حقی که بر گردن ماست

حقی که بر گردن ماست

شرح رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام

کتاب حقوق امام سجاد(ع) از مهمترین مراجع شیعه است

اشاره به حقوقی دارد که بر عهده هر کس است

اولین حق، حق نفس است و پس از آن حق زبان حق سمع، شنیدن، دست، پا، نماز و حج و….

یکی از مهمترین دلایل وجود مشکلات ما به خاطر این است که این حقوق را رعایت نکرده ایم.

استاد امینی خواه این رساله گرانقدر را شرح نموده اند

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۱۳ : ۸ : ۳۷
ساعت
۲,۷۸۳
دانشجو
۵۳
جلسه
( نفر۳۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
درس_اخلاق

نفرات برتر

avatar
...مریم مهرب
( ۶۶۴ ۱۶ )
avatar
مژده یرخ
( ۲۹۶ ۱۹ )
avatar
موسوی نسب
( ۲۵۴ ۱۶ )
...رقیه امیر
( ۲۲۳ ۴ )
avatar
...فهیمه داد
( ۲۰۲ ۱۶ )

جلسه اول_فهرستی از حقوق مطرح شده در رساله حقوق
(رایگان)

۱۱ : ۲۶

جلسه دوم-گستره وادی حق الناس

۱۵ : ۳۰

جلسه سوم_تغییر نگاه به عالم با رساله حقوق

۲۰ : ۳۷

جلسه چهارم_تقسیم بندی حقوق

۸ : ۳۵

جلسه پنجم_معامله با خدا

۵۷ : ۳۰

جلسه ششم_حق زبان (۱)

۱۹ : ۳۹

جلسه هفتم_حق زبان (۲)

۳۳ : ۳۷

جلسه هشتم_حق زبان (۳)

۴ : ۴۱

جلسه نهم_حق زبان (۴)

۲۳ : ۳۸

جلسه دهم_حق زبان (۵)

۴ : ۳۳

جلسه یازدهم_حق زبان (۶)

۳۳ : ۵۰

جلسه دوازدهم_حق گوش (۱)

۸ : ۳۳

جلسه سیزدهم_حق گوش (۲)

۱۸ : ۱۹

جلسه چهاردهم_حق گوش (۳)

۴۴ : ۳۴

جلسه پانزدهم_حق گوش (۴)

۲۳ : ۱۶

جلسه شانزدهم_حق چشم (۱)

۵۲ : ۴۰

جلسه هفدهم_حق چشم (۲)

۱ : ۳۳

جلسه هجدهم_حق چشم (۳)

۱۹ : ۳۹

جلسه نوزدهم_ حق چشم (۴)

۶ : ۴۶

جلسه بیستم_حق چشم (۵)

۲۸ : ۴۸

جلسه بیست و یکم_حق پا (۱)

۳۱ : ۴۹

جلسه بیست و دوم_حق پا (۲)

۴۵ : ۴۲

جلسه بیست و سوم_حق دست (۱)

۱۶ : ۴۸

جلسه بیست و چهارم_حق دست (۲)

۱۱ : ۴۸

جلسه بیست و پنجم_حق شکم (۱)

۷ : ۴۰

جلسه بیست و ششم_حق شکم (۲)

۳۴ : ۴۵

جلسه بیست و هفتم_حق شکم (۳)

۳۲ : ۲۹

جلسه بیست و هشتم_حق شکم (۴)

۲۱ : ۲۲

جلسه بیست و نهم_حق شکم (۵)

۴۴ : ۲۸

جلسه سی ام_حق شکم (۶)

۳۴ : ۴۵

جلسه سی و یکم_ارتباط حقوق و قضیه عاشورا

۴۲ : ۲۸

جلسه سی و دوم_حقوق در قرآن و جلوه آن در قیامت

۶ : ۳۷

جلسه سی و سوم_تواصی به حق و صبر

۳۳ : ۴۶

جلسه سی و چهارم_حق فرج و دامن و کنترل شهوت

۴۲ : ۳۷

جلسه سی و پنجم_گفتمانی پیرامون عقل، شهوت و غضب و ارتباط آن با صبر

۶ : ۴۱

جلسه سی و ششم_تحلیل فجایع تاریخ با بررسی شهوت شکم و دامن

۳۳ : ۴۴

جلسه سی و هفتم_مفهوم کنترل و صبر

۲۵ : ۴۵

جلسه سی و هشتم_بررسی مفهوم صبر و مراتب آن

۲۳ : ۴۵

جلسه سی و نهم_بررسی صبر و عفت

۲۹ : ۳۷

جلسه چهلم_کلمات قصار حضرت علی ع در مورد شهوت و عفت و حیا

۳۲ : ۴۸

جلسه چهل و یکم_حق شاگرد و دانش‌پژوه (۱)

۷ : ۴۸

جلسه چهل و دوم_حق شاگرد و دانش‌پژوه (۲)

۴۶ : ۰ : ۱

جلسه چهل و سوم_حق شاگرد و دانش‌پژوه (۳)

۳۵ : ۴۴

جلسه چهل و چهارم

۵۲ : ۵۰

جلسه چهل و پنجم

۰ : ۱ : ۱

جلسه چهل و ششم

۴۹ : ۵۳

جلسه چهل و هفتم

۱۵ : ۵۳

جلسه چهل و هشتم

۴۷ : ۳ : ۱

جلسه چهل و نهم

۵۷ : ۳ : ۱

جلسه پنجاهم_حق نماز (۱)

۱۲ : ۹ : ۱

پرسش و پاسخ

۴۶ : ۱۵

جلسه پنجاه و یکم_حق نماز (۲)

۱۳ : ۲۴ : ۱

جلسه پنجاه و دوم- حق نماز (۳)

۴۲ : ۳۴

دوره های مرتبط