از حیوانیت تا حیات

از حیوانیت تا حیات

شرح حال انسان، در سوره مبارکه فجر

داستان انسان در سوره مبارکه فجر در دو مسیر تعریف شده است

۱. مسیر طغیان

۲. مسیر اطمینان

چهار رکن برجسته سوره مبارکه فجر؛ انسان، طغیان، اطمینان و امتحان است.

رکن کلیدی که وزن انسان را معین می‌کند امتحان است.

سوره مبارکه فجر، داستان انسانی است که به واسطه امتحان، بین طغیان و اطمینان یکی را انتخاب می‌کند. اگر در مسیر طغیان قرار گرفت، گرفتار عذاب خواهد شد و اگر در مسیر اطمینان رفت، می‌شود امام حسین علیه‌السلام، اصحاب و شیعیانش

این قوی‌ترین و زیباترین زاویه‌‌ای است که می‌شود به کربلا پرداخت.

باید امام حسین علیه‌السلام را از دریچه سوره مبارکه فجر معرفی کنیم تا مصائب، تبیین شود وگرنه امام حسین علیه‌السلام‌، مصادره خواهد شد.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۲۱ : ۵۴ : ۶۷
ساعت
۲,۶۶۸
دانشجو
۷۵
جلسه
( نفر۳۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۸۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
قرآن_و_حدیث

نفرات برتر

avatar
عبدالمهدی
( ۱۴۲ ۰ )
میثم فرهنگ
( ۱۳۰ ۰ )
...رویا عبدا
( ۱۲۱ ۰ )
صبحی
( ۱۱۸ ۰ )
...حمید رضا
( ۱۱۳ ۰ )
دو راهی طغیان و اطمینان

جلسه اول

۵۶ : ۴۷

جلسه دوم

۳۰ : ۱۶

جلسه سوم

۱۹ : ۵۸

جلسه چهارم

۵۹ : ۵۶

جلسه پنجم

۳۹ : ۳ : ۱

جلسه ششم

۵۳ : ۶ : ۱

جلسه هفتم

۲۵ : ۷ : ۱

جلسه هشتم

۲۲ : ۹ : ۱

جلسه نهم

۴۸ : ۱۶ : ۱

جلسه دهم

۱۵ : ۳۸

جلسه یازدهم

۴۶ : ۵ : ۱

جلسه دوازدهم

۲۹ : ۳۶

جلسه سیزدهم

۱۰ : ۱۱ : ۱

جلسه چهاردهم

۵۲ : ۱۵ : ۱

جلسه پانزدهم

۵۷ : ۱۲ : ۱
دوگانگی خوبی و خوشی

جلسه اول

۱۲ : ۴۶

جلسه دوم

۶ : ۸ : ۱

جلسه سوم

۴۱ : ۴ : ۱

جلسه چهارم

۰ : ۶ : ۱

جلسه پنجم

۱۱ : ۱۰ : ۱
دوگونگی الله و آلهه

جلسه اول

۱۱ : ۳۶

جلسه دوم

۲۱ : ۴۲

جلسه سوم

۱۱ : ۴۵

جلسه چهارم

۴ : ۴۶

جلسه پنجم

۱۱ : ۴۰
از فرضیه‌های نفسانی تا مرضیه‌های ربانی

جلسه اول

۳۹ : ۳۶

جلسه دوم

۲۳ : ۵۵

جلسه سوم

۵۱ : ۱ : ۱

جلسه چهارم

۵۳ : ۱ : ۱

جلسه پنجم

۱۰ : ۵۷

جلسه ششم

۳۹ : ۵۷

جلسه هفتم

۵۰ : ۵۹

جلسه هشتم

۴۹ : ۵۸

جلسه نهم

۲۱ : ۲ : ۱

جلسه دهم

۵۵ : ۵۱

جلسه یازدهم

۵۰ : ۰ : ۱
فجر متقین، فجور مترفین

جلسه اول

۳۱ : ۵۱

جلسه دوم

۲۴ : ۵۶

جلسه سوم

۴۱ : ۵۷

جلسه چهارم

۱ : ۵۳

جلسه پنجم

۵۳ : ۵۸

جلسه ششم

۱۹ : ۵۹

جلسه هفتم

۱۲ : ۵۲

جلسه هشتم

۱ : ۵۹

جلسه نهم

۳۸ : ۵۲

جلسه دهم

۴۳ : ۵۶
جعبه مال، کعبه آمال

جلسه اول

۵ : ۴۰

جلسه دوم

۱۳ : ۴۵

جلسه سوم

۸ : ۳۲

جلسه چهارم

۵۳ : ۴۳

جلسه پنجم

۳۱ : ۴۵

جلسه ششم

۳۹ : ۴۷

جلسه هفتم

۶ : ۴۳

جلسه هشتم

۲۰ : ۴۷

جلسه نهم

۱ : ۴۶
از مرصاد تا مسکین

جلسه اول

۱۷ : ۶ : ۱

جلسه دوم

۳۱ : ۵۹

جلسه سوم

۳۳ : ۴ : ۱

جلسه چهارم

۲۰ : ۱۴ : ۱

جلسه پنجم

۲۱ : ۱۶ : ۱
از فرعون تا مامون

جلسه اول

۳۷ : ۱۳ : ۱

جلسه دوم_بخش اول

۵۲ : ۴۸

جلسه دوم_بخش دوم

۱۵ : ۴۸

جلسه سوم_بخش اول

۴۱ : ۴ : ۱

جلسه سوم_بخش دوم

۳۸ : ۵۰

جلسه چهارم_بخش اول

۸ : ۵۷

جلسه چهارم_بخش دوم

۳۶ : ۵۲

جلسه چهارم_بخش سوم

۳۱ : ۴۳

جلسه پنجم_بخش اول

۵۹ : ۴۴

جلسه پنجم_بخش دوم

۳۵ : ۴۳

جلسه پنجم_بخش سوم

۲۸ : ۳۷

جلسه پنجم_بخش چهارم

۲۷ : ۳۷

جلسه ششم_بخش اول

۲۹ : ۵۶

جلسه ششم_بخش دوم

۵۹ : ۴۶

جلسه ششم_بخش سوم

۵۷ : ۴۴

دوره های مرتبط