برای خدا کار کن (حقوق خدا و اعمال عبادی)

برای خدا کار کن (حقوق خدا و اعمال عبادی)

برای خدا کار کن (حقوق خدا و اعمال عبادی)

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۴۳ : ۴۷ : ۱۰
ساعت
۴۴۹
دانشجو
۱۵
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
درس_اخلاق

نفرات برتر

...جمیله منص
( ۷۸ ۰ )
avatar
...شهناز منص
( ۲۵ ۰ )
...حسین لمسه
( ۱۴ ۰ )
...ولی اله ر
( ۱۴ ۰ )
...مهدی صادق
( ۶ ۰ )
لیست جلسات

حق خدا_جلسه اول

۸ : ۲۶

حق خدا_جلسه دوم

۲۱ : ۳۰

حق خدا_جلسه سوم

۲۸ : ۳۷

حق خدا_جلسه چهارم

۱۴ : ۳۵

حق خدا_جلسه پنجم

۳ : ۳۱

حق نماز_جلسه اول

۹ : ۹ : ۱

حق نماز_جلسه دوم

۳۳ : ۸ : ۱

حق نماز_جلسه سوم

۵ : ۱۸

حق روزه_جلسه اول

۵۳ : ۲۹

حق روزه_جلسه دوم

۴۷ : ۳۴

حق حج، جلسه اول

۶ : ۴۷

حق حج، جلسه دوم

۱۶ : ۵۷

حق حج_جلسه سوم

۴ : ۴۹

حق حج، جلسه چهارم

۶ : ۱۰ : ۱
جلسات پرسش و پاسخ آنلاین

جلسه پرسش و پاسخ

۳۰ : ۴۳

دوره های مرتبط