مقام صبر (تفسیر سوره کهف)

مقام صبر (تفسیر سوره کهف)

مقام صبر (تفسیر سوره کهف)

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۳۱ : ۴۶ : ۱۰
ساعت
۷,۱۳۲
دانشجو
۱۳
جلسه
( نفر۴ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
تفسیر_و_تدبر

نفرات برتر

آ.م
( ۳۰ ۰ )
...علیرضا نب
( ۲۷ ۰ )
avatar
...سیدرضا حس
( ۲۶ ۰ )
میثم فرهنگ
( ۲۵ ۰ )
قلی پور
( ۲۴ ۰ )

جلسه اول_سوره کهف

۵۹ : ۴۲

جلسه دوم_سوره کهف

۱۶ : ۴۹

جلسه سوم_سوره کهف

۸ : ۴۷

جلسه چهارم_سوره کهف

۱۸ : ۴۰

جلسه پنجم_سوره کهف

۲۶ : ۴۸

جلسه ششم_سوره کهف

۵۹ : ۴۹

جلسه هفتم_سوره کهف

۵۰ : ۴۷

جلسه هشتم_سوره کهف

۵۳ : ۴۹

جلسه نهم_سوره کهف

۳۱ : ۴۹

جلسه دهم_سوره کهف

۵۲ : ۵۱

جلسه یازدهم_سوره کهف

۵۲ : ۴۷

جلسه دوازدهم_سوره کهف

۳۵ : ۵۲

جلسه سیزدهم_سوره کهف

۵۲ : ۸ : ۱

دوره های مرتبط