علم اصول فقه متوسطه (حلقه ثانیه)

علم اصول فقه متوسطه (حلقه ثانیه)

کسانی که می خواهند به تفکری خلاق در علوم انسانی بر اساس مبانی دینی برسد باید از دریچه فقه و اصول بگذرد. اصول فقه آن مشترکات فقهی است که به فرد خلاق کمک می کند تا مسائل را دقیق بررسی کند.

شهید صدر (رضوان و رحمت خدا بر او باد) اصول فقه را در سه لایه تدوین کرده است. که لایه اول تحت عنوان دوره «فقه اصول مقدماتی» در مدرسه تعالی بارگزاری شده است و لایه دوم آن این دوره است که بارگزاری می شود.

روش شهید صدر هم به نحوی است که مجمل کل مباحث را در لایه اول بیان کرده است و در این لایه به طور دقیق تر هر کدام را بررسی کرده است.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۱۴ : ۰ : ۱۱۳
ساعت
۴۷۶
دانشجو
۱۴۵
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
آداب_و_سنن_»_(فقه_اصول)

نفرات برتر

( ۲۱۸ ۵۲ )
avatar
طاهره شرفی
( ۱۳۷ ۹۲ )
...samira ab
( ۹۱ ۹۱ )
...نرجس یزدا
( ۸۸ ۸۲ )
لیلا غفاری
( ۴۵ ۹ )
دلیل شرعی

جلسه اول
(رایگان)

۲۹ : ۴۲

جلسه دوم

۱۴ : ۲۷

جلسه سوم

۵۰ : ۴۶

جلسه چهارم

۵۱ : ۲ : ۱

جلسه پنجم

۳۸ : ۱۵

جلسه ششم

۳۴ : ۴۰

جلسه هفتم

۴۴ : ۳۱

جلسه هشتم

۳۷ : ۵۶

جلسه نهم

۵۸ : ۴۳

جلسه دهم

۵۵ : ۵۲

جلسه یازدهم

۵۸ : ۴۷

جلسه دوازدهم

۲۲ : ۵۹

جلسه سیزدهم

۵۱ : ۴۲

جلسه چهاردهم

۴۶ : ۴۶

جلسه پانزدهم

۵۳ : ۴۳

جلسه شانزدهم

۴۹ : ۵۶

جلسه هفدهم

۴۷ : ۴۴

جلسه هجدهم

۴۶ : ۴۶

جلسه نوزدهم

۳۵ : ۱۱ : ۱

جلسه بیستم

۲ : ۵۶

جلسه بیست و یکم

۴۷ : ۳۹

جلسه بیست و دوم

۱۴ : ۲۳ : ۱

جلسه بیست و سوم

۳۱ : ۴۴

جلسه بیست و چهارم

۵ : ۵۸

جلسه بیست و پنجم

۶ : ۴۰

جلسه بیست و ششم

۲ : ۵۸

جلسه بیست و هفتم

۱۷ : ۲۶

جلسه بیست و هشتم

۲۵ : ۵۹

جلسه بیست و نهم

۵۱ : ۳۶

جلسه سی ام

۲۷ : ۵۹

جلسه سی و یکم

۴ : ۴۲

جلسه سی و دوم

۴۲ : ۳۹

جلسه سی و سوم

۲۰ : ۵۴

جلسه سی و چهارم

۳۲ : ۴۵

جلسه سی و پنجم

۵۰ : ۳۲

جلسه سی و ششم

۵۱ : ۵۲

جلسه سی و هفتم

۱۴ : ۴۸

جلسه سی و هشتم

۱۷ : ۵۵

جلسه سی و نهم

۵۲ : ۵۲

جلسه چهلم

۲۶ : ۴۵

جلسه چهل و یکم

۱۱ : ۴۵

جلسه چهل و دوم

۷ : ۵۰

جلسه چهل و سوم

۱۴ : ۴۲

جلسه چهل و چهارم

۳۵ : ۴۴

جلسه چهل و پنجم

۲۸ : ۳۱

جلسه چهل و ششم

۱۴ : ۴۹

جلسه چهل و هفتم

۵۳ : ۴۵

جلسه چهل و هشتم

۲۲ : ۵۹

جلسه چهل و نهم

۷ : ۵۹

جلسه پنجاهم

۵۸ : ۴ : ۱

جلسه پنجاه و یکم

۲ : ۴۱

جلسه پنجاه و دوم

۴ : ۵۱

جلسه پنجاه و سوم

۲۱ : ۵۷

جلسه پنجاه و چهارم

۵۹ : ۱۹ : ۱

جلسه پنجاه و پنجم

۸ : ۱۸ : ۱

جلسه پنجاه و ششم

۲۷ : ۲۷ : ۱

جلسه پنجاه و هفتم

۵۶ : ۴۳

جلسه پنجاه و هشتم

۱۶ : ۳ : ۱

جلسه پنجاه و نهم

۱ : ۵۱

جلسه شصتم

۲۲ : ۱۵ : ۱

جلسه شصت و یکم

۱۲ : ۵۹

جلسه شصت و دوم

۱۴ : ۵۹

جلسه شصت و سوم

۴۵ : ۵۰

جلسه شصت و چهارم

۳۱ : ۵ : ۱

جلسه شصت و پنجم

۴۷ : ۳۰

جلسه شصت و ششم

۳۴ : ۲۱ : ۱

جلسه شصت و هفتم

۳۶ : ۲۶

جلسه شصت و هشتم

۲ : ۵۵

جلسه شصت و نهم

۵۷ : ۵۴

جلسه هفتادم

۱۶ : ۲۹

جلسه هفتاد و یکم

۳ : ۳۹

جلسه هفتاد و دوم

۱۰ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتاد و سوم

۵۴ : ۴۲

جلسه هفتاد و چهارم

۵۴ : ۲۰

جلسه هفتاد و پنجم

۳۰ : ۵۱

جلسه هفتاد و ششم

۱۸ : ۳۷

جلسه هفتاد و هفتم

۶ : ۴۲

جلسه هفتاد و هشتم

۵۱ : ۲۶

جلسه هفتاد و نهم

۴۶ : ۴۷

جلسه هشتادم

۶ : ۴۷

جلسه هشتاد و یکم

۳ : ۲۹

جلسه هشتاد و دوم

۲۴ : ۴۶

جلسه هشتاد و سوم

۲۴ : ۳۵

جلسه هشتاد و چهارم

۴۲ : ۴۱

جلسه هشتاد و پنجم

۲۰ : ۴ : ۱

جلسه هشتاد و ششم

۹ : ۴۰

جلسه هشتاد و هفتم

۴۹ : ۴۱

جلسه هشتاد و هشتم

۴۳ : ۴۱

جلسه هشتاد و نهم

۵۲ : ۴۲

جلسه نود ام

۴۸ : ۴۲

جلسه نود و یکم( پایان بخش دلیل شرعی)

۱۸ : ۲ : ۱
دلیل عقلی

جلسه نود و دوم

۹ : ۲۹

جلسه نود و سوم

۲۷ : ۵ : ۱

جلسه نود و چهارم

۳۵ : ۵۵

جلسه نود و پنجم

۵۴ : ۵۲

جلسه نود و ششم

۱۳ : ۵۴

جلسه نود و هفتم

۵۴ : ۳۵

جلسه نود و هشتم

۲۴ : ۴۵

جلسه نود و نهم

۲۰ : ۴۰

جلسه صدم

۴۰ : ۳۸

جلسه صد و یکم

۲۳ : ۴۸

جلسه صد و دوم

۳۶ : ۳۳

جلسه صد و سوم

۵۴ : ۴۱

جلسه صد و چهارم

۶ : ۳۴

جلسه صد و پنجم

۱۹ : ۳۸

جلسه صد و ششم

۲۴ : ۴۰

جلسه صد و هفتم

۴۰ : ۴۹

جلسه صد و هشتم

۳۷ : ۴۰

جلسه صد و نهم ( پایان بخش دلیل عقلی)

۳۹ : ۳۳
اصول عملیه

جلسه صد و دهم

۲۲ : ۴۴

جلسه صد و یازدهم

۵۸ : ۴۲

جلسه صد و دوازدهم

۴۶ : ۴۷

جلسه صد و سیزدهم

۳۳ : ۴۵

جلسه صد و چهاردهم

۳۵ : ۵۸

جلسه صد و پانزدهم

۲۶ : ۴۱

جلسه صد و شانزدهم

۵۲ : ۲۱

جلسه صد و هفدهم

۴۰ : ۳۹

جلسه صد و هجدهم

۴۶ : ۴۳

جلسه صد و نوزدهم

۲۱ : ۳۰

جلسه صد و بیستم

۴۳ : ۵۱

جلسه صد و بیست و یکم

۴۹ : ۴۰

جلسه صد و بیست و دوم

۴۱ : ۴۸

جلسه صد و بیست و سوم

۲۰ : ۳۳

جلسه صد و بیست و چهارم

۵۳ : ۵۱

جلسه صد و بیست و پنجم

۲۲ : ۳۶

جلسه صد و بیست و ششم

۵۹ : ۵۲

جلسه صد و بیست و هفتم

۲۳ : ۴۰

جلسه صد و بیست و هشتم

۴۱ : ۵۱

جلسه صد و بیست و نهم

۷ : ۴۹

جلسه صد و سی ام

۳۶ : ۳۷

جلسه صد و سی و یکم

۱۴ : ۴۸

جلسه صد و سی و دوم

۲ : ۴۶

جلسه صد و سی و سوم

۷ : ۲۶

جلسه صد و سی و چهارم

۴۷ : ۴۲

جلسه صد و سی و پنجم

۱۴ : ۳۸

جلسه صد و سی و ششم

۴۴ : ۵۱

جلسه صد و سی و هفتم

۱۴ : ۲۹

جلسه صد و سی و هشتم

۶ : ۳۹

جلسه صد و سی و نهم

۱۴ : ۲۹

جلسه صد و چهلم (پایان بخش اصول عملیه)

۲۳ : ۳۵
تعارض ادلّه

جلسه صد و چهل و یکم

۴۰ : ۵۱

جلسه صد و چهل و دوم

۵۱ : ۲ : ۱

جلسه صد و چهل و سوم

۳۱ : ۴۴

جلسه صد و چهل و چهارم

۴۵ : ۴۵

جلسه صد و چهل و پنجم - جلسه پایانی علم اصول فقه متوسطه (حلقه ثانیه)

۵۴ : ۳۳

دوره های مرتبط