول

۱۳ : ۲۳

جلسه دوم

۳۰ : ۲۱
درس چهلم، اسم اشاره

جلسه اول

۴۹ : ۱۷
درس چهل و یکم، اسم موصول

جلسه اول

۲۵ : ۲۷
درس چهل و دوم، اسم فعل

جلسه اول

۴۳ : ۱۸
درس چهل و سوم، اسم صوت

جلسه اول

۴۸ : ۹
درس چهل و چهارم، مرکبات

جلسه اول

۱۹ : ۲۱
درس چهل و پنجم، کنایات

جلسه اول

۵۰ : ۲۳

جلسه دوم

۱۶ : ۱۸
درس چهل و ششم، الظروف المبنیه

جلسه اول

۲۷ : ۲۹

جلسه دوم

۵۴ : ۲۸
دروس47، 48، 49، فعل ماضی و مضارع

جلسه اول

۲۶ : ۲۷
درس 50 و درس 51، مضارع مرفوع و منصوب

جلسه اول

۵۵ : ۲۴

جلسه دوم

۴۱ : ۲۱

جلسه سوم

۴۸ : ۳۰
درس پنجاه و دوم، مضارع مجزوم

جلسه اول

۵ : ۲۰

جلسه دوم

۵۲ : ۱۹
درس پنجاه و سوم، فعل امر

جلسه اول

۳۴ : ۲۶
درس پنجاه و چهارم، اللازم و المتعدی

جلسه اول

۳۱ : ۲۹

جلسه دوم

۵۱ : ۱۷
درس پنجاه و پنجم، افعال تعجب

جلسه اول

۲۷ : ۱۳
درس پنجاه و ششم، افعال مدح و زم

جلسه اول

۵ : ۱۷
درس پنجاه و هفتم، حروف التنبیه

جلسه اول

۵۴ : ۱۱
درس پنجاه و هشتم، حروف ایجاب

جلسه اول

۲۹ : ۱۹
درس 59 و درس 60، حروف الزیاده و حروف مصدری

جلسه اول

۵۲ : ۲۴

جلسه دوم

۵۴ : ۲۲
درس 61 و 62، حروف تفسیری

جلسه اول، ادات تفسیر

۷ : ۲۰
درس 63 و 64، حرف التوقع و حرف الاستفهام

جلسه اول، حرف التوقع،حرف الاستفهام

۴۸ : ۱۱
درس 65 و 66، حروف شرط

جلسه اول، حروف شرط

۸ : ۱۷
درس 67، تعریف التنوین و اقسامه

جلسه اول، تعریف التنوین و اقسامه

۳ : ۲۷
درس 68، جملات دارای محل اعرابی

جلسه اول

۵ : ۱۰

جلسه دوم

۳۹ : ۱۹
درس 69 ( درس پایانی)، جملات بدون محل اعرابی

جلسه اول، پایان دروس نحو پیشرفته

۴۲ : ۱۸

دوره های مرتبط