سبک زندگی با دعا همراه با مسبحات

سبک زندگی با دعا همراه با مسبحات

در این دوره نگرش دیگری به دعا در ذهن شما ایجاد می شود و با حقیقت و تفسیر سور مبارکه مسبحات (صف، جمعه، تغابن، حشر ،حدید، اعلی) آشنا خواهید شد.

هر هفته سه جلسه از این دوره 15 جلسه ای برگزار می شود.

دوره اول این جلسات در ماه رمضان1443( فروردین 1401) برگزار شد.

صوت جلسات جدید رویداد سبک زندگی مسبحاتی که از تاریخ 28 دی ماه 1401 برگزار می‌شود در همین دوره بارگذاری می‌شود.

طبق نظر استاد درس (سرکار خانم حیدری) این دوره مخصوص بانوان است.

اگر تعالی پژوهان برادر در این دوره بخواهند ثبت نام کنند پذیرش نخواهند شد.

اطلاعات

خانم حیدری

خانم حیدری

مربی تربیت توحیدی
۵۶ : ۴۰ : ۱۷
ساعت
۲۱۰
دانشجو
۲۷
جلسه
( نفر۲ )
میزان پیشرفت دوره:
۷۵%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سبک_زندگی

نفرات برتر

...سمیه آموز
( ۵۱ ۶ )
اعظم جوادی
( ۳۵ ۳ )
avatar
...محبوبه بخ
( ۳۲ ۱۶ )
avatar
...محبوبه نا
( ۲۷ ۹ )
زهرا ساکان
( ۲۶ ۰ )
مقدمه

جلسه اول - مقدمه بحث و نگرشی دیگر به دعا

۵۶ : ۲۵
تفسیر آیات سوره مبارکه تغابن

جلسه دوم - تفسیر آیه اول سوره مبارکه تغابن

۴۲ : ۳۴

جلسه سوم - تفسیر آیات سوره مبارکه تغابن

۵۰ : ۳۷

جلسه چهارم - تفسیر آیات سوره مبارکه تغابن

۲۴ : ۵۳

جلسه پنجم - مرور و جمع بندی سوره مبارکه تغابن

۵۵ : ۴۲
تفسیر آیات سوره مبارکه حدید

جلسه ششم - تفسیر آیات سوره مبارکه حدید

۲۳ : ۴۳

جلسه هفتم - تفسیر آیات سوره مبارکه حدید

۱۶ : ۵۸

جلسه هشتم - تفسیر آیات سوره مبارکه حدید

۱۲ : ۵۶

جلسه نهم - تفسیر آیات سوره مبارکه حدید

۰ : ۵۴

جلسه دهم - تفسیر آیات سوره مبارکه حدید

۴ : ۳۷
تفسیر آیات سوره مبارکه حشر

جلسه یازدهم - تفسیر آیات سوره مبارکه حشر

۴۶ : ۳۷

جلسه دوازدهم - تفسیر آیات سوره مبارکه حشر

۳۳ : ۴۳

جلسه سیزدهم - تفسیر آیات سوره مبارکه حشر

۵۱ : ۳۶

جلسه چهاردهم - تفسیر آیات سوره مبارکه حشر

۲۷ : ۴۰
فصل جدید، رویداد سبک زندگی با دعا همراه با مسبحات

جلسه اول

۸ : ۳۸

جلسه دوم

۱۷ : ۴۶

جلسه سوم

۱۷ : ۴۲

جلسه چهارم

۱۴ : ۵۰

جلسه پنجم

۵ : ۵۳

جلسه ششم

۲۱ : ۱۷

جلسه هفتم

۲۹ : ۵۵

جلسه هشتم

۵۲ : ۴۷

جلسه نهم

۵۳ : ۴۸

جلسه دهم

۱ : ۵۹

دوره های مرتبط