برزخ در المیزان

برزخ در المیزان

مدرسه تعالی پس از سه دوره آن سوی مرگ، سه دقیقه در قیامت و پای عقل در برزخ، برزخ در المیزان را ارائه می کند.

در این دوره به آیات پیرامون برزخ با توضیحات علامه طباطبایی با بیان برخی از تجربیات نزدیک به مرگ پرداخته می شود.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۴۸ : ۲۲ : ۲۰
ساعت
۲,۵۹۳
دانشجو
۳۴
جلسه
( نفر۱۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۳۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
اخلاقی

نفرات برتر

تست تعالی
( ۱۰۰۰۰ ۰ )
avatar
...تعالی - و
( ۲۳۶ ۳۴ )
...مينا فرحا
( ۱۸۶ ۳۲ )
...زهرا قائم
( ۱۰۴ ۳۰ )
...ابوالفضل
( ۱۰۲ ۲۲ )
مقدمه

جلسه اول - مقدمه
(رایگان)

۱۱ : ۳۷
نشئآت

جلسه دوم - بررسی واژه «نشأة»

۱۵ : ۳۱

جلسه سوم- بررسی نشئات

۰ : ۳۲

جلسه چهارم- زمانه ظهور؛ تابش حقایقی از نشئه قیامت

۳۶ : ۳۲

جلسه پنجم-برزخ سرای ظهور عمل

۵۴ : ۳۱

جلسه ششم- حس دوگانه متوهمانه متضاد در انسان

۱۹ : ۳۳

جلسه هفتم- اصل حقایق در عالم مجردات

۴۰ : ۳۴

جلسه هشتم- دنیا؛ سراسر اعتبارات

۱۶ : ۲۶

جلسه نهم- شب قدر؛ نزول اندازه‌ها در عالم ماده

۲۷ : ۴۱

جلسه دهم- افراط و تفریط در تجربیات نزدیک به مرگ

۸ : ۳۰

جلسه یازدهم- اثرات تصدیق قلبی خالقیت خداوند

۵۴ : ۳۳

جلسه دوازدهم- هرنشئه‌ای قواعد دارد.

۱۰ : ۳۸

جلسه سیزدهم- برداشت صحیح از تجربیات پس از مرگ

۵۱ : ۳۰

جلسه چهاردهم- سخت‌ترین حالت در عالم برزخ

۵۹ : ۴۵

جلسه پانزدهم- لزوم حفظ تعادل دربیان معارف

۳۷ : ۳۵

جلسه شانزدهم- لزوم بیان معارف دینی به زبان تمثیل

۲۰ : ۳۶

جلسه هفدهم- معنای قبر

۴۹ : ۳۴

جلسه هجدهم- تبدل امثال، قدرت‌نمایی خداوند

۴۳ : ۲۹

جلسه نوزدهم- تکلیف اعمال در نشئه دنیا

۱۸ : ۳۰

جلسه بیستم- دو گزارش متفاوت، متضاد و عجیب از عالم برزخ

۱۰ : ۳۹

جلسه بیست و یکم- نگاه صفر و یکی بسیار شکننده و آسیب زننده

۲۴ : ۳۶

جلسه بیست و دوم- گزارش خوفناک عالم برزخ

۳۵ : ۴۱

جلسه بیست و سوم- تعلقات، ایجاد کننده وحشت مرگ

۱۴ : ۴۵

جلسه بیست و چهارم- شب قدر موهبتی به امت پیامبراکرم

۵۴ : ۴۱

جلسه بیست و پنجم- حرکت عالم صعودی است نه دوری

۸ : ۳۴

جلسه بیست و ششم- سعادت نوعیه چیست؟

۵۶ : ۲۷

جلسه بیست و هفتم- نحوه ارائه بحث برزخ در المیزان

۰ : ۳۰
جلسات پرسش و پاسخ

جلسه پرسش و پاسخ، جلسه اول - بخش اول

۴۵ : ۴۱

جلسه پرسش و پاسخ، جلسه اول - بخش دوم

۵۵ : ۴۱

جلسه پرسش و پاسخ، جلسه دوم - بخش اول

۲۳ : ۴۳

جلسه پرسش و پاسخ، جلسه دوم - بخش دوم

۲۴ : ۴۳

جلسه پرسش و پاسخ، جلسه دوم - بخش سوم

۳۱ : ۳۶

جلسه پرسش و پاسخ، جلسه دوم - بخش چهارم

۲۷ : ۳۶

جلسه پرسش و پاسخ، جلسه دوم - بخش پنجم

۳۵ : ۳۶

دوره های مرتبط