مقام محمود (تفسیر سوره اسراء)

مقام محمود (تفسیر سوره اسراء)

مقام محمود (تفسیر سوره اسراء)

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۷ : ۲۰ : ۱۰
ساعت
۷,۱۸۴
دانشجو
۱۳
جلسه
( نفر۳ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
تفسیر_و_تدبر

نفرات برتر

...جمیله منص
( ۹۵ ۰ )
...معین شادم
( ۷۷ ۰ )
avatar
...شهناز منص
( ۶۶ ۰ )
...لیلا زراع
( ۳۵ ۰ )
( ۲۷ ۰ )

جلسه اول_سوره اسراء

۳۴ : ۳۰

جلسه دوم_سوره اسراء

۲۹ : ۵۰

جلسه سوم_سوره اسراء

۱۸ : ۵۱

جلسه چهارم_سوره اسراء

۵۹ : ۵۳

جلسه پنجم_سوره اسراء

۴۲ : ۵۵

جلسه ششم_سوره اسراء

۲ : ۵۰

جلسه هفتم_سوره اسراء

۵۷ : ۴۳

جلسه هشتم_سوره اسراء

۵۷ : ۴۸

جلسه نهم_سوره اسراء

۵۴ : ۴۹

جلسه دهم_سوره اسراء

۴۵ : ۴۳

جلسه یازدهم_سوره اسراء

۴۱ : ۴۴

جلسه دوازدهم_سوره اسراء

۱۸ : ۴۴

جلسه سیزدهم_سوره اسراء (جلسه پایانی)

۳۱ : ۵۲

دوره های مرتبط