پایه‌ی نیایش (احکام عبادات)

پایه‌ی نیایش (احکام عبادات)

پایه‌ی نیایش (احکام عبادات)

اطلاعات

علیرضا محمدی نژاد

علیرضا محمدی نژاد

مدیر و موسس موسسه جامعه الاحکام، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم
۱۵ : ۱۱ : ۱۶
ساعت
۴۶۰
دانشجو
۳۱
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۸۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
احکام

نفرات برتر

...فهیمه شاه
( ۵۳ ۰ )
avatar
طاهره شرفی
( ۴۴ ۰ )
...نسرین محم
( ۴۳ ۰ )
...نازیلا کی
( ۴۰ ۰ )
avatar
امیرمهدی
( ۲۳ ۰ )
لیست جلسات

جلسه اول_اخلاق یا احکام

۱۲ : ۳۰

جلسه دوم_انگیزه یادگیری احکام

۲۷ : ۲۷

جلسه سوم_ابزار یادگیری احکام

۴۷ : ۲۴

جلسه چهارم_تقلید

۵ : ۲۴

جلسه پنجم

۸ : ۱۵

جلسه ششم

۳۹ : ۳۴

جلسه هفتم

۳۸ : ۳۲

جلسه هشتم

۳۷ : ۲۸

جلسه نهم

۵۳ : ۳۰

جلسه دهم

۳۳ : ۲۹

جلسه یازدهم

۵۵ : ۳۰

جلسه دوازدهم

۱۸ : ۳۱

جلسه سیزدهم

۴۸ : ۲۹

جلسه چهاردهم

۲۷ : ۲۹

جلسه پانزدهم

۱۸ : ۳۱

جلسه شانزدهم

۳۵ : ۳۱

جلسه هفدهم

۳۰ : ۲۲

جلسه هجدهم

۳۲ : ۲۸

جلسه نوزدهم

۵۰ : ۲۷

جلسه بیستم

۲۱ : ۳۰

جلسه بیست و یکم

۰ : ۲۹

جلسه بیست و دوم

۴۷ : ۲۵

جلسه بیست و سوم

۷ : ۲۹

جلسه بیست و چهارم

۲۱ : ۲۸

جلسه بیست و پنجم

۴ : ۲۶

جلسه بیست و ششم

۳۲ : ۳۱

جلسه بیست و هفتم

۲۹ : ۳۳

جلسه بیست و هشتم

۵۷ : ۲۸

جلسه بیست و نهم

۳۷ : ۲۸
جلسات پرسش و پاسخ آنلاین

جلسه پرسش و پاسخ
(رایگان)

۲۷ : ۲ : ۱

جلسه پرسش و پاسخ

۲۱ : ۱۶ : ۱

دوره های مرتبط