کتاب روشنایی

کتاب روشنایی

این روزها شبهات زیادی درباره قرآن این کتاب آسمانی در جامعه مطرح است. در این دوره قصد داریم با طرح مباحث تاریخی، فقهی، اصولی و کلامی پیرامون قرآن کریم به این شبهات پاسخ بدهیم.

منبعی که محور تدریس است کتاب «راز ماندگاری قرآن» اثر آیت الله جاودان می باشد.

فصل اول این جلسات در بین دوستان دوره فقه غیبت مطرح شد که در این دوره ارائه شده است.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۵۴ : ۲ : ۵۸
ساعت
۵۲
دانشجو
۶۷
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۳۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
کلامی_و_اعتقادی

نفرات برتر

...مجید اصفه
( ۸۳ ۵۷ )
...نرجس یزدا
( ۶۵ ۶۵ )
مریم یراقی
( ۵۰ ۵۰ )
مریم سیادت
( ۴۷ ۱۵ )
avatar
...فائزه اصف
( ۴۴ ۶۴ )
فصل اول

جلسه اول- آغاز کتاب تواتر القرآن
(رایگان)

۱۳ : ۵۴

جلسه دوم

۳۶ : ۵۷

جلسه سوم

۵۳ : ۵۸

جلسه چهارم

۳ : ۵۱

جلسه پنجم

۵۶ : ۴۹

جلسه ششم

۴۴ : ۵۰

جلسه هفتم

۲۵ : ۵۳

جلسه هشتم

۵۷ : ۴۰

جلسه نهم
(رایگان)

۴۸ : ۵۶

جلسه دهم

۵۵ : ۵۲

جلسه یازدهم

۱۳ : ۴۹
فصل دوم - تواتر القرآن

جلسه اول
(رایگان)

۱۱ : ۵۱

جلسه دوم

۱۲ : ۵۴

جلسه سوم

۳۵ : ۵۷

جلسه چهارم

۵۲ : ۵۸

جلسه پنجم

۲ : ۵۱

جلسه ششم

۵۵ : ۴۹

جلسه هفتم

۴۳ : ۵۰

جلسه هشتم

۲۴ : ۵۳

جلسه نهم

۵۷ : ۴۰

جلسه دهم

۴۸ : ۵۶

جلسه یازدهم

۵۵ : ۵۲

جلسه دوازدهم

۱۳ : ۴۹
فصل سوم- راز ماندگاری قرآن

جلسه سیزدهم

۳۹ : ۵۳

جلسه چهاردهم

۱۰ : ۴۸

جلسه پانزدهم

۴۴ : ۰ : ۱

جلسه شانزدهم

۲۵ : ۵۵

جلسه هفدهم

۲۹ : ۴۲

جلسه هجدهم

۲۵ : ۵۲

جلسه نوزدهم

۴۶ : ۵۰

جلسه بیستم

۱ : ۱ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۲ : ۵۳

جلسه بیست و دوم

۴۵ : ۵۴

جلسه بیست و سوم

۱۴ : ۵۳

جلسه بیست و چهارم

۳۸ : ۵۳

جلسه بیست و پنجم

۴۳ : ۴۹

جلسه بیست و ششم

۲۸ : ۴۳

جلسه بیست و هفتم

۵ : ۴۷

جلسه بیست و هشتم

۴۴ : ۴۸

جلسه بیست و نهم

۳۰ : ۵۴

جلسه سی ام

۱ : ۵۶

جلسه سی و یکم

۵۵ : ۴۹

جلسه سی و دوم

۳ : ۴۷

جلسه سی و سوم

۴۱ : ۵۸

جلسه سی و چهارم

۱۹ : ۴۲

جلسه سی و پنجم - جمع قرآن ( جمع ابوبکر و جمع عثمان)

۲۰ : ۵۵

جلسه سی و ششم- سنت پیامبر بر قرآن خوانی

۳۳ : ۵۲

جلسه سی و هفتم - تبلیغ های قرآنی

۵۰ : ۵۳

جلسه سی و هشتم - گسترش تعلیم و تبلیغ 1

۴۱ : ۳۰

جلسه سی و نهم - گسترش تعلیم و تبلیغ2

۳۶ : ۵۶

جلسه چهلم - حفظ قرآن

۲۶ : ۵۸

جلسه چهل و یکم - جایگاه قرآن در فرهنگ جامعه

۳۶ : ۵۴

جلسه چهل و دوم - قرآن عامل عقلانیت و رشد عقل

۵۳ : ۵۶

جلسه چهل و سوم - جایگاه وعظمت قرآن

۴۰ : ۵۴

جلسه چهل و پنجم

۴۷ : ۴۴

جلسه چهل و ششم - وضعیت قرآن پس از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)

۵۹ : ۴۸
فصل چهارم - کتاب قرآن در اسلام علامه طباطبایی

جلسه چهل و هفتم - قرآن برای همگان

۲۱ : ۵۲

جلسه - چهل و هشتم - ارزش قرآن در بین مسلمانان

۴ : ۵۴

جلسه چهل و نهم - قرآن، متضمن کلیات زندگی بشر

۱۶ : ۵۴

جلسه پنجاهم - چگونه قرآن همه چیز را بیان فرموده است؟

۲۵ : ۵۱

جلسه پنجاه و یکم - قرآن همه ی حقیقت در هر زمینه

۵۵ : ۵۶

جلسه پنجاه و دوم - رابطه قانون گذاری و لذت

۳۹ : ۴۳

جلسه پنجاه و سوم - پایبندی به کدام برنامه؟

۵۵ : ۴۴

جلسه چهل و چهارم - گستردگی عظمت قرآن و تعلیم و تعلم آن

۲۵ : ۵۸

جلسه پنجاه و چهارم - بهترین برنامه

۱۸ : ۵۲

جلسه پنجاه و پنجم - نحوه ی هدایت الهی

۲۳ : ۵۳

جلسه پنجاه و ششم - مسیر قران برای رسیدن به هدف

۱۵ : ۵۴

دوره های مرتبط