دوره فشرده مغالطات کاربردی

دوره فشرده مغالطات کاربردی

توسط شناخت مغالطه انسان می‌تواند خود را از اشتباه در استدلال نگه داشته و از باطل حفظ کند؛ زیرا وقتی انسان مورد و موضع مغالطه را بشناسد، راه فرار از اشتباه و خطا را می‌شناسد. فایده دیگر آن این است که می‌تواند از خود در برابر مغالطه‌گران دفاع کند، و مورد خطا و اشتباه آنان را معلوم سازد. بنابراین، فایده‌ای که از آموختن مغالطه بدست می‌آید همچون بهره‌ای است که پزشک از آموختن سموم و خواص آن می‌برد.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۱۵ : ۲۱ : ۱۴
ساعت
۵۲۹
دانشجو
۵۰
جلسه
( نفر۵ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
علوم_عقلی

نفرات برتر

asseman
( ۲۹۰ ۴۵ )
avatar
مرضیه فکور
( ۲۸۷ ۳۹ )
avatar
...سیده فاطم
( ۲۶۳ ۴۵ )
avatar
مهدی قاسمی
( ۲۳۸ ۴۵ )
...زهرا جواد
( ۲۲۲ ۳۶ )

مقدمه

۲۲ : ۱۶

مغالطه اول- اشتراک لفظ

۴ : ۴۰

مغالطه دوم- ابهام ساختاری

۵۰ : ۲۰

علل مغالطه ابهام ساختاری (کژتابی)

۷ : ۳۳

مغالطه سوم- ترکیب مفصل

۵۴ : ۱۳

مغالطه چهارم- تفصیل مرکب

۳۶ : ۱۳

مغالطه پنجم- واژه ای مبهم

۱۲ : ۱۷

مثال های مغالطه واژه های مبهم

۴۶ : ۵

مغالطه ششم- گزاره های بدون سور

۴۱ : ۳۵

مغالطه هفتم- سورهای کلی نما

۲۱ : ۱۴

مغالطه هشتم- سورهای مبهم

۳۸ : ۲۷

مغالطه نهم- مغالطه دوری

۱۶ : ۴

مغالطه دهم- مغالطه علت جعلی

۱ : ۱۶

مغالطه دهم- علت مغالطه علت جعلی

۴۵ : ۲۱

مغالطه دهم- هدف مغالطه علت جعلی

۴ : ۸

مغالطه یازدهم- مغالطه بزرگ نمایی

۳۲ : ۱۹

مغالطه دوازدهم- مغالطه کوچک نمایی

۵۰ : ۱۰

مغالطه سیزدهم- مغالطه نقل قول ناقص

۲۹ : ۳۸

مغالطه چهاردهم- مغالطه تفسیر نادرست

۴۴ : ۱۴

مغالطه پانزدهم- مغالطه تأکید لفظی

۴ : ۶

مغالطه شانزدهم- مغالطه هر بچه مدرسه ای میداند

۴۳ : ۱۶

مغالطه هفدهم- مغالطه مسموم کردن چاه

۵ : ۱۰

مغالطه هجدهم- مغالطه تله گذاری

۴ : ۱۲

مغالطه نوزدهم- مغالطه توسل به جهل

۱۶ : ۱۸

مغالطه بیستم- مغالطه طلب برهان از مخالفین

۱۲ : ۱۸

مغالطه بیست و یکم- مغالطه طرد شقوق دیگر

۲۴ : ۱۷

مغالطه بیست و دوم- مغالطه تکرار

۱۳ : ۵۰

مغالطه بیست و سوم- مغالطه توسل به احساسات

۳۲ : ۱۳

مغالطه بیست و چهارم- مغالطه تهدید

۵۵ : ۲۳

مغالطه بیست و پنجم- مغالطه تطمیع

۳۷ : ۱

مغالطه بیست و ششم- مغالطه جلب ترحم

۲۵ : ۲۵

مغالطه بیست و هفتم- مغالطه آرزو اندیشی

۲۷ : ۱۳

مغالطه بیست و هشتم- مغالطه عوام فریبی

۲۹ : ۵۷

مغالطه بیست و نهم- مغالطه توسل به مرجع کاذب

۴۲ : ۳۱

مغالطه سی ام- مغالطه انگیزه و انگیخته

۵۸ : ۱۵

مغالطه سی و یکم- تعریف مغالطه انگیزه و انگیخته

۱۶ : ۷

مغالطه سی و دوم- تعریف مغالطه منشا

۱۱ : ۲۳

مغالطه سی و سوم- مغالطه پهلوان پنبه

۹ : ۹

ادامه مغالطه سی و سوم- نکات مربوط به مغالطه پهلوان پنبه

۱۵ : ۳۶

مغالطه سی و چهارم- مغالطه کامل نامیسر

۴۴ : ۳

مغالطه سی و پنجم- مغالطه ارزیابی یک طرفه

۵۸ : ۱

مغالطه سی و ششم- مغالطه علت و دلیل

۳۲ : ۱۸

مغالطه سی و هفتم- مغالطه رد دلیل به جای مدعا

۴ : ۹

مغالطه سی و هشتم- مغالطه مناقشه در مثال

۵ : ۲۷

مغالطه سی و نهم- مغالطه سوال مرکب

۴۳ : ۲۰

دوره های مرتبط