مقام حیا (تفسیر سوره مریم)

مقام حیا (تفسیر سوره مریم)

مقام حیا (تفسیر سوره مریم)

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۱۱ : ۴۳ : ۸
ساعت
۶,۹۷۴
دانشجو
۹
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
تفسیر_و_تدبر

نفرات برتر

رویا خزایی
( ۲۲ ۰ )
avatar
...محسن زحمت
( ۱۹ ۰ )
...محمد امین
( ۱۸ ۰ )
...محمد هادی
( ۱۷ ۰ )
...ناهید حما
( ۱۷ ۰ )

جلسه اول_سوره مریم

۳۷ : ۵۳

جلسه دوم_سوره مریم

۲۵ : ۳ : ۱

جلسه سوم_سوره مریم

۱۸ : ۵۸

جلسه چهارم_سوره مریم

۸ : ۵۱

جلسه پنجم_سوره مریم

۵۳ : ۲ : ۱

جلسه ششم_سوره مریم

۴۲ : ۳ : ۱

جلسه هفتم_سوره مریم

۳۴ : ۷ : ۱

جلسه هشتم_سوره مریم

۵۸ : ۴۷

جلسه نهم_سوره مریم

۳۶ : ۵۴

دوره های مرتبط