هستی شناسی در حکمت صدرایی

هستی شناسی در حکمت صدرایی

هستی شناسی در حکمت صدرایی با تدریس استاد امینی خواه

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۳۹ : ۱ : ۳۶
ساعت
۸۹۱
دانشجو
۳۸
جلسه
( نفر۲ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:

نفرات برتر

سجاد اسدی
( ۷۱ ۰ )
avatar
طاهره شرفی
( ۶۹ ۳۸ )
...فرشید رعی
( ۶۳ ۳۸ )
...میلاد گلر
( ۵۸ ۲۴ )
...فاطمه بیگ
( ۵۶ ۰ )

جلسه اول

۴۶ : ۸ : ۱

جلسه دوم

۴۳ : ۲۶ : ۱

جلسه سوم

۴۱ : ۱۱ : ۱

جلسه چهارم

۲۳ : ۱۴ : ۱

جلسه پنجم

۴ : ۱۱ : ۱

جلسه ششم

۳۱ : ۱۰ : ۱

جلسه هفتم

۸ : ۱۹ : ۱

جلسه هشتم

۳۱ : ۲۴ : ۱

جلسه نهم

۳۵ : ۳۵

جلسه دهم

۴ : ۲۵

جلسه یازدهم

۲۱ : ۳۵ : ۱

جلسه دوازدهم

۲۳ : ۱۷ : ۱

جلسه سیزدهم

۱۵ : ۰ : ۱

جلسه چهاردهم

۵۹ : ۳۹

جلسه پانزدهم

۴۳ : ۵۷

جلسه شانزدهم

۳۵ : ۳۵ : ۱

جلسه هفدهم

۳۶ : ۱۴ : ۱

جلسه هجدهم

۲۱ : ۴۴

جلسه نوزدهم

۲۴ : ۴۸

جلسه بیستم

۴۱ : ۵۵

جلسه بیست و یکم

۱۹ : ۴۲

جلسه بیست و دوم

۳۸ : ۴۴

جلسه بیست و سوم

۱۸ : ۵۱

جلسه بیست و چهارم

۲۱ : ۱ : ۱

جلسه بیست و پنجم

۱۷ : ۵۴

جلسه بیست و ششم

۲۳ : ۳۲

جلسه بیست و هفتم

۴۱ : ۴۲

جلسه بیست و هشتم

۴۱ : ۴۰

جلسه بیست و نهم

۱۴ : ۳۳

جلسه سی ام

۲۱ : ۵۰

جلسه سی و یکم

۵۸ : ۴۲

جلسه سی و دوم

۱ : ۴۳

جلسه سی و سوم

۱۰ : ۵۹

جلسه سی و چهارم

۵۳ : ۵ : ۱

جلسه سی و پنجم

۲۳ : ۴۲

جلسه سی و ششم

۳۳ : ۵۵

جلسه سی و هفتم

۳۸ : ۵۹

جلسه سی و هشتم ( جلسه پایانی)

۶ : ۲۳