کلاس مکاسب

کلاس مکاسب

تدریس کتاب مکاسب: بخش خیارات

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۵۸ : ۱۸ : ۹
ساعت
۵
دانشجو
۲۲
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:

نفرات برتر

avatar
حسین
( ۰ ۰ )
avatar
...حمیدرضا ش
( ۰ ۰ )
...عماد احمد
( ۰ ۰ )
...سید مصطفی
( ۰ ۰ )
avatar
امیرمهدی
( ۰ ۰ )

جلسه اول

۵۳ : ۱۹

جلسه دوم

۵ : ۲۷

جلسه سوم

۵۸ : ۳۱

جلسه چهارم

۳۷ : ۴

جلسه پنجم

۳۵ : ۳۷

جلسه ششم

۹ : ۲۲

جلسه هفتم

۵۶ : ۲۶

جلسه هشتم

۱۰ : ۲۷

جلسه نهم

۴۴ : ۳۸

جلسه دهم

۲۴ : ۳۴

جلسه یازدهم

۴ : ۱۸

جلسه دوازدهم

۵۵ : ۱۱

جلسه سیزدهم

۳۲ : ۲۵

جلسه چهاردهم

۱۷ : ۲۳

جلسه پانزدهم

۲۳ : ۲۵

جلسه شانزدهم

۵۹ : ۲۷

جلسه هفدهم

۴۹ : ۲۱

جلسه هجدهم

۲۸ : ۲۸

جلسه نوزدهم

۵۶ : ۲۶

جلسه بیستم

۲۹ : ۲۷

جلسه بیست و یکم

۳۰ : ۲۸

جلسه بیست و دوم

۵ : ۲۳