حفظ مسبحات قرآن

حفظ مسبحات قرآن

مدرسه تعالی برای فراهم کردن انس هر چه بیشتر تعالی پژوهان با قرآن دوره حفظ سوره مسبحات قرآن با رویکرد تدبری را در 12 هفته برگزار می کند.

استاد حسین مختاری که خود حافظ و مدرس قرآن کریم و مؤلف کتاب‌های یک سوره یک سوال یک مقصد هستند ، در دوره حاضر حفظ سوره هایی از قرآن کریم که با تسبیح خداوند شروع میشوند را مد نظر قرار داده اند تا زمینه انس بیشتر تعالی پژوهان با قران کریم فراهم شود.

در هر جلسه استاد با توجه به حجم آیات سوره ، در مورد مفاهیم و محتوای آیات ، ارتباط آنها باهم ، دسته بندی آیات ، ارتباط سوره ها با یکدیگر، توجه به نقاط مشترک و تمایز آن ها بحث می نماید.

انتخاب سور مسبحات که مفاهیم کاربردی در زندگی روزمره ما دارند به علاوه روش استاد برای حفظ یعنی روش تدبر در آیات ، می تواند موجب حفظ کاربردی و پایدار این سوره ها باشد.

درباره مسبحات قرآن:

تمامی سور مسبحات در جزء بیست و هشتم قرآن کریم قرار دارند به جز سورۀ مبارکۀ حدید که در انتهای جزء بیست وهفتم قرار دارد و همگی سوره هایی هستند که در مدینه نازل شدهاند. نکتۀ جالب توجهی که از روایات دربارۀ این سوره ها به دست می آید، توصیه به قرائت این سوره ها در نماز است.

عمل به این روایات مستلزم حفظ این سوره هاست. علم به خاصیتها و اثراتی که همنشینی با هریک از این سورهها در زندگی ما دارند، میتواند به تقویت انس با سوره و حفظ آن کمک کند.

خواص همنشینی با این سوره ها:

سوره جمعه: شکوفایی کرامت انسان، ایمنی از وساوس شیطان، مصونیت از آنچه خوف دارد، بهره مندی از غفران الهی و بهره مندی از حسناتِ نماز جمعه

سوره صف: پیوستن به صفّ ملائکه و انبیا بهویژه حضرت عیسی علیه السلام و بهرهمندی از برکات همنشینی با ایشان به ویژه صلوات و استغفار و رفاقت حضرت عیسی علیه السلام

سوره تغابن: رهاشدن مخاطب از آسیب ها و پیامدهای ناشی از مصیبتها و دشواریها و ایجاد امنیت برای او

سوره حشر: مصونیت از بلایا و خانه خراب شدن، تسهیل امور، تقویت تیزفهمی و کمشدن فراموشی، عضویت در حزب الله، شهادت

سوره حدید: تقویت ایمنی و استحکام قلبی به ویژه در میدان مبارزه، تقویت توانمندیها و مصونیت از آسیب ها

در فایل پیوستی که در دوره وجود دارد کلیت سوره بیان شده است و برای هر سوره پیوست مجزا منتشر می شود.

اطلاعات

حسین مختاری

حسین مختاری

حافظ و مدرس علوم قرآنی
۳۰ : ۸ : ۱۲
ساعت
۲,۰۲۳
دانشجو
۵۵
جلسه
( نفر۴ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
قرآن_و_حدیث

نفرات برتر

...مينا فرحا
( ۱۴۲ ۵۲ )
...نسیبه حسی
( ۱۳۱ ۲۴ )
فریده یاری
( ۱۲۷ ۳۸ )
...مرضيه بغد
( ۹۱ ۵۵ )
avatar
...زهره کدخد
( ۸۸ ۲۵ )
مقدمه - هفته اول

آشنایی با سوره های مسبحات
(رایگان)

۳۹ : ۱۲

ضرورت حفظ سور مسبحات

۹ : ۷

چگونگی حفظ سور مسبحات

۶ : ۸

چگونگی ارائه سور مسبحات

۲۸ : ۹
هفته دوم - تفسیر سوره جمعه

آشنایی کلی با سوره مبارکه جمعه و موضوعات آن

۴۷ : ۱۱

مطالعه آیات ۱ تا ۴- سوره جمعه

۳۸ : ۱۱

مطالعه آیات ۵ تا ۸- سوره جمعه

۴۳ : ۱۳

مطالعه آيات 9 تا 11- سوره جمعه

۳۸ : ۱۵

جمع بندي سوره جمعه

۱۰ : ۱۰
هفته سوم - تفسیر سوره مبارکه صف

آشنایی کلی با سوره مبارکه صف و موضوعات آن

۳۹ : ۱۵

مطالعه آیات ۱ تا ۴ سوره مبارکه صف

۳۹ : ۱۴

مطالعه آیات ۵ و ۶ سوره مبارکه صف

۳۱ : ۱۵

مطالعه آیات ۷ تا ۹ سوره مبارکه صف

۵۵ : ۱۲

مطالعه آیات ۱۰ تا ۱۴ سوره مبارکه صف

۱۹ : ۱۷
هفته چهارم- مرور و بررسی نکات سور صف و جمعه

یادآوری روش کار- جمع بندی سوره مبارکه صف و حفظ عملی آن در زندگی

۱۰ : ۱۰

تبیین جایگاه اشتراکات سوره ها در حفظ

۲۶ : ۸

مقایسه موضوع تسبیح در دو سوره مبارکه صف و جمعه

۶ : ۷

مقایسه و تحلیل موضوعات اهل کتاب و رسول در دو سوره مبارکه صف و جمعه

۵ : ۱۲

مقایسه و تحلیل اوامر و نواهی دو سوره در خطاب به مؤمنین

۲۸ : ۷
هفته پنجم- تفسیر سوره مبارکه تغابن

آشنایی کلی با سوره مبارکه تغابن

۴۲ : ۱۱

مطالعه آیات 1 تا 4 سوره مبارکه تغابن

۵۳ : ۲۰

مطالعه آیات 5 تا 7 سوره مبارکه تغابن

۲ : ۱۴

مطالعه آیات 8 تا 10 با سوره مبارکه تغابن

۴۰ : ۱۴

مطالعه آیات 11 تا 13 با سوره مبارکه تغابن

۴۳ : ۱۱

مطالعه آیات 14 تا 18 با سوره مبارکه تغابن

۱۳ : ۲۰
هفته ششم- مرور و بررسی نکات سور تغابن، صف و جمعه

قسمت اول - جمع بندی سوره مبارکه تغابن

۴۷ : ۱۵

قسمت دوم - بررسی اشتراکات سوره مبارکه تغابن، جمعه و صف

۳۱ : ۱۳

قسمت سوم - بررسی آسیب و آیات توحیدی در سه سوره تغابن صف و جمعه

۲۴ : ۱۱

قسمت چهارم - بررسی پیشنیان، رسول و معاد در سه سوره تغابن صف و جمعه

۵۴ : ۱۲

قسمت پنجم - بررسی اوامر به جامعه دینی در سه سوره تغابن صف و جمعه

۴ : ۷
هفته هفتم، حفظ سوره مبارکه حشر (بخش اول)

آشنایی با خواص انس با سوره مبارکه حشر

۳۸ : ۵

آشنایی با سیر موضوعات سوره مبارکه حشر

۱۴ : ۱۵

مطالعه آیات 1 تا 5 سوره مبارکه حشر

۴۰ : ۱۴

مطالعه آیات 6 تا 10 سوره مبارکه حشر

۳۱ : ۲۰
هفته هشتم، حفظ سوره مبارکه حشر (بخش دوم)

مطالعه آیات ۱۱ تا ۱۷ سوره مبارکه حشر

۳۴ : ۱۶

مطالعه آیات ۱۸ تا ۲۱ سوره مبارکه حشر

۵۰ : ۱۲

مطالعه آیات ۲۲ تا ۲۴ سوره مبارکه حشر

۴ : ۱۶

جمع بندی سوره مبارکه حشر

۰ : ۹
هفته نهم، مرور سور مبارکه حشر، جمعه، صف و تغابن

قسمت اول - مرور سوره مبارکه حشر و جمعه

۱۲ : ۲۱

قسمت دوم - مرور سوره مبارکه حشر و صف

۱۳ : ۱۴

قسمت سوم - مرور سوره مبارکه حشر و تغابن

۴۹ : ۱۴
هفته دهم، مطالعه و حفظ آیات ۱ تا ۱۵ سوره مبارکه حدید

قسمت اول - بیانی از خواص قرائت سوره و سیر موضوعات آن

۰ : ۰

قسمت دوم - مطالعه آیات 1 تا 6 سوره مبارکه حدید

۲۴ : ۲۰

قسمت سوم - مطالعه آیات 7 تا 10 سوره مبارکه حدید

۱۶ : ۱۴

قسمت چهارم - مطالعه آیات 11 تا 15 سوره مبارکه حدید

۲۳ : ۱۴
هفته یازدهم، بررسی آیات ۱۶ تا ۲۹ سوره مبارکه حدید

قسمت اول - مطالعه آیات ۱۶ تا ۲۰ سوره مبارکه حدید

۳۸ : ۲۳

قسمت دوم - مطالعه آیات ۲۱ تا ۲۴ سوره مبارکه حدید

۳۱ : ۱۸

قسمت سوم - جمع بندی فضای دوم -آیات ۱۶ تا ۲۴- سوره مبارکه حدید

۴۱ : ۷

قسمت چهارم - مطالعه آیات ۲۵ تا ۲۷ سوره مبارکه حدید

۲۹ : ۱۸

قسمت پنجم - مطالعه آیات 28 و 29 سوره مبارکه حدید

۲۶ : ۱۲
هفته دوازدهم (هفته پایانی)، مرور سور مسبحات با محوریت سوره مبارکه حدید

قسمت اول - مرور سوره مبارکه حدید و جمعه

۲۶ : ۱۲

قسمت دوم - مرور سوره مبارکه حدید و صف

۲ : ۱۰

قسمت سوم - مرور سوره مبارکه حدید و تغابن

۵۲ : ۱۱

قسمت چهارم - مرور سوره مبارکه حدید و حشر

۴۴ : ۱۰

قسمت پنجم - لوازم آمادگی برای درک قیام حضرت حجت علیه السلام با توجه به سور مسبحات

۲۴ : ۱۷

دوره های مرتبط