ادب علم آموزی

ادب علم آموزی

شرح کتاب منية المريد في آداب المفيد و المستفيد

اثر گرانقدر مرحوم شهيد ثاني

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۱۵ : ۴۶ : ۱۷
ساعت
۶۲۸
دانشجو
۳۰
جلسه
( نفر۶ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
آداب_و_سنن_»_(فقه_اصول)

نفرات برتر

یا حسین
( ۱۱۵ ۰ )
avatar
عبدالمهدی
( ۵۲ ۲۳ )
...فاطمه حسی
( ۴۵ ۰ )
افشاری
( ۳۶ ۲۲ )
avatar
زینب بکماز
( ۳۵ ۲۳ )
فصل اول

جلسه اول مقدمه

۲۶ : ۲۴

جلسه دوم_ریشه فضائل

۴۱ : ۲۲

جلسه سوم - ارزش اهل علم

۴۱ : ۲۲

جلسه چهارم_عالمان خلفای رسول در زمین

۵۰ : ۳۳

جلسه پنجم_مقایسه عالم و عابد

۵۷ : ۳۳

جلسه ششم_علم بهتر است یا ثروت؟

۳ : ۲۵

جلسه هفتم_تاثیر نشر علوم

۳۲ : ۲۸

جلسه هشتم_جایگاه فقیه و فقاهت

۷ : ۳۴

جلسه نهم_والد حقیقی

۱۷ : ۳۲

جلسه دهم_جوایز کفالت

۳۹ : ۳۶

جلسه یازدهم_حیات معنوی

۴۴ : ۳۰

جلسه دوازدهم_شفاعت عالمان

۳۹ : ۲۶

جلسه سیزدهم_تقوا،علم و عقل

۳۲ : ۲۹

جلسه چهاردهم_آثار هم‌نشین

۱۴ : ۴۱

جلسه پانزدهم_انواع عالِم

۳۱ : ۳۱

جلسه شانزدهم_ابتلائات در مسیر علم

۵۶ : ۳۲

جلسه هفدهم_صدق و اخلاص

۳۵ : ۳۵

جلسه هجدهم_خوب و خوب‌تر

۱۲ : ۳۳

جلسه نوزدهم_عاجله

۲۰ : ۳۴

جلسه بیستم_نیّات

۳۵ : ۳۹

جلسه بیست و یکم- بخش اول-خودخواهی و خداخواهی

۱ : ۳۵

جلسه بیست و یکم- بخش دوم-مراتب اخلاص

۰ : ۲۳

جلسه بیست و دوم_گمنامی

۳۹ : ۲۷

جلسه بیست و سوم

۱۰ : ۳۵

جلسه بیست و چهارم

۱۲ : ۵۲

جلسه بیست و پنجم

۳۵ : ۴۹

جلسه بیست و ششم

۳۴ : ۴۷

جلسه بیست و هفتم

۸ : ۵۴

جلسه بیست و هشتم

۴۵ : ۵۷
جلسه وبینار پرسش و پاسخ

جلسه پرسش و پاسخ
(رایگان)

۴۰ : ۵۴

دوره های مرتبط