ناودان آسمان

جلسه اول_توبه، اولین گام سلوک

توضیحات
* شرح نامه ای از آیت الله سعادت پرور درباره توبه
* اولین گام در وادی سلوک
* ضربه همنشینان غافل
* پشتوانه هر عمل در سلوک چیست؟
* اکسیرجبران کننده ی غفلت ها
* اگر برای عبادت نشاط نداریم چه کنیم؟
* تعریف «یقظه»
* نشانه ای مهم از رشد سالک
* پیش‌نیاز توبه
* برشماری اصول صحیح توبه
* بعضی گناهان شاخ و برگ دارد.
* یک عطسه در عالم اثر دارد!

جلسه اول_توبه، اولین گام سلوک
(رایگان)

۶ : ۲۰

جلسه دوم_توبه سبب جلب محبت

۵۵ : ۲۲

جلسه سوم_پرهیز از معاشرت با اهل غفلت

۵۷ : ۱۶

جلسه چهارم_مراقبه و مراتب آن

۵۳ : ۲۰

جلسه پنجم_عبادت سبب رفع حجاب بین بنده و خدا

۳۹ : ۹

جلسه ششم_انجام واجبات و ترک محرمات

۱۰ : ۱۵

جلسه هفتم_توجه به مستحبات و مکروهات

۵۵ : ۱۴

جلسه هشتم_اهمیت بیداری شب و تهجد

۲ : ۱۷

جلسه نهم_اثر اعمال در نفس

۲۰ : ۱۹