مرگ شناسی

مرگ شناسی

شرح و بررسی روایات کتاب الموت بحار الانوار

این جلسات حدود ۱۰۰ ساعت است که چهارشنبه ها در مدرسه علمیه مشکات تهران برگزار میگردد و با یکی دوروز تاخیر هر هفته در مدرسه بارگزاری خواهد گردید.

عزیزانی که این کلاس را شرکت میکنند هزینه تمام این ۱۰۰ ساعت را پرداخت میکنند.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۵۹ : ۲۵ : ۳۹
ساعت
۳۰۵
دانشجو
۶۰
جلسه
( نفر۱۷ )
میزان پیشرفت دوره:
۳۴%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
کلامی_و_اعتقادی

نفرات برتر

avatar
طاهره شرفی
( ۹۴ ۵۲ )
رضا داداشی
( ۸۱ ۳۶ )
avatar
...محبوبه نا
( ۷۸ ۰ )
...میلاد گلر
( ۷۶ ۰ )
avatar
...زهره کدخد
( ۷۵ ۰ )

جلسه اول
(رایگان)

۲۰ : ۳۳

جلسه دوم
(رایگان)

۴۵ : ۴۱

جلسه سوم

۲۵ : ۵۷

جلسه چهارم

۳۹ : ۳۶

جلسه پنجم

۵۶ : ۳۵ : ۱

جلسه ششم

۴۹ : ۴۶

جلسه هفتم

۵ : ۴۷

جلسه هشتم

۲۶ : ۴۱

جلسه نهم

۲۶ : ۴۱

جلسه دهم

۵۱ : ۵۳

جلسه یازدهم

۳ : ۵۰

جلسه دوازدهم

۴۹ : ۴۶

جلسه سیزدهم

۱۸ : ۵۷

جلسه چهاردهم

۵۳ : ۴۶

جلسه پانزدهم

۱۵ : ۴۰

جلسه شانزدهم

۶ : ۴۷

جلسه هفدهم

۵۲ : ۴۹

جلسه هجدهم

۴۱ : ۴۵

جلسه نوزدهم

۲۲ : ۴۹

جلسه بیستم

۳۳ : ۴۴

جلسه بیست و یکم

۶ : ۵۳

جلسه بیست و دوم

۵۱ : ۴۹

جلسه بیست و سوم

۱۴ : ۴۸

جلسه بیست و چهارم

۸ : ۵۸

جلسه بیست و پنجم

۴۶ : ۵۷

جلسه بیست و ششم

۴۹ : ۵ : ۱

جلسه بیست و هفتم

۴۳ : ۵۴

جلسه بیست و هشتم

۳۳ : ۴۶

جلسه بیست و نهم

۴۳ : ۳۴

جلسه سی ام

۲۵ : ۴۲

جلسه سی و یکم

۴۳ : ۴۴

جلسه سی و دوم

۱۳ : ۴۶

جلسه سی و سوم

۳۷ : ۴۰

جلسه سی و چهارم

۳۵ : ۳۷

جلسه سی و پنجم

۴۲ : ۵۸

جلسه سی و ششم

۴۷ : ۵۹

جلسه سی و هفتم

۵۹ : ۴۷

جلسه سی و هشتم

۱۲ : ۴۷

جلسه سی و نهم

۲۸ : ۴۰

جلسه چهلم

۲۵ : ۰ : ۱

جلسه چهل و یکم

۴۰ : ۳۲

جلسه چهل و دوم

۲۶ : ۴۱

جلسه چهل و سوم

۴۳ : ۳۷

جلسه چهل و چهارم

۲۸ : ۴۵

جلسه چهل و پنجم

۲۲ : ۴۳

جلسه چهل و ششم

۲۲ : ۳۷

جلسه چهل و هفتم

۱۰ : ۱۷ : ۱

جلسه چهل و هشتم

۱۵ : ۲۲ : ۱

دوره های مرتبط